• ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ซัพพลายเออร์เป็นผู้จัดหาและลูกค้าเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการตามใบเสนอราคาซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ
  สัญญาจะมีส่วนแยกของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นอยู่ภายใต้ใบเสนอราคาซึ่งมีการตอบรับหรือมีจุดประสงค์ที่จะตอบรับ หรือการสร้างคำสั่งซื้อหรือมีจุดประสงค์ที่จะสร้าง โดยลูกค้า

  คำจำกัดความและการตีความ

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อความต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ (เว้นแต่มีบริบทที่กำหนดเป็นอย่างอื่น):

  • วันทำการ หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • วันเริ่มสัญญา หมายถึงวันเริ่มต้นสัญญาตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา
  • ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง จากความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ข้อมูลซึ่งเปิดเผยต่อฝ่ายนั้นตามที่ฝ่ายอื่นหรือการเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ (ทั้งโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือโดยสื่ออื่น และไม่ว่าข้อมูลนั้นระบุให้เป็นความลับโดยชัดแจ้งหรือถูกทำสัญลักษณ์ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่)
  • สัญญา หมายถึงสัญญาเพื่อการซื้อและขายสินค้า รวมถึงการจัดหาบริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • ราคาในสัญญา หมายถึงราคาที่ระบุในสัญญาที่ต้องชำระค่าสินค้า
  • ลูกค้า หมายถึงบุคคลที่ตอบรับใบเสนอราคาหรือข้อเสนอของซัพพลายเออร์เพื่อการขายสินค้าและจัดหาบริการ หรือคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ซัพพลายเออร์ตอบรับแล้ว
  • วันที่ส่งมอบ หมายถึงวันที่จะนำสินค้าไปส่งมอบตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อของลูกค้าและซัพพลายเออร์ตอบรับแล้ว
  • สินค้า หมายถึงสินค้า (รวมถึงการผ่อนชำระค่าสินค้าหรือชิ้นส่วนสำหรับสินค้า) ซึ่งซัพพลายเออร์ต้องจัดหาโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • เดือน หมายถึงเดือนในปฏิทิน
  • บริการ หมายถึงบริการที่จะจัดหาให้ลูกค้าตามที่กำหนดในใบเสนอราคา และ
  • ซัพพลายเออร์ หมายถึง EU Automation Pte Ltd., บริษัทจดทะเบียนใน Singapore ภายใต้ 06858540 ที่ 18 Boon Lay Way Tradehub21 #10-96 Singapore 609966 และรวมถึงพนักงานทุกคน, รูปแบบการค้าใด ๆ และ/หรือแผนกและตัวแทนของ EU Automation Pte Ltd.

  การอ้างอิงแต่ละจุดในข้อกำหนดและเงื่อนไขถึง (เว้นแต่บริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น):

  1. �ลายลักษณ์อักษร� และข้อความในภาษาเดียวกัน รวมถึงการอ้างอิงถึงการสื่อสารใด ๆ โดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ หรือการส่งแฟ็กซ์ หรือสื่ออื่นที่คล้ายกัน
  2. ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของข้อบังคับเป็นการอ้างอิงถึงข้อบังคับนั้น หรือข้อกำหนดตามที่แก้ไขหรือบังคับใช้อีกครั้งในเวลาที่เกี่ยวข้อง
  3. �ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้� เป็นการอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกำหนดการใด ๆ ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในเวลาที่เกี่ยวข้อง
  4. กำหนดการคือกำหนดการของข้อกำหนดและเงื่อนไข และ
  5. วรรคหรือย่อหน้าคือการอ้างอิงถึงวรรคของข้อกำหนดและเงื่อนไข (นอกเหนือจากกำหนดการ) หรือย่อหน้าของกำหนดการที่เกี่ยวข้อง
  6. �ฝ่าย� อ้างอิงถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ส่วนหัวที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข

  คำต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารด้วยรูปเอกพจน์จะรวมถึงรูปพหูพจน์ด้วยและในทางกลับกัน

