• Điều khoản và Điều kiện

  Áp dụng các Điều khoản và Điều kiện

  Nhà Cung cấp sẽ cung cấp và Khách hàng sẽ mua Hàng hoá và Dịch vụ với báo giá theo các Điều khoản và Điều kiện này; và
  Hợp đồng sẽ không bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào quy định báo giá được chấp thuận hoặc dự kiến chấp thuận, hoặc bất kỳ đơn hàng nào do Khách hàng lập hoặc dự kiến lập.

  Định nghĩa và Giải thích từ ngữ

  Trong những Điều khoản và Điều kiện này, các từ ngữ sau có nghĩa như quy định bên dưới, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

  • Ngày Làm việc là bất kỳ ngày nào không phải Thứ bẩy, Chủ nhật hay ngày nghỉ lễ;
  • Ngày Bắt đầu là ngày khởi đầu của Hợp đồng theo quy định trong báo giá;
  • Thông tin Mật nghĩa là, liên quan tới mỗi Bên, thông tin được một Bên tiết lộ cho Bên kia theo hoặc có liên quan tới Thoả thuận này (bằng miệng hoặc bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác, và bất kể thông tin có được quy định thể hiện hoặc đánh dấu là bảo mật hay không);
  • Hợp đồng nghĩa là hợp đồng mua và bán Hàng hoá và cung cấp Dịch vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này;
  • Giá Hợp đồng nghĩa là giá quy định trong phần phải trả của Hợp đồng đối với Hàng hoá;
  • Khách hàng là người chấp thuận báo giá hoặc chào giá của Nhà cung cấp về việc bán Hàng hoá và cung cấp Dịch vụ, hoặc những người có đơn đặt hàng Hàng hoá và Dịch vụ được Nhà cung cấp chấp thuận;
  • Ngày Giao hàng là ngày Hàng hoá được giao theo quy định trong đơn đặt hàng của Khách hàng và được Nhà cung cấp chấp thuận;
  • Hàng hoá nghĩa là sản phẩm (bao gồm bất kỳ việc lắp đặt hàng hoá và bộ phận nào của hàng hoá) mà Nhà cung cấp sẽ cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này;
  • Tháng nghĩa là tháng theo dương lịch;
  • Dịch vụ nghĩa là Dịch vụ sẽ được cung cấp cho Khách hàng như quy định trong báo giá; và
  • Nhà cung cấp nghĩa là EU Automation Pte Ltd. , một công ty đăng ký tại Singapore theo số 06858540 đặt tại 18 Boon Lay Way Tradehub21 #10-96 Singapore 609966 và bao gồm tất cả nhân viên, bất kỳ tên gọi và/hoặc chi nhánh hay đại lý nào thuộc EU Automation Pte Ltd.

  Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, mỗi tham chiếu trong các Điều khoản và Điều kiện này về:

  1. văn bản, và bất kỳ trích dẫn nguyên gốc nào, bao gồm tham chiếu tới bất kỳ thông tin liên lạc nào chịu tác động bởi phương tiện truyền tin điện tử hay fax hay phương tiện tương tự;
  2. một đạo luật hoặc một điều khoản của đạo luật là tham chiếu đến đạo luật hoặc điều khoản đó theo sửa đổi hoặc tái ban hành tại thời điểm liên quan;
  3. các Điều khoản và Điều kiện này là tham chiếu tới các Điều khoản và Điều kiện này cũng như bất kỳ Phụ lục sửa đổi và bổ sung nào tại thời điểm liên quan;
  4. một Phụ lục là phụ lục của các Điều khoản và Điều kiện này; và
  5. một Điều hoặc một đoạn là tham chiếu tới một Điều của các Điều khoản và Điều kiện này (thay vì tới Phụ lục) hoặc một đoạn của Phụ lục liên quan.
  6. một Bên hoặc Các Bên nghĩa là các bên của các Điều khoản và Điều kiện này.

  Các tiêu đề sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này chỉ nhằm mục đích tiện dụng và không ảnh hưởng gì tới sự diễn giải các Điều khoản và Điều kiện này.

  Từ ngữ dùng với số ít sẽ bao gồm cả số nhiều và ngược lại.

  Tham chiếu tới bất kỳ giới tính nào cũng bao gồm giới tính còn lại.

  Khách hàng Quốc tế

  Nếu Hàng hoá được đặt hàng từ quốc gia bên ngoài quốc gia của EU Automation Pte Ltd. thì có thể phát sinh thuế và phí nhập khẩu khi Hàng hoá tới điểm đến. Công ty TNHH European Automation không chịu trách nhiệm về các khoản phí này và trong trường hợp đó, chúng tôi không thực hiện bất kỳ tính toán hay ước tính nào liên quan. Nếu Bên mua thực hiện mua sắm toàn cầu, thì họ nên liên hệ cơ quan hải quan địa phương để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí và thủ tục. Bên mua Hàng hoá cũng sẽ là bên nhập khẩu hồ sơ và theo đó phải đảm bảo rằng việc mua hàng tuân thủ đầy đủ pháp luật của quốc gia nhập khẩu Hàng hoá. Vui lòng lưu ý rằng Hàng hoá có thể được kiểm tra khi tới cửa khẩu phục vụ mục đích thông quan và EU Automation Pte Ltd. không đảm bảo rằng bao bì đóng gói Hàng hoá sẽ không có dấu hiệu bị can thiệp.

  Cơ sở của Hàng hóa và Dịch vụ

  1. Nhân viên hoặc đại lý của Nhà cung cấp không được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố gì về Hàng hoá và Dịch vụ trừ khi có xác nhận bằng văn bản của Nhà cung cấp. Bằng việc tham gia Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận rằng mình không phụ thuộc vào, và miễn trừ bất kỳ khiếu nại vi phạm hợp đồng nào, đối với bất kỳ tuyên bố nào như vậy mà không được xác nhận.
  2. Không thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực ràng buộc trừ khi được thoả thuận bằng văn bản giữa đại diện uỷ quyền của Khách hàng và Nhà cung cấp.
  3. Tài liệu bán hàng, bảng giá và bất kỳ tài liệu nào do Nhà cung cấp ban hàng liên quan tới Hàng hoá và Dịch vụ đều có thể thay đổi mà không báo trước và không cấu thành các chào giá để bán Hàng hoá có thể được chấp thuận. Không hợp đồng bán Hàng hoá và Dịch vụ nào có hiệu lực ràng buộc đối với Nhà cung cấp trừ khi Nhà cung cấp đã ban hành báo giá thể hiện chào giá để bán Hàng hoá và Dịch vụ hoặc đã chấp thuận một đơn đặt hàng của Khách hàng, tuỳ theo điều kiện nào sau đây đến trước:
   1. việc chấp thuận bằng văn bản của Nhà cung cấp;
   2. việc giao Hàng hoá;
   3. việc cung cấp Dịch vụ; hoặc
   4. hoá đơn của Nhà cung cấp.
  4. Bất kỳ lỗi đánh máy, văn thư hoặc các lỗi khác vô tình hoặc thiếu sót trong bất kỳ tài liệu bán hàng, báo giá, bảng giá, chấp nhận chào bán, hóa đơn hoặc tài liệu khác hoặc thông tin do Nhà cung cấp ban hành phải được điều chỉnh mà Nhà cung cấp không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

  Hàng hoá

  1. Không có đơn hàng nào của Khách hàng được coi là đã được Nhà cung cấp chấp thuận khi và chỉ cho tới khi được đại diện uỷ quyền của Nhà cung cấp xác nhận bằng văn bản.
  2. Thông số kỹ thuật của Hàng hoá sẽ được quy định trong tài liệu bán hàng của Nhà cung cấp trừ khi được mô tả khác một cách rõ ràng trong đơn đặt hàng của Khách hàng (nếu (các) thay đổi đó đã được Nhà cung cấp chấp thuận). Hàng hoá sẽ chỉ được cung cấp theo đơn vị nhỏ nhất quy định trong bảng giá của Nhà cung cấp hoặc theo bội số của các đơn vị này. Đơn đặt hàng nhận theo số lượng khác ngoài những đơn vị này sẽ được điều chỉnh tương ứng
  3. Minh họa, hình ảnh hoặc mô tả cho dù trong danh mục sản phẩm, tờ rơi, bảng giá hoặc tài liệu khác do các Nhà cung cấp ban hành chỉ được coi là hướng dẫn và không có hiệu lực ràng buộc đối với Nhà cung cấp.
  4. Nhà cung cấp có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông số kỹ thuật Hàng hoá cần thiết để tuân thủ theo quy định an toàn hay yêu cầu luật định hoặc quy định pháp lý hiện hành, hoặc khi Hàng hoá sẽ được cung cấp theo thông số kỹ thuật của Khách hàng mà không ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng hay hiệu năng của sản phẩm.
  5. Khách hàng không được huỷ bất kỳ đơn đặt hàng nào Nhà cung cấp đã chấp thuận trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Nhà cung cấp với các điều khoản trong đó Khách hàng phải bồi thường hoàn toàn cho Nhà cung cấp mọi tổn thất (bao gồm tổn thất lợi nhuận), chi phí (bao gồm chi phí nhân công và vật liệu đã sử dụng), thiệt hại, các khoản phí và phí tổn phát sinh đối với Nhà cung cấp do hệ quả của việc huỷ đơn hàng này.

  Dịch vụ

  1. Khi Ngày Bắt đầu có hiệu lực, đối ứng với giá thanh toán theo Điều 7 và 8, Nhà cung cấp sẽ cung cấp Dịch vụ theo quy định trong báo giá.
  2. Nhà cung cấp sẽ quan tâm và sử dụng kĩ năng hợp lý để thực hiện Dịch vụ quy định trong báo giá.
  3. Nhà cung cấp sẽ sử dụng tất cả nguồn lực hợp lý để hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, nhưng thời gian không phải yếu tố quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ này.

  Giá

  1. Giá của Hàng hoá và Dịch vụ phải là giá liệt kê trong báo giá của Nhà cung cấp vào ngày chấp thuận đơn đặt hàng của Khách hàng hoặc mức giá khác được thoả thuận bằng văn bản giữa Nhà cung cấp và Khách hàng.
  2. Trong trường hợp Nhà cung cấp đã báo mức giá cho Hàng hoá khác với giá công bố của Nhà cung cấp, thì mức giá đã báo này chỉ hợp lệ trong vòng 30 ngày hoặc trong thời gian ngắn hơn tuỳ theo Nhà cung cấp quy định.
  3. Thông qua việc gửi thông báo bằng văn bản tới Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào trước khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, Nhà cung cấp có quyền tăng giá Hàng hoá và/hoặc Dịch vụ để phản ảnh sự gia tăng chi phí đối với Nhà cung cấp do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của Nhà cung cấp (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ biến động tỉ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, thay đổi nghĩa vụ, gia tăng đáng kể chi phí nhân công, vật liệu hoặc chi phí sản xuất nào khác), bất kỳ sự thay đổi nào về ngày giao hàng, số lượng hay thông số kỹ thuật Hàng hoá và dịch vụ do Khách hàng yêu cầu, hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào do chỉ thị từ phía Khách hàng hoặc do việc Khách hàng không cung cấp cho Nhà cung cấp đầy đủ thông tin hoặc chỉ dẫn.
  4. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản của bất kỳ báo giá hay bảng giá nào của Nhà cung cấp, và trừ khi được Khách hàng và Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản, tất cả giá đều bao gồm phí đóng gói và vận chuyển của Nhà cung cấp.
  5. Giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu hoặc các khoản thu nào có tính chất tương tự được bất kỳ cơ quan tài chính có thẩm quyền nào áp đặt hay tính phí đối với các Hàng hóa và Dịch vụ, trong đó Khách hàng phải chịu thêm trách nhiệm trả cho Nhà cung cấp.

  Thanh toán

  1. Tuỳ thuộc bất kỳ điều khoản đặc biệt nào do Khách hàng và Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản, Nhà cung cấp sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng bằng mức giá Hàng hóa và Dịch vụ vào hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau khi giao Hàng hóa và/hoặc Cung cấp Dịch vụ (như áp dụng), trừ khi, trong trường hợp Hàng hoá, Hàng hoá sẽ được Khách hàng thu nhận hoặc Khách hàng không nhận Hàng hoá một cách sai lầm, trong trường hợp đó, Nhà cung cấp được quyền tính hóa đơn cho Khách hàng với mức giá tại thời điểm bất kỳ sau khi Nhà cung cấp đã thông báo cho Khách hàng rằng Hàng hoá đã sẵn sàng để nhận hoặc (như trường hợp có thể) Nhà cung cấp đã mời thầu việc giao Hàng hoá.
  2. Khách hàng phải thanh toán giá Hàng hoá (trừ đi bất kỳ khoản chiết khấu hay tín dụng nào Nhà cung cấp cho phép, nhưng không bao gồm bất kỳ khoản giảm trừ, tín dụng hay bù trừ nào khác) trong vòng 7 Ngày Làm việc kể từ ngày hoá đơn của Nhà cung cấp hoặc theo quy định đối với kỳ hạn tín dụng như thoả thuận bằng văn bản giữa Khách hàng và Nhà cung cấp theo Hợp đồng. Thanh toán phải được thực hiện vào ngày đến hạn bất kể việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ có thể chưa diễn ra và/hoặc quyền về Hàng hoá chưa được chuyển cho Khách hàng. Thời gian thanh toán giá phải là yếu tố quan trọng của Hợp đồng. Biên lai thanh toán sẽ được ban hành theo yêu cầu.
  3. Tất cả thanh toán phải được trả cho Nhà cung cấp như quy định trong mẫu nghiệm thu hoặc hoá đơn do Nhà cung cấp ban hành.
  4. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ chấp nhận đơn hàng từ bất kỳ khách hàng hay người mua nào chưa cung cấp cho Nhà cung cấp tham chiếu thoả đáng với Nhà cung cấp. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, Nhà cung cấp chưa hài lòng với mức độ tin cậy tín dụng của Khách hàng, Nhà cung cấp có thể ra thông báo bằng văn bản tới Khách hàng về việc không cho phép tín dụng đối với Khách hàng, trong trường hợp đó, hàng hoá hoặc dịch vụ sẽ không được bàn giao hoặc cung cấp cho Khách hàng nếu không thanh toán bằng tiền mặt và bất kể Khoản 8.2 của các điều kiện này, tất cả số tiền Khách hàng nợ Nhà cung cấp phải được thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức.

  Giao hàng và Hiệu quả hoạt động

  1. Việc giao Hàng hoá được thực hiện khi Nhà cung cấp giao Hàng hoá tới địa điểm quy định trong báo giá hoặc, nếu không quy định địa điểm giao hàng, thì thực hiện khi Khách hàng nhận Hàng hoá tại cơ sở của Nhà cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Nhà cung cấp thông báo cho Khách hàng về việc Hàng hoá đã sẵn sàng để bàn giao.
  2. Ngày Giao hàng chỉ là ước tính và thời gian giao hàng không phải là yếu tố quan trọng trừ khi Nhà cung cấp đã chấp thuận từ trước bằng văn bản. Hàng hoá có thể được Nhà cung cấp giao trước Ngày Giao hàng khi gửi thông báo phù hợp tới Khách hàng.
  3. Nếu Khách hàng không nhận Hàng hoá hoặc bất kỳ bộ phận nào của hàng vào Ngày Giao hàng và/hoặc không cung cấp chỉ dẫn, tài liệu, giấy phép, chấp thuận hay uỷ quyền bắt buộc phải có để Hàng hoá có thể được giao vào ngày này, thì qua thông báo bằng văn bản, Nhà cung cấp có quyền lưu kho hoặc sắp xếp kho để Hàng hoá, và bất kể các điều khoản trong Khoản Rủi ro 1.i rủi ro về Hàng hoá sẽ được chuyển cho Khách hàng, việc giao hàng sẽ được coi như là đã xảy ra và Khách hàng phải trả cho Nhà cung cấp tất cả chi phí và phí tổn bao gồm phí kho bãi và phí bảo hiểm phát sinh từ việc này.
  4. Khi Ngày Bắt đầu có hiệu lực, đối ứng với giá thanh toán theo các Điều khoản và Điều kiện này và báo giá, Nhà cung cấp phải cung cấp Dịch vụ theo quy định trong báo giá.

  Không Giao Hàng hoá và Dịch vụ

  Nếu Nhà cung cấp không giao được Hàng hoá hay cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hóa hoặc Dịch vụ vào Ngày Giao hàng (hoặc Ngày Bắt đầu, nếu phù hợp) vì lí do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp hoặc của Khách hàng hoặc lỗi của bên vận chuyển, nếu Nhà cung cấp giao Hàng hoá và/hoặc cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào sau đó Nhà cung cấp sẽ không có trách nhiệm nào về việc giao hàng muộn này.

  Rủi ro và Bảo lưu Quyền sở hữu

  1. Rủi ro thiệt hại hoặc tổn thất Hàng hoá sẽ được chuyển sang Khách hàng vào:
   1. thời điểm Nhà cung cấp thông báo cho Khách hàng rằng Hàng hoá đã sẵn sàng để bàn giao, trong trường hợp Hàng hoá được giao ở cơ sở của Nhà cung cấp;
   2. thời điểm giao hàng, trong trường hợp Hàng hoá được giao ở nơi khác ngoài cơ sở của Nhà cung cấp, hoặc nếu Khách hàng không nhận bàn giao Hàng hoá thì là thời điểm khi ii. Nhà cung cấp đã mời thầu việc giao Hàng hoá; hoặc
   3. thời gian Nhà cung cấp thông báo cho Khách hàng rằng việc lắp đặt đã hoàn tất, trong trường hợp Hàng hoá do Nhà cung cấp lắp đặt.
  2. Bất kể việc giao hàng và chuyển giao rủi ro trong Hàng hoá, hoặc bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này, quyền sở hữu hợp pháp và hưởng lợi của Hàng hoá sẽ không được chuyển giao cho Khách hàng cho tới khi Nhà cung cấp đã nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bù trừ toàn bộ giá của Hàng hoá.
  3. Bất kể Khoản 2, quyền sở hữu hợp pháp và hưởng lợi của Hàng hoá sẽ không được chuyển giao cho Khách hàng cho tới khi Nhà cung cấp đã nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bù trừ toàn bộ giá Hàng hoá và bất kỳ hàng hoá nào Nhà cung cấp cung cấp và Khách hàng đã hoàn trả tất cả số tiền nợ Nhà cung cấp, bất kể món nợ này phát sinh như thế nào.
  4. Cho tới khi thanh toán đã được trả cho Nhà cung cấp theo các Điều kiện và quyền sở hữu Hàng hoá đã được chuyển cho Khách hàng, Khách