Termeni și condiții

Termeni și condiții

Aplicarea termenilor și condițiilor

Furnizorul va presta și clientul va achiziționa bunurile și serviciile în conformitate cu devizul, care va fi supus prezenților termeni și condiții; și
contractul va exclude orice alți termeni și condiții în baza cărora este acceptat sau se pretinde că este acceptat orice astfel de deviz, sau este realizată sau se pretinde că a fost realizată orice astfel de comandă, de către client.

Definiții și interpretări

În cadrul prezenților termeni și condiții, cu excepția cazului în care contextul impune o interpretare diferită, următoarele expresii au următoarele sensuri:

 • Zi lucrătoare se referă la orice altă zi în afară de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală;
 • Data de început se referă la data de începere a contractului, conform prevederilor din deviz;
 • Informații confidențiale se referă, pentru oricare dintre părți, la informațiile dezvăluite părții respective de către cealaltă parte în urma sau în legătură cu prezentul acord (oral, în scris sau prin orice alt mijloc, și indiferent dacă se precizează sau nu în mod explicit că informațiile sunt confidențiale sau dacă acestea sunt marcate sau nu în acest sens);
 • Contract se referă la contractul pentru achiziționarea și vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii în baza prezenților termeni și condiții;
 • Preț contractual se referă la prețul prevăzut în contract, plătibil pentru bunuri;
 • Client se referă la persoana care acceptă un deviz sau o ofertă din partea furnizorului pentru vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii, sau a cărui comandă pentru bunuri și servicii este acceptată de furnizor;
 • Data de livrare se referă la data la care urmează să fie livrate bunurile, conform celor prevăzute în comanda clientului și acceptate de furnizor;
 • Bunuri se referă la bunurile (inclusiv orice versiune a bunurilor sau orice parte a acestora) pe care furnizorul urmează să le furnizeze în conformitate cu prezenții termeni și condiții;
 • Lună se referă la luna calendaristică;
 • Servicii se referă la serviciile de furnizat clientului, conform prevederilor din deviz; și
 • Furnizor se referă la EU Automation Pte Ltd. , o companie înregistrată în Singapore cu numărul 06858540 de la 18 Boon Lay Way Tradehub21 #10-96 Singapore 609966 și include toți angajații, toate denumirile comerciale și/sau diviziile și agenții aparținând EU Automation Pte Ltd.

Cu excepția cazului în care contextul impune un alt sens, toate referirile din prezenții termeni și condiții la:

 1. "scris" și orice altă expresie similară, include o referire la orice comunicare realizată printr-o transmisie electronică, prin fax sau printr-un alt mijloc similar;
 2. un statut sau o prevedere a unui statut reprezintă o referire la statutul sau la prevederea respectivă, cu amendamentele sau versiunea în vigoare la momentul relevant;
 3. "prezenții termeni și condiții" este o referire la prezenții termeni și condiții și orice anexe, cu amendamentele și adăugirile din momentul relevant;
 4. o anexă este o anexă la prezenții termeni și condiții; și
 5. o clauză sau un paragraf este o referire la o clauză din prezenții termeni și condiții (în afară de anexe) sau un paragraf din anexa relevantă.
 6. o "parte" sau "părțile" se referă la părțile din prezenții termeni și condiții.

Titlurile utilizate în prezenții termeni și condiții au rolul de a facilita citirea și nu vor avea niciun efect asupra interpretării prezenților termeni și condiții.

Cuvintele care se referă la singular vor include și pluralul și viceversa.

Referirile la orice sex vor include și sexul opus.

Clienți internaționali

Dacă sunt comandate bunuri din afara țării în care își are sediul compania EU Automation Pte Ltd., se pot aplica taxe de import în momentul în care bunurile ajung la destinație. Companie European Automation Ltd nu este responsabilă pentru aceste taxe suplimentare și nu își asumă responsabilitatea de a le calcula sau a le estima. În cazul în care un cumpărător face o achiziție internațională, acesta este sfătuit să contacteze autoritățile vamale locale pentru detalii suplimentare despre costuri și proceduri. Cumpărătorul bunurilor va fi și importatorul declarat și, ca atare, trebuie să se asigure că achiziția este în conformitate cu legile țării în care sunt importate bunurile. Țineți cont de faptul că bunurile pot fi supuse la verificări vamale la sosirea în pot și EU Automation Pte Ltd. nu garantează faptul că ambalajul bunurilor nu va prezenta semne de desfacere.

Baza comercializării și serviciilor

 1. Angajații sau agenții furnizorului nu sunt autorizați să ofere nicio garanție cu privire la bunuri sau servicii, cu excepția cazului în care aceasta este confirmată de furnizori în scris." Prin încheierea contractului, clientul confirmă că nu se bazează pe, și renunță la orice drept rezultat din încălcarea oricărei astfel de garanții care nu este confirmată.
 2. Nicio variație a prezenților termeni și condiții nu va avea titlu obligatoriu cu excepția în care este convenită în scris de către reprezentanții autorizați ai clientului și furnizorului.
 3. Materialele promoționale, listele de prețuri și alte documente emise de furnizori în legătură cu bunurile și serviciile sunt supuse la modificări fără înștiințare și nu reprezintă oferte de vânzare a bunurile care pot fi supuse acceptului." Niciun contract pentru comercializarea de bunuri și servicii nu va avea titlu obligatoriu pentru furnizor, cu excepția cazului în care furnizorul a emis un deviz cu rolul expres de ofertă de vânzare a bunurilor și serviciilor sau a acceptat o comandă plasată de client prin oricare din următoarele a avut loc mai întâi:
  1. acceptul în scris al furnizorului;
  2. livrarea bunurilor;
  3. prestarea serviciilor; sau
  4. factura furnizorului.
 4. Orice greșeală sau omisiune tipografică, administrativă sau de altă natură accidentală din documentația de vânzare, deviz, lista de prețuri, acceptul ofertei, factură sau alte documente sau informații emise de furnizori va fi corectată fără nicio răspundere din partea furnizorului.

Bunurile

 1. Nicio comandă trimisă de client nu va fi considerată ca acceptată de către furnizor decât dacă și în momentul în care este confirmată în scris de către reprezentantul autorizat al furnizorului.
 2. Specificațiile pentru bunuri vor fi cele prevăzute în documentația de vânzare a furnizorului, cu excepția cazului în care acestea sunt modificate în mod expres în comanda clientului (dacă astfel de modificări sunt acceptate de furnizor). Bunurile vor fi furnizate numai în numărul minim de unități specificat în lista de prețuri a furnizorului sau în multipli ai unităților respective. Comenzile primite pentru cantități diferite de acestea vor fi ajustate în consecință
 3. Ilustrații, fotografii sau descrieri din cataloage, broșuri, liste de prețuri sau alte documente emise de furnizori au rol exclusiv consultativ și nu au titlu de obligație pentru furnizor.
 4. Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale specificațiilor bunurilor necesare pentru conformarea cu orice cerințe legale, de reglementare sau privind siguranța aplicabile sau, în cazul în care bunurile urmează a fi furnizate în conformitate cu specificațiile clientului, care nu afectează în mod material calitatea sau performanța acestora.
 5. Nicio comandă care a fost acceptată de furnizor nu poate fi anulată de client, decât prin acordul în scris al furnizorului și cu condiția ca clientul să despăgubească în întregime furnizorul pentru toate pierderile suferite (inclusiv pierderea de profit), costurile (inclusiv toate costurile pentru manopera și materialele utilizate), daunele, taxele și cheltuielile suportate de furnizor ca urmare a respectivei anulări.

Serviciile

 1. Aplicabil de la data de început, în schimbul prețului plătit în conformitate cu clauzele 7 și 8, furnizorul va presta serviciile identificate în mod expres în deviz.
 2. Furnizorul va da dovadă de grijă și abilități rezonabile la prestarea serviciilor identificate în deviz.
 3. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a-și îndeplini obligațiile din contract, dar timpul nu va fi esențial în realizarea obligațiilor respective.

Prețul

 1. Prețul bunurilor și serviciilor va fi prețul listat în devizul furnizorului în vigoare la data acceptării comenzii clientului sau orice alt preț convenit în scris de către furnizor și client.
 2. În cazul în care furnizorul a inclus în deviz un preț pentru bunuri diferite de cel din lista de prețuri publicată a furnizorului, prețul din deviz va fi valabil numai pentru 30 de zile sau mai puțin, conform specificațiilor furnizorului.
 3. În urma unei notificări în scris trimisă clientului oricând înainte de livrare sau prestare, furnizorul își rezervă dreptul să crească prețul bunurilor și/sau serviciilor pentru a reflecta orice creștere a costurilor pentru furnizor determinate de factori dincolo de controlul furnizorului (inclusiv, dar fără a se limita la orice fluctuații de curs valutar, reglementări de curs, modificări ale taxelor vamale, creșteri semnificative ale costurilor de manoperă, pentru materiale sau alte costuri de fabricație), orice modificare a datelor, cantităților sau specificațiilor de livrare a bunurilor și serviciilor solicitate de client sau de incapacitatea clientului de a oferi furnizorului informații sau instrucțiuni adecvate.
 4. Cu excepția unei prevederi contrare din termenii vreunui deviz sau din orice listă de prețuri a furnizorului și cu excepția vreunui acord contrar, în scris dintre client și furnizor, toate prețurile includ taxele de ambalare și transport ale furnizorului.
 5. Prețul exclude orice taxe TVA, accize, impozite pe vânzări sau alte impozite similare, impuse sau percepute de orice autoritate fiscală competentă în legătură cu bunurile și serviciile, pe care clientul va trebui să le achite în plus către furnizor.

Plată

 1. Sub rezerva oricăror termeni speciali conveniți în scris între client și furnizor, furnizorul va factura clientul pentru prețul bunurilor și serviciilor la data sau în orice moment de după livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor (în funcție de caz), cu excepția cazului în care, pentru bunuri, acestea trebuie colectate de client și clientul nu preia, din vina sa, bunurile, caz în care furnizorul va avea dreptul să factureze clientul pentru preț în orice moment după ce acesta a înștiințat clientul de faptul că bunurile sunt gata pentru a fi colectate sau (după caz), furnizorul a pus la dispoziție bunurile.
 2. Clientul va plăti prețul bunurilor (mai puțin orice reducere sau credit oferit de furnizor, dar fără orice altă reducere, alt credit sau compensații) în termen de 7 zile lucrătoare de la data de pe factura emisă de furnizori sau altfel în conformitate cu orice termeni de creditare convenite în scris între client și furnizor cu privire la contract." Plata va fi efectuată la data scadentă, chiar dacă livrarea sau prestarea nu a avut loc și/sau dacă bunurile nu au trecut în proprietatea clientului." Timpul pentru plata prețului este esențial pentru contract." Chitanțele pentru plată vor fi emise la cerere.
 3. Toate plățile vor fi efectuate către furnizor conform prevederilor de pe formularul de acceptare sau de pe factura emisă de furnizor.
 4. Furnizorul nu este obligat să accepte comenzi de la niciun client sau cumpărător care nu a oferit furnizorului referințe satisfăcătoare pentru furnizor." Dacă în orice moment furnizorul nu este satisfăcut de solvabilitatea clientului, acesta poate înștiința în scris clientul cu privire la faptul că nu îi va mai oferi credit suplimentare, caz în care nu vor mai fi livrate bunuri sau prestate servicii suplimentare către client decât contra plății în numerar și, în pofida sub-clauzei 8.2 din aceste condiții, toate sumele datorate de client furnizorului vor trebui plătite imediat în numerar.

Livrarea și prestarea

 1. Livrarea bunurilor va fi realizată de furnizor prin livrarea bunurilor la locația specificată în deviz sau, dacă nu este specificat un loc de livrare, de către client prin colectarea bunurilor de la unitatea furnizorului, în orice moment după ce furnizorul a înștiințat clientul că bunurile sunt gata pentru a fi colectate.
 2. Data de livrare are doar titlu aproximativ și momentul livrării nu va fi esențial, decât în cazul în care acest lucru este accept în prealabil, în scris de către furnizor. Bunurile pot fi livrate de furnizor înainte de data de livrare, în urma înștiințării rezonabile a clientului.
 3. În cazul în care clientul nu preia bunurile sau orice parte a acestora la data de livrare și/sau nu furnizează toate instrucțiunile, documentele, licențele, acordurile sau autorizațiile necesare pentru a permite livrarea bunurilor la data respectivă, furnizorul va avea dreptul, în urma unei notificări în scris către client, să depoziteze sau să aranjeze depozitarea bunurilor și apoi, în pofida prevederilor din sub-clauza Risc 1.i, bunurile vor trece în proprietatea clientului, livrarea va fi considerată ca fiind efectuată și clientul va plăti furnizorului toate costurile și cheltuielile, inclusiv costurile de depozitare și de asigurare rezultate.
 4. Aplicabil de la data de început, în schimbul prețului plătit în conformitate cu clauzele prezenților termeni și condiții și cu devizul, furnizorul va furniza serviciile identificate în mod expres în deviz.

Nelivrarea bunurilor și serviciilor

În cazul în care furnizorul nu livrează bunurile sau nu prestează serviciile, sau oricare dintre acestea la data de livrare (sau data de început, în funcție de caz) în afara cazului în care acest lucru are loc din motive aflate în afara controlului rezonabil al furnizorului sau din vina clientului sau alt transportatorului acestuia, dacă furnizorul livrează bunurile și/sau prestează serviciile în orice moment ulterior furnizorul nu va avea nicio obligație în legătură cu livrarea întârziată.

Riscul și păstrarea titlului de proprietate

 1. Riscul cu privire la avarierea sau de pierderea bunurilor va fi transferat asupra clientului:
  1. în cazul bunurilor predate la unitatea furnizorului, atunci când furnizorul înștiințează clientul cu privire la faptul că bunurile sunt gata pentru a fi preluate;
  2. în cazul bunurilor predate în alt mod decât la unitatea furnizorului, la momentul livrării sau, atunci când clientul nu preia bunurile, din vina acestuia, la momentul în care ii. furnizorul a pus la dispoziție bunurile; sau
  3. în cazul bunurilor care urmează să fie instalate de furnizor, în momentul în care furnizorul înștiințează clientul că instalarea a fost finalizată.
 2. În pofida prevederii privind livrarea și transferul riscului asupra bunurilor, sau a oricărei alte prevederi din prezenții termeni și condiții, titlul legal și de beneficiar asupra bunurilor nu va fi transferat clientului înainte ca furnizorul să primească plata integrală, în numerar sau prin transfer bancar, a contravalorii bunurilor.
 3. În pofida sub-clauzei 2, titlul legal și de beneficiar al bunurilor nu va fi transferat clientului înainte ca furnizorul să primească plata integrală, în numerar sau prin transfer bancar, a contravalorii bunurilor și a oricăror altor bunuri furnizate de către furnizor și ca toți banii datorați de client furnizorului să fi fost achitați, indiferent de natura datoriei.
 4. Înainte de efectuarea plății către furnizor în conformitate cu prezenții termeni și condiții și de transferul titlului asupra bunurilor către client, clientul se va afla în posesia bunurilor în calitate de depozitare pentru furnizor și clientul va depozita bunurile separat și într-un mediu corespunzător, se va asigura că acestea pot fi identificate ca fiind furnizate de furnizor și va asigura bunurile împotriva tuturor riscurilor rezonabile.
 5. Clientul nu va avea dreptul să ofere drept garanție sau să folosească în orice alt mod cu titlu de gaj pentru vreo datorie bunurile care rămân în proprietatea furnizorului, dar în cazul în care clientul va face acest lucru, toți banii datorați de client furnizorului vor deveni imediat scadenți și plătibili.
 6. Furnizorul își rezervă dreptul de a reintra în posesia oricăror bunuri pentru care furnizorul deține încă titlul de proprietate, fără înștiințare prealabilă. 7. Clientul autorizează în mod irevocabil furnizorul să acceseze locația clientului în timpul orelor normale de lucru pentru a reintra în posesia bunurilor pentru care furnizorul deține în continuare titlul de proprietate și pentru a inspecta bunurile ca să se asigure de conformarea la cerințele de depozitare și de identificare din sub-clauza 4.
 7. Dreptul clientului de posesie asupra bunurilor pentru care furnizorul deține în continuare titlul legal și de beneficiar va fi reziliat:
  1. în cazul în care clientul comite sau permite orice încălcare materială a obligațiilor acestuia în baza prezenților termeni și condiții;
  2. în cazul în care clientul încheie un acord voluntar în baza părților I sau VIII ale Insolvency Act 1986 (Legea privind insolvența), Insolvent Partnership Order 1994 (Ordinul privind parteneriatele insolvabile) (cu amendamentele ulterioara), sau în cazul este convenit orice alt plan sau aranjament cu creditorii acestuia;
  3. în cazul în care clientul face sau devine obiectul unei declarații de faliment sau face uz de orice altă prevedere legală pentru ajutorarea datornicilor insolvabili;
  4. în cazul în care clientul convoacă o întâlnire a creditorilor săi, inițiază proceduri voluntare sau obligatorii de lichidare, i se numește un administrator judiciar, un manager, un administrator sau un practician în insolvență cu privire la activele sau la activitățile acestuia sau la oricare parte a acestora, sunt depuse în instanță orice documente pentru numirea unui administrator judiciar pentru client, o notificare de numire a unui administrator judiciar este dată de client sau oricare din directorii acestuia sau de către un deținător calificat al unei garanții constituite asupra unei universalități de bunuri (conform definiției din paragraful 14 al Anexei B1 la Insolvency Act 1986 (Legea privind insolvența), o instanță de judecată pronunță o sentință sau primește o solicitare pentru lichidarea clientului, sau dacă sunt inițiate acțiuni legale pentru insolvența sau posibila insolvență a clientului.

Cesiunea

 1. Furnizorul poate cesiona contractul sau orice parte a acestuia oricărei persoane, firme sau companii fără acordul prealabil al clientului.
 2. Clientul nu poate cesiona contractul sau vreo parte a acestuia fără acordul prealabil, în scris al furnizorului.

Bunurile defecte

Dacă la livrare oricare dintre bunuri prezintă vreun defect material și clientul refuză în mod legal predarea bunurile defecte sau, în cazul în care livrarea a fost semnată "în stare și cu conținut necunoscut" și clientul trimite o înștiințare scrisă cu privire la defectul respectiv către furnizor în termen de 7 zile lucrătoare de la livrare, furnizorul poate, la alegerea sa exclusivă:

 1. să repare bunurile defecte în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării din partea clientului; sau
  să înlocuiască bunurile defecte în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării din partea clientului; sau
  să ramburseze clientului contravaloarea acelor bunuri (sau a unei părți a acestora, în funcție de caz) care sunt defecte;
 2. dar furnizorul nu va avea nicio altă obligație față de client cu privire la acestea și 1. clientul nu poate respinge bunurile dacă nu este refuzată livrarea sau nu este trimisă o înștiințare de către client conform celor de mai sus.
 3. Niciun bun nu poate fi returnat către furnizor fără acordul prealabil, în scris din partea furnizorului." În temeiul acesteia, toate bunurile returnate despre care furnizorul este convins că au fost livrate cu defecte de calitate sau o condiție care nu ar fi evidentă la verificare, vor fi înlocuite gratuit sau, la alegerea exclusivă a furnizorului, acesta din urmă va rambursa sau credita clientul pentru prețul bunurilor defecte, dar furnizorul nu va avea nicio altă obligație față de client.
 4. Furnizorul nu va avea nicio obligație cu privire la vreun defect rezultat ca urmare a uzurii sau ruperii normal, sau orice avarie, neglijență voită, supunere la condiții anormale, nerespectare a instrucțiunilor furnizorului (oferite pe cale orală sau în scris), utilizare neadecvată sau modificare a bunurilor fără acordul prealabil al furnizorului, sau orice alt act sau omisiune din partea clientului, a angajaților sau agenților acestuia a o oricărui terț.
 5. Bunurile, în afara bunurilor defecte returnate în baza sub-clauzei 13.1 sau 13.2, returnate de client și acceptate de furnizor pot fi creditate către client la discreția absolută a furnizorului și fără nicio obligație din partea furnizorului.
 6. În temeiul prevederilor exprese din prezenții termeni și condiții și cu excepția cazului în care bunurile sunt comercializate ca bunuri de consum pentru uz privat, toate garanțiile, condițiile sau alți termeni sugerați de norma de drept sau de dreptul jurisprudențiale sunt excluși în măsura maximă permisă de lege.
 7. Mai puțin în măsura în care instrucțiunile pentru utilizarea sau vânzarea bunurilor sunt incluse în ambalajul sau pe eticheta bunurilor, clientul va avea responsabilitatea de a se asigura că orice utilizare sau vânzare a bunurilor de către client este în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile și că procesarea și vânzarea bunurilor de către client au loc în conformitate cu indicațiile oferite de furnizor sau orice autoritate guvernamentală sau de reglementare competentă și clientul va despăgubi furnizorul pentru orice răspundere, pierdere sau daună pe care furnizorul o poate suferi ca urmare a nerespectării acestei condiții de către client.

Neîndeplinirea obligației de plată de către client

 1. În cazul în care clientul nu efectuează vreo plată la data scadentă atunci, fără a aduce prejudiciu altui drept sau remediu disponibil pentru furnizor, furnizorul va avea dreptul:
  1. să anuleze comanda sau să suspende orice livrări de bunuri sau prestări de servicii ulterioare către client;
  2. să își asume orice plată efectuată de client pentru bunuri și/sau servicii (sau bunurile și/sau serviciile furnizate în baza oricărui alt contract încheiat între client și furnizor) la discreția furnizorului (fără a ține seama de orice presupusă apropiere de către client); și
  3. să perceapă dobândă de la client (atât înainte, cât și după orice decizie judecătorească) pentru suma neachitată, la o rată de 2% pe an peste rata de bază practicată de Banca Angliei, până la achitarea integrală a plății (o parte dintr-o lună fiind considerată ca o lună întreagă în scopul calculării dobânzii).
 2. Această condiție se aplică:
  1. în cazul în care clientul nu realizează sau respectă vreo obligație din prezentul document sau se află într-o altă situație de încălcare contractuală;
  2. în cazul în care clientul face obiectul unui ordin administrativ sau încheie un acord voluntar în baza părților I sau VIII ale Insolvency Act 1986 (Legea privind insolvența) sau ale Insolvent Partnerships Order 1994 (Ordinul privind parteneriatele insolvabile) (cu amendamentele ulterioare) "sau (în cazul unei persoane individuale sau a unei firme) intră în procedură de faliment sau (în cazul unei companii) intră în procedură de lichidare;
  3. în cazul care un titular al datoriei preia posesia, sau este numit un administrator judiciar, asupra oricăror proprietăți sau active ale clientului;
  4. în cazul în care clientul încetează sau amenință să înceteze relația comercială; sau
  5. în cazul în care furnizorul prevede în mod rezonabil că oricare dintre evenimentele de mai jos urmează să aibă loc în legătură cu clientul și înștiințează clientul în consecință.
 3. Dacă se aplică sub-clauza ii atunci, fără a aduce prejudiciu vreunui alt drept sau remediu aflat la dispoziția furnizorului, furnizorul va avea dreptul să anuleze contractul sau să suspende orice alte livrări ulterioare în temeiul contractului fără nicio obligație față de client și, dacă bunurile au fost livrate dar nu au fost plătite, prețul va deveni imediat scadent și plătibil, în pofida oricărui alt acord sau oricărei alte înțelegeri anterioare contrare.

Răspunderea

 1. Furnizorul, în temeiul vreunei reprezentări, garanții implicite, condiții sau altui termen, sau al vreunei obligații de jurisprudență sau în temeiul termenilor expliciți ai contractului (sau ai prezenților termeni și condiții), nu va fi responsabil pentru nicio pierdere de profit sau orice pierdere, daună, costuri, cheltuieli sau alte revendicări indirecte, speciale sau accidentale (determinate de angajații sau agenții furnizorului sau de alte persoane) rezultate din sau în legătură cu furnizarea bunurilor și serviciilor.
 2. Toate garanțiile, condițiile și alți termeni impliciți din norma de drept și jurisprudență (mai puțin condițiile implicite din secțiunea 12 a Sale of Goods Act 1979 (Legea privind vânzarea de bunuri)) sunt excluse din contract, în măsura maximă permisă de lege.
 3. Clientul va despăgubi furnizorul pentru orice daune, costuri, revendicări și cheltuieli suferite prin" rezultate din pierderea sau avarierea vreunui echipament (inclusiv cele de la terți) determinată de client, agenții sau angajații acestuia.
 4. Când clientul este compus din mai multe persoane juridice, respectivul termen va însemna și include, în cadrul prezentului document, toate persoanele juridice și pe fiecare în parte." Toate obligațiile din partea unui astfel de client vor fi comune și valabile pentru fiecare dintre respectivele persoane juridice.
 5. Furnizorul nu va fi răspunzător față de client sau considerat ca fiind în situație de încălcare a prezenților termeni și condiții ca urmare a vreunei întârzieri în îndeplinirea, sau a neîndeplinirii, oricărei obligații ce îi revine furnizorului, în cazul în care întârzierea sau neîndeplinirea s-a datorat oricărei cauze dincolo de controlul rezonabil al furnizorului.
 6. Nimic din prezenții termeni și condiții nu exclude și nu limitează răspunderea furnizorului:
  1. pentru deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența furnizorului;
  2. pentru orice aspect pentru care ar fi ilegal ca furnizorul să își excludă sau să încerce să își excludă responsabilitatea; sau
  3. pentru fraudă sau denaturare frauduloasă.
 7. În temeiul prevederilor rămase din prezenta clauză 15:
  1. întreaga răspundere a furnizorului pentru încălcare contractuală, delict (inclusiv neglijență sau încălcare a obligațiilor legale), denaturare, restituire sau de altă natură, survenită în legătură cu îndeplinirea sau intenția de a îndeplini obligațiile contractuale se va limita la prețul contractual; și
  2. furnizorul nu va fi răspunzător față de client pentru nicio pierdere strict economică, pierdere de profit, pierdere de afaceri, deteriorare a reputației mărcii sau de altă natură, directă, indirectă sau rezultată, sau pentru nicio revendicare de compensație pentru daunele rezultate (indiferent de cauza acestora) care survine din sau în legătură cu contractul.

Confidențialitatea

 1. Fiecare parte se angajează ca, cu excepția prevederilor din sub-clauza 15.2 sau în urma unei autorizații în scris furnizată de cealaltă
  1. parte, pe toată durata de valabilitate a contractului și după rezilierea acestuia:
  2. să păstreze confidențiale toate informațiile confidențiale;
  3. să nu dezvăluie nicio informație confidențială niciunei alte persoane;
  4. să nu utilizeze nicio informație confidențială în niciun scop altul decât cel exprimat de și supus prezenților termeni și condiții și contractului;
  5. să nu facă nicio copie a, să nu înregistreze în niciun fel și să nu dea din posesie vreo informație confidențială; și
  6. să se asigure că niciunul dintre directorii, funcționarii, angajații, agenții sau consultații săi nu săvârșește nicio acțiune care, în cazul în care este săvârșită de partea respectivă, ar constitui o încălcare a prevederilor din sub-clauzele 16.1.1-16.1.4 de mai sus.
 2. Oricare dintre părți poate:
  1. să dezvăluie orice informație confidențială către:
   1. orice subcontractor sau furnizor al părții respective;
   2. orice autoritate sau organ de reglementare guvernamental sau de altă natură; sau
   3. orice angajat sau funcționar al părții respective sau oricare dintre persoanele, părțile sau organele mai sus menționate;
   4. numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile prevăzute de prezenții termeni și condiții și de contract, sau în măsura impusă de lege și în ambele cazuri partea respectivă trebuie să informeze mai întâi persoana, partea sau organul în cauză că informațiile sunt confidențiale (cu excepția cazului în care dezvăluirea este făcută către o entitate dintre cele menționate în sub-clauza ii de mai sus sau orice angajat sau funcționar al unei astfel de entități) și să obțină și să trimită celeilalte părți un angajament în scris din partea persoanei în cauză, în măsura maximă posibilă în temeiul termenilor prezentei clauze 16, de a păstra confidențialitatea informațiilor confidențiale și de a le utiliza numai în scopurile pentru care a fost făcută dezvăluirea; și
 3. să utilizeze orice informații confidențiale în orice scop sau să le dezvăluie oricărei persoane, numai în măsura în care, la data încheierii contractului sau în orice moment ulterior, acestea devin informații publice independent de acțiunea părții respective, cu condiția ca prin aceasta partea respectivă să nu dezvăluie nicio partea a informațiilor confidențiale care nu este cunoscută de publicul larg.
 4. Prevederile clauzei 16 vor rămâne în vigoare în conformitate cu termenii acestor, în pofida rezilierii din orice motiv a contractului.

Comunicări

 1. Toate înștiințările efectuate în temeiul prezenților termeni și condiții și ai contractului vor fi în scris și vor fi considerate ca fiind transmise în mod corespunzător dacă sunt semnate de, sau în numele, unui funcționar autorizat competent al părții care transmite înștiințarea.
 2. Înștiințările vor fi considerate ca transmise în mod corespunzător:
  1. în cazul în care sunt livrate, dacă au fost livrate de curier sau de un alt mesager (inclusiv ca scrisoare recomandat) în timpul orelor de lucru normale ale destinatarului; sau
  2. în cazul în care sunt trimise, dacă au fost transmise prin fax sau e-mail și a fost generat un raport de transmitere cu succes sau o confirmare de primire; sau
  3. în a cincea zi lucrătoare de după trimiterea prin poștă, în cazul în care a fost trimisă prin serviciul poștal național standard, cu tariful poștal preplătit; sau
  4. în a cincea zi lucrătoare de după trimiterea prin poștă, în cazul în care a fost trimisă par avion, cu tariful poștal preplătit.
 3. Toate înștiințările care fac obiectul prezentului acord vor fi trimise la cea mai recentă adresă poștală, adresă de e-mail, sau cel mai recent număr de fax furnizat de cealaltă parte.

Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru vreo întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor, atunci când aceasta se datorează oricărei cauze aflate în afara controlului rezonabil al părții respective." Astfel de cauze includ, dar fără a se limita la: întreruperea alimentării cu curent, întreruperea serviciilor Internet, acțiune sindicală, tulburări în rândul populației civile, incendii, inundații, furtuni, cutremure, acte de terorism, acte de război, acțiuni guvernamentale sau orice al eveniment aflat în afara controlului părții în cauză.

Renunțarea la drepturi

Părțile sunt de acord că alegerea oricăreia dintre părți de a nu impune o prevedere din prezenții termeni și condiții sau în temeiul contractului nu va constitui o renunțare la dreptul de impunere ulterioară a prevederii respective sau a oricărei alte prevederi." O astfel de alegere nu va fi considerată ca fiind o renunțare la niciun drept cu privire la vreo încălcare anterioară sau ulterioară și nu va constitui o renunțare permanentă la drepturi.

Excluderea din contract

Părțile convin ca, în cazul în care una sau mai multe dintre prevederile prezenților termeni și condiții sau ale contractului sunt declarate ca fiind ilegale, nevalide sau neaplicabile în orice alt mod, respectivele prevederi vor fi considerate ca fiind excluse din prezenții termeni și condiții." Prevederile rămase din aceștia și din contract vor fi valide și aplicabile.

Termeni și condiții anterioare

În cazul unui conflict între prezenții termeni și condiții și alte versiuni anterioare ale ale acestora, prevederile prezenților termeni și condiții vor prevala, cu excepția existenței unei specificații contrare.

Drepturile terților

O persoană care nu este o parte la contract nu va deține niciun drept în temeiul contractului în conformitate cu Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Legea contractele (și drepturile terților)).

Legislația și jurisdicția

Prezenții termeni și condiții și contractul (inclusiv orice aspecte și obligații necontractuale rezultate din sau asociate cu acestea) vor fi guvernate de către și interpretate în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor.
Orice dispută, controversă, acțiuni legale sau revendicări dintre părți legate de prezenții termeni și condiții sau de contract (inclusiv orice aspecte și obligații necontractuale rezultate din sau asociate cu acestea) se vor afla sub jurisdicția tribunalelor din Anglia și Țara Galilor.

Luați legătura. Suntem la dispoziția dvs.

Completează formularul de contact alăturat sau
Apelează+40 (0)31 226 57 89 pentru a vorbi direct cu echipa noastră.

După ce ai înaintat informațiile, vom răspunde cât mai curând posibil.

Vă mulțumim pentru mesaj. Un membru al echipei noastre vă va răspunde cât mai curând posibil.

[{ "site.code": "ro", "general.cookie_message": "Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.", "general.cookie_learnmore": "Informații suplimentare", "general.cookie_dismiss": "Am înțeles!" }]