  การอ้างอิงถึงเพศใดก็ตามจะหมายรวมถึงอีกเพศหนึ่งด้วย

  ลูกค้าระหว่างประเทศ

  หากมีการสั่งซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศ EU Automation Pte Ltd. อาจต้องชำระอากรและภาษีการนำเข้าเมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง European Automation Ltd ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และเราไม่รับผิดชอบในการคำนวณหรือประมาณการส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ หากผู้ซื้อสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจะได้รับคำแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในท้องถิ่น เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและขั้นตอน ผู้ซื้อสินค้าจะถือว่าเป็นผู้นำเข้าด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องแน่ใจว่าการซื้อนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งนำเข้าสินค้า โปรดทราบว่าอาจมีการตรวจสอบสินค้าเมื่อส่งมาถึงท่าเรือเพื่อจุดประสงค์ทางศุลกากรและ EU Automation Pte Ltd. ไม่รับประกันว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะปลอดจากร่องรอยการเปิด

  พื้นฐานการขายและบริการ

  1. พนักงานหรือตัวแทนของซัพพลายเออร์ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ นอกจากว่าซัพพลายเออร์ให้การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเข้าสู่สัญญาดังกล่าว ลูกค้ารับทราบว่าสัญญานั้นมิได้ขึ้นอยู่กับและสละสิทธิ์การเรียกร้องสำหรับการละเมิดสำหรับการเป็นตัวแทนใดๆ ที่ไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว
  2. ไม่มีการแปรเปลี่ยนใดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะมีข้อผูกพัน นอกจากว่าเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้ากับซัพพลายเออร์
  3. สิ่งตีพิมพ์เพื่อการขาย รายการราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่ซัพพลายเออร์จัดทำซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการขายสินค้าที่จะใช้เพื่อการตอบรับ ไม่มีสัญญาขายสินค้าและบริการใดที่จะมีข้อผูกพันกับซัพพลายเออร์ นอกจากว่าซัพพลายเออร์ได้จัดทำใบเสนอราคาซึ่งชัดเจนว่าเป็นข้อเสนอการขายสินค้าและบริการ หรือได้ตอบรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่ง แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน:
   1. การตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรของซัพพลายเออร์
   2. การส่งมอบสินค้า
   3. ข้อกำหนดของบริการ หรือ
   4. ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์
  4. ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากการพิมพ์ ฝ่ายธุรการ หรือจากอุบัติเหตุอื่นในสิ่งตีพิมพ์เพื่อการขาย ใบเสนอราคา รายการราคา การตอบรับข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น หรือข้อมูลที่ซัพพลายเออร์จัดทำอาจมีการแก้ไขโดยในส่วนของซัพพลายเออร์ไม่ต้องรับผิด

  สินค้า

  1. คำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งไม่ถือว่าซัพพลายเออร์ตอบรับ นอกจากว่าและจนกว่าตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตของซัพพลายเออร์จะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. ข้อมูลจำเพาะของสินค้าจะเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารประกอบการขายของซัพพลายเออร์ นอกจากว่าแปรเปลี่ยนอย่างชัดแจ้งในคำสั่งซื้อของลูกค้า (หากการแปรเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์) สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยหน่วยขั้นต่ำที่สุดเท่านั้นดังที่ระบุไว้ในรายการราคาของซัพพลายเออร์ หรือด้วยหน่วยหลายอย่าง คำสั่งซื้อที่ได้รับมามีจำนวนหน่วยต่างจากนี้จะต้องปรับตามความเหมาะสม
  3. ภาพประกอบ ภาพถ่าย หรือคำอธิบายทั้งในแคตาล็อก แผ่นโฆษณา รายการราคา หรือเอกสารอื่นที่ซัพพลายเออร์จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และจะไม่ผูกพันกับซัพพลายเออร์
  4. ซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของสินค้าซึ่งต้องใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย หรือระเบียบอื่น หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือการที่จัดส่งสินค้าไปยังข้อมูลจำเพาะของลูกค้า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  5. หากคำสั่งซื้อใดได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิก ยกเว้นกรณีที่ซัพพลายเออร์มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อกำหนดว่าลูกค้าจะชำระค่าชดเชยแก่ซัพพลายเออร์เต็มจำนวนความเสียหายทั้งหมด (รวมถึงขาดทุนกำไร), ต้นทุน (รวมถึงต้นทุนค่าแรงและวัสดุที่ใช้ทั้งหมด), ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ซัพพลายเออร์ต้องจ่าย อันเป็นผลมาจากการยกเลิกดังกล่าว

  บริการ

  1. ด้วยผลกระทบจากวันเริ่มต้นของซัพพลายเออร์ จากการพิจารณาราคาที่ชำระโดยเป็นไปตามวรรค 7 และ 8 จะจัดหาบริการที่ระบุอย่างชัดแจ้งในใบเสนอราคา
  2. ซัพพลายเออร์จะใช้ความใส่ใจและทักษะอย่างสมเหตุสมผลที่การให้บริการตามที่ระบุในใบเสนอราคา
  3. ซัพพลายเออร์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้ข้อผูกพันภายใต้สัญญาเสร็จสมบูรณ์ แต่เวลาจะไม่เป็นแก่นของประสิทธิภาพของข้อผูกพันดังกล่าว

  ราคา

  1. ราคาสินค้าและบริการจะปรากฏในรายการราคาในใบเสนอราคาของซัพพลายเออร์ ในวันที่ที่ตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือราคาอื่นซึ่งซัพพลายเออร์และลูกค้าอาจเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคาสินค้าที่ต่างจากที่สอดคล้องกับรายการราคาที่ซัพพลายเออร์เผยแพร่ ราคาที่เสนอจะใช้ได้ 30 วันเท่านั้นหรือน้อยกว่า ตามที่ซัพพลายเออร์ระบุ
  3. ซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์โดยแจ้งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้าในเวลาใดก็ได้ก่อนส่งมอบหรือจัดหา ในการเพิ่มราคาสินค้าและ/หรือบริการเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับซัพพลายเออร์ ซึ่งเนื่องมาจากปัจจัยที่เกินกว่าที่ซัพพลายเออร์จะควบคุมได้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ข้อบังคับสกุลเงิน, การปรับเปลี่ยนค่าอากร, การเพิ่มค่าแรง ค่าวัตถุดิบ หรือต้นทุนอื่นของการผลิตเป็นอย่างมาก) การเปลี่ยนแปลงวันที่ส่งมอบ จำนวน หรือข้อมูลจำเพาะสำหรับสินค้าและบริการซึ่งลูกค้าร้องขอ หรือความล่าช้าอันเกิดจากคำสั่งของลูกค้า หรือความผิดพลาดของลูกค้าในการให้ข้อมูลหรือคำสั่งแก่ซัพพลายเออร์ไม่เพียงพอ
  4. ราคาทั้งหมดรวมค่าธรรมเนียมของซัพพลายเออร์สำหรับบรรจุภัณฑ์และการขนส่งไว้แล้ว ยกเว้นมีการระบุเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดของใบเสนอราคาหรือในรายการราคาของซัพพลายเออร์ และนอกจากว่าเห็นชอบเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์
  5. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีขาย หรือภาษีในลักษณะคล้ายกันซึ่งถูกจัดเก็บหรือคิดค่าใช้จ่ายโดยหน่วยงานภาษีที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมโดยชำระให้แก่ซัพพลายเออร์

  ชำระเงิน

  1. จากข้อกำหนดพิเศษที่เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามราคาค่าสินค้าและบริการในเวลาที่หลังจากส่งมอบสินค้าและ/หรือข้อกำหนดของบริการ (ตามที่มีผล) เว้นแต่ว่าในกรณีที่ลูกค้าจะมารับสินค้าเองหรือลูกค้าพลาดการรับสินค้าที่ไปส่งมอบ ในกรณีเช่นนี้ซัพพลายเออร์มีสิทธิ์ออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้าตามราคาในเวลาหลังจากที่ซัพพลายเออร์แจ้งเตือนลูกค้าว่าสินค้าพร้อมให้ไปรับ หรือ (อาจเป็นกรณีเช่นนี้) ซัพพลายเออร์ได้เสนอการส่งมอบสินค้าแล้ว
  2. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าตามราคา (หักส่วนลดหรือเครดิตที่ซัพพลายเออร์อนุญาต แต่ไม่มีเงินลด เครดิต หรือค่าชดเชยอื่นใดอีก) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ หรือสอดคล้องกับข้อกำหนดเครดิตซึ่งอาจมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา จะมีการชำระเงินภายในกำหนดวันชำระโดยไม่คำนึงถึงว่าการส่งมอบหรือการจัดหานั้นอาจยังไม่เกิดขึ้นและ/หรือทรัพย์สินในสินค้าไม่ได้ส่งถึงลูกค้า เวลาการชำระเงินตามราคาถือเป็นสิ่งสำคัญของสัญญา ใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินจะออกให้เมื่อร้องขอเท่านั้น
  3. การชำระเงินทุกครั้งต้องส่งถึงซัพพลายเออร์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการตอบรับหรือใบแจ้งหนี้ที่ซัพพลายเออร์จัดทำ
  4. ซัพพลายเออร์ไม่มีข้อผูกพันต้องยอมรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือผู้ซื้อที่ไม่ได้ชำระค่าสินค้าแก่ซัพพลายเออร์ตามที่อ้างอิงเป็นที่น่าพอใจต่อซัพพลายเออร์ หากในเวลาใดก็ตามที่ซัพพลายเออร์ไม่พึงพอใจต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของลูกค้า ก็อาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้าว่าไม่มีเครดิตที่จะอนุญาตเพิ่มเติมอีกให้ลูกค้า ในกรณีนี้จะไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าอีกต่อไป นอกจากว่ามีการชำระเงินสดให้โดยไม่คำนึงถึงวรรคย่อย 8.2 ของเงื่อนไขเหล่านี้ จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ต่อซัพพลายเออร์ต้องชำระเป็นเงินสดในทันที

  การส่งมอบและประสิทธิภาพ

  1. การส่งมอบสินค้าจะทำโดยซัพพลายเออร์ไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือ หากไม่ระบุสถานที่ส่งมอบโดยลูกค้า การมารับสินค้าที่สถานที่ของซัพพลายเออร์ในเวลาใดก็ได้หลังจากซัพพลายเออร์ได้แจ้งเตือนลูกค้าว่าสินค้าพร้อมให้มารับแล้ว
  2. วันที่ส่งมอบเป็นเพียงประมาณการเท่านั้นและเวลาส่งมอบไม่ได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากว่าเห็นชอบกับซัพพลายเออร์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ อาจมีการส่งมอบสินค้าโดยซัพพลายเออร์ล่วงหน้าก่อนวันที่ส่งมอบตามที่ลูกค้าแจ้งซึ่งสมเหตุสมผล
  3. หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าที่ส่งมอบหรือส่วนหนึ่งที่ส่งมอบในวันที่ส่งมอบ และ/หรือ พลาดที่จะให้คำแนะนำ เอกสาร สิทธิ์ใช้งาน คำยินยอม หรือการอนุญาตที่ต้องใช้เพื่อให้ส่งมอบสินค้าในวันนั้นได้ ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิ์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อลูกค้าให้จัดเก็บหรือจัดการที่เก็บสินค้า และโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของวรรคย่อยความเสี่ยง 1.i ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านไปที่ลูกค้า การส่งมอบถือว่าได้เกิดขึ้นและลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ซัพพลายเออร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก็บสินค้าและประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าว
  4. ด้วยผลกระทบจากวันเริ่มต้นของซัพพลายเออร์ จากการพิจารณาราคาที่ชำระโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและใบเสนอราคาที่จัดหาบริการโดยระบุอย่างชัดแจ้งในใบเสนอราคา

  สินค้าและบริการที่ไม่ได้ส่งมอบ

  หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือจัดหาบริการในวันที่ส่งมอบ (หรือวันที่เริ่มต้นตามความเหมาะสม) เหตุผลอื่นนอกเหลือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผลของซัพพลายเออร์หรือของลูกค้า หรือความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง หากซัพพลายเออร์ส่งมอบสินค้าและ/หรือจัดหาบริการในเวลาใด ๆ ภายหลังจากนั้น ซัพพลายเออร์ไม่มีความรับผิดเกี่ยวข้องกับการส่งมอบช้าดังกล่าว

  ความเสี่ยงและการรักษาตำแหน่ง

  1. ความเสี่ยงของความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าจะส่งต่อถึงลูกค้าที่:
   1. ในกรณีที่สินค้าที่จะต้องส่งมอบที่สถานที่ของซัพพลายเออร์ เวลาที่ซัพพลายเออร์แจ้งเตือนลูกค้าว่าสินค้าพร้อมแล้วสำหรับการไปรับ
   2. ในกรณีที่สินค้าที่ต้องส่งมอบในที่นอกเหนือจากสถานที่ของซัพพลายเออร์ เวลาการส่งมอบหรือ ถ้าลูกค้าพลาดการรับสินค้าที่นำไปส่งมอบ เวลาเมื่อ ii. ซัพพลายเออร์ได้เสนอส่งมอบสินค้า หรือ
   3. ในกรณีที่สินค้าได้รับการติดตั้งโดยซัพพลายเออร์ เวลาที่ซัพพลายเออร์แจ้งเตือนลูกค้าที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  2. อย่างไรก็ตามการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงในตัวสินค้า หรือข้อกำหนดอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อสินค้าจะไม่ส่งไปถึงลูกค้าจนกว่าซัพพลายเออร์จะได้รับเงินสดหรือรับชำระเงินอย่างชัดแจ้งเต็มราคาสินค้า
  3. อย่างไรก็ตามวรรคย่อย 2 สิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ของสินค้าจะไม่ส่งไปยังลูกค้าจนกว่าซัพพลายเออร์จะได้รับเงินสดหรือรับชำระเงินอย่างชัดแจ้งเต็มราคาสินค้าและสินค้าอื่นใดที่ซัพพลายเออร์จัดหา และลูกค้าได้ชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดให้ซัพพลายเออร์ โดยไม่คำนึงว่าความเป็นหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
  4. สิทธิ์ในสินค้ายังไม่เป็นของลูกค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินให้แก่ซัพพลายเออร์โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ลูกค้าจะถือครองสินค้าในลักษณะการรับฝากทรัพย์ของซัพพลายเออร์ และลูกค้าต้องเก็บสินค้าแยกกันและในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถระบุได้ว่าซัพพลายเออร์จัดส่งมา และเป็นการรับประกันว่าสินค้าไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายทั้งปวงอย่างสมเหตุสมผล
  5. ลูกค้าจะไม่อ้างสิทธิ์เพื่อนำไปค้ำประกันหรือใช้เป็นหลักทรัพย์หากยังมีสถานะเป็นหนี้ในตัวสินค้าซึ่งถือว่ายังเป็นทรัพย์สินของซัพพลายเออร์ แต่ถ้าลูกค้ากระทำเช่นนั้น จำนวนเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้ต่อซัพพลายเออร์ (โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์หรือการแก้ไขอื่นใดของซัพพลายเออร์) จะถือว่าถึงกำหนดชำระและต้องชำระในทันที
  6. ซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับสินค้าคืน ซึ่งซัพพลายเออร์ยังถือสิทธิ์อยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 7. ลูกค้าไม่สามารถเพิกถอนอำนาจของซัพพลายเออร์ในการเข้าสู่ที่พักของลูกค้าในช่วงเวลาทำการปกติเพื่อจุดประสงค์ของการขอคืนสินค้าซึ่งซัพพลายเออร์ยังคงมีสิทธิ์อยู่ และตรวจสอบสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดเก็บและพิสูจน์ตามวรรคย่อยที่ 4
  7. สิทธิ์ของลูกค้าในการถือครองสินค้าซึ่งซัพพลายเออร์ยังคงมีสิทธิ์ตามกฎหมายและการใช้ประโยชน์จะถูกยกเลิกถ้า:
   1. ลูกค้าประกาศหรืออนุญาตให้มีการละเมิดข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
   2. ลูกค้าเข้าสู่การจัดการอาสาสมัครภายใต้ส่วนที่ I หรือ VIII ของพระราชบัญญัติการล้มละลายปี 1986 คำสั่งห้างหุ้นส่วนล้มละลายปี 1994 (ตามที่มีการแก้ไข) หรือแผนหรือการจัดการอื่นใดที่ตกลงกับเจ้าหนี้ของลูกค้า
   3. ลูกค้าตกอยู่ภายใต้คำสั่งล้มละลายหรือใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดของกฎหมายอื่นใดเพื่อบรรเทาจากความเป็นลูกหนี้ที่ล้มละลาย
   4. ลูกค้าเข้าประชุมกับเจ้าหนี้ เข้าสู่การชำระหนี้ภาคบังคับหรือสมัครใจ มีผู้รับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับแต่งตั้งอำนาจบริหารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือข้อผูกพันหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของที่กล่าวมานั้น เอกสารในแฟ้มที่อยู่ที่ศาลเพื่อการแต่งตั้งผู้บริหารเกี่ยวกับลูกค้า ประกาศความตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้บริหารโดยลูกค้าหรือผู้อำนวยการ หรือโดยผู้ถือหลักประกันลอยที่มีคุณสมบัติ (ดังที่ระบุไว้ในย่อหน้า 14 ของกำหนดการ B1 ของพระราชบัญญัติล้มละลายปี 1986) วิธีแก้ไขคือการส่งผ่านหรือร้องเรียนต่อศาลเพื่อยุติเรื่องกับลูกค้า หรือการอนุญาตให้คำสั่งบริหารที่เกี่ยวกับลูกค้า หรือการดำเนินการใด ๆ เริ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรืออาจจะล้มละลายของลูกค้า

  การโอนสิทธิ์

  1. ซัพพลายเออร์อาจโอนสิทธิ์ในสัญญาหรือส่วนหนึ่งของสัญญาให้บุคคล หน่วยงาน หรือบริษัทโดยไม่ต้องขอคำยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า
  2. ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ในสัญญาหรือส่วนหนึ่งของสัญญาโดยไม่ขอคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์

  สินค้ามีข้อบกพร่อง

  หากสินค้ามีข้อบกพร่องเมื่อนำไปส่งมอบเกี่ยวกับวัสดุและ ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าที่มีข้อบกพร่องโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือลูกค้าลงนามรับของโดยระบุว่า "ไม่รู้สภาพและสิ่งของภายใน" ลูกค้าต้องส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการบกพร่องนี้ถึงซัพพลายเออร์ภายใน 7 วันทำการหลังจากส่งของดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะมีทางเลือกดังนี้:

  1. ซ่อมสินค้าที่บกพร่องภายใน 30 วันทำการนับจากที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรือ
   เปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องภายใน 30 วันทำการนับจากที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรือ
   คืนเงินให้ลูกค้าตามราคาสินค้านั้น (หรือชิ้นส่วนนั้น ๆ ตามความเหมาะสม) ซึ่งมีความบกพร่อง
  2. แต่ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดเพิ่มเติมต่อลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น และ 1. ลูกค้าไม่ได้ปฏิเสธสินค้า หากไม่ได้ปฏิเสธการส่งมอบหรือไม่ได้แจ้งเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้น
  3. ไม่สามารถคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์โดยไม่มีข้อตกลงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับสินค้าที่คืนซึ่งซัพพลายเออร์ยินดีจัดหาอาจมีข้อบกพร่องด้านคุณภาพหรือสภาพซึ่งการตรวจสอบอาจไม่ชัดเจน โดยอาจเปลี่ยนสินค้าทดแทนฟรี หรือตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของซัพพลายเออร์ โดยที่ซัพพลายเออร์อาจคืนเงินหรือเครดิตคืนให้ลูกค้าตามราคาสินค้าที่บกพร่องนั้น แต่ซัพพลายเออร์ไม่มีความรับผิดเพิ่มเติมต่อลูกค้า
  4. ซัพพลายเออร์ไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอและฉีกขาดธรรมดา หรือความเสียหาย การละเลย ขึ้นอยู่กับสภาพปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของซัพพลายเออร์ (ทั้งที่แจ้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) การใช้งานผิดประเภท หรือดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากซัพพลายเออร์ หรือการกระทำหรือการละเว้นการกระทำอื่นใดในส่วนของลูกค้า พนักงานหรือตัวแทนของลูกค้า หรือบุคคลที่สาม
  5. สินค้าที่ไม่มีความบกพร่องส่งคืนมาภายใต้วรรคย่อย 13.1 หรือ 13.2 ส่งคืนมาจากลูกค้าและซัพพลายเออร์ตอบรับ อาจมีการเครดิตให้ลูกค้าตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของซัพพลายเออร์ และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในส่วนของซัพพลายเออร์
  6. หัวข้อที่จัดทำอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และยกเว้นสถานที่ซึ่งขายสินค้าภายใต้การขายให้ผู้บริโภค การรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นทั้งหมดมีความหมายโดยนัยโดยกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไปไม่รวมอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  7. ลูกค้าจะรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า ยกเว้นขอบเขตที่คำแนะนำวิธีใช้หรือการขายสินค้ามีอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า การใช้งานหรือการขายสินค้าโดยลูกค้าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการและการขายสินค้าโดยลูกค้าดำเนินการโดยสอดคล้องกับคำแนะนำที่ซัพพลายเออร์ให้ไว้ หรือเจ้าหน้าที่ราชการ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และลูกค้าจะจ่ายค่าชดเชยแก่ซัพพลายเออร์ตามความรับผิดที่เกิดความสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งซัพพลายเออร์ต้องเสียหายจากผลของการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

  การผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

  1. หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดชำระ โดยไม่มีอคติต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่ซัพพลายเออร์มี ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิ์ในการ:
   1. ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือระงับการส่งมอบเพิ่มเติม หรือการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
   2. การที่ลูกค้าชำระเงินอย่างเหมาะสมเป็นค่าสินค้าและ/หรือบริการ (หรือสินค้าและ/หรือบริการที่จัดส่งภายใต้สัญญาอื่นใดระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์) เนื่องจากซัพพลายเออร์อาจคิดว่าเหมาะสม (โดยไม่คำนึงว่าเป็นความเหมาะสมที่ลูกค้าประสงค์หรือไม่) และ
   3. คิดดอกเบี้ยจากลูกค้า (ทั้งก่อนและหลังคำพิพากษา) สำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระในอัตรา 2% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งอังกฤษ จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน (เศษที่ไม่เต็มเดือนถือว่าเป็นหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อจุดประสงค์ของการคำนวณดอกเบี้ย)
  2. เงื่อนไขนี้มีผลถ้าหาก:
   1. ลูกค้าไม่ปฏิบัติหรือสังเกตข้อผูกพันหลังจากนี้ หรือละเมิดสัญญานี้
   2. ลูกค้าขึ้นอยู่กับคำสั่งการบริหารหรือเข้าสู่การจัดการโดยสมัครใจภายใต้ส่วนที่ I หรือ VIII ของพระราชบัญญัติล้มละลายปี 1986 หรือคำสั่งห้างหุ้นส่วนล้มละลายปี 1994 (ตามที่แก้ไข) �หรือ (เป็นการส่วนตัวหรือบริษัท) กลางเป็นผู้ล้มละลายหรือ (เป็นบริษัท) ต้องไปชำระหนี้
   3. ผู้มีภาระติดพันการถือครองหรือเป็นผู้รับแต่งตั้ง ของทรัพย์สินของลูกค้า
   4. ลูกค้าสิ้นสุด หรือถูกขู่ให้สิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ หรือ
   5. ซัพพลายเออร์เข้าใจถึงเหตุผลว่ากรณีที่อ้างถึงข้างต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับลูกค้า และแจ้งเตือนลูกค้าตามนั้น
  3. หากวรรคย่อย ii มีผลบังคับใช้ โดยไม่มีอคติต่อสิทธิ์อื่นใดหรือการเยียวยาที่มีต่อซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาหรือระงับการส่งมอบเพิ่มเติมใด ๆ ภายใต้สัญญาโดยไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้า และหากส่งมอบสินค้าไปแล้วแต่ไม่ชำระค่าสินค้า ย่อมถือว่าถึงกำหนดชำระเงินและต้องชำระทันที โดยไม่คำนึงว่าเป็นไปในทางตรงข้ามกับข้อตกลงหรือการจัดการก่อนหน้านี้

  ความรับผิด

  1. ซัพพลายเออร์ไม่มีเหตุผลใดที่จะนำเสนอ รับประกันโดยนัย เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่น หรือหน้าที่ใดต่อกฎหมายทั่วไปหรือภายใต้ข้อกำหนดชัดแจ้งของสัญญา (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) ที่จะรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสีย เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องอื่นทั้งทางอ้อม แบบพิเศษ หรือแบบต่อเนื่อง (ไม่ว่าจะเกิดจากพนักงานหรือตัวแทนหรืออื่น ๆ ของซัพพลายเออร์) ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาสินค้าและบริการ
  2. การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นทั้งหมดที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไป (บันทึกสำหรับเงื่อนไขที่ระบุเป็นนัยโดยส่วนที่ 12 ของพระราชบัญญัติการขายสินค้าปี 1979) ไม่รวมอยู่ในสัญญา จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  3. ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ซัพพลายเออร์สำหรับค่าเสียหาย ต้นทุน การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (รวมถึงของบุคคลที่สาม) อันเกิดจากลูกค้า ตัวแทน หรือพนักงานของลูกค้า
  4. หากลูกค้าประกอบด้วยบุคคลสองคนขึ้นไป การแสดงออกจะหมายถึงและรวมถึงบุคคลสองคนขึ้นไปดังกล่าว และแต่ละคนหรือคนใดคนหนึ่ง ข้อผูกพันทั้งหมดในส่วนของลูกค้ารายนี้จะร่วมกันและมีข้อผูกพันหลายรายการของแต่ละบุคคล
  5. ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อลูกค้าและไม่ถือว่าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยสาเหตุการกระทำล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติ ข้อผูกพันใด ๆ ของซัพพลายเออร์หากล่าช้าหรือไม่กระทำ เนื่องมาจากสาเหตุที่นอกเหนือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผลของซัพพลายเออร์
  6. ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดของซัพพลายเออร์:
   1. สำหรับกรณีที่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความเลินเล่อของซัพพลายเออร์
   2. สำหรับเรื่องราวที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับซัพพลายเออร์ในการไม่รวมหรือพยายามไม่รวมความรับผิด หรือ
   3. การแถลงที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือฉ้อโกง
  7. เป็นไปตามส่วนที่เหลือของข้อกำหนดของวรรค 15:
   1. ความรับผิดโดยรวมของซัพพลายเออร์ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการละเลยหรือละเมิดกฎหมาย) การแถลงที่ไม่เป็นจริง การชดใช้ หรือการมีความเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพที่สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ของสัญญา จะถูกจำกัดที่ราคาในสัญญา และ
   2. ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับการเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง, การขาดทุนกำไร, การสูญเสียธุรกิจ, การสูญเสียชื่อเสียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ในแต่ละกรณีทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือต่อเนื่อง เพื่อขอค่าชดเชยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเป็นเรื่องใดก็ตาม (สาเหตุใดก็ตาม) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา

  การรักษาความลับ

  1. แต่ละฝ่ายรับภาระว่า ยกเว้นที่จัดทำโดยวรรคย่อย 15.2 หรือที่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายอื่น
   1. แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ในทุกขณะที่อยู่ในช่วงต่อเนื่องของสัญญาและหลังจากการสิ้นสุดสัญญา:
   2. รักษาความลับให้ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมด
   3. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่นใด
   4. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากได้พิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและสัญญา
   5. ไม่ทำสำเนา บันทึก ในรูปแบบใด ๆ และไม่มีส่วนในการเป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และ
   6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาคนใดกระทำการใดซึ่ง (หากทำโดยฝ่ายนั้น) เป็นการละเมิดข้อกำหนดของวรรคย่อย 16.1.1 ถึง 16.1.4 ข้างต้น
  2. ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามห้าม:
   1. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่:
    1. คู่สัญญาช่วงหรือซัพพลายเออร์ของฝ่ายนั้น
    2. เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นหรือหน่วยงานบังคับใช้ข้อบังคับ หรือ
    3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายนั้น หรือบุคคลใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ฝ่าย หรือหน่วยงาน
    4. จนถึงขอบเขตเท่าที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์เพื่อพิจารณาโดยข้อกำหนดและเ&a

     กลับไปด้านบน

ติดต่อกัน เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ

กรอกแบบฟอร์มติดต่อในฝั่งตรงข้าม หรือ
โทรติดต่อ +66 2105 5790 เพื่อพูดคุยกับทีมงานโดยตรง

หลังจากส่งข้อมูลของคุณ เราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ สมาชิกของทีมเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

[{ "site.code": "th", "general.cookie_message": "เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา", "general.cookie_learnmore": "ข้อมูลเพิ่มเติม", "general.cookie_dismiss": "เข้าใจแล้ว!" }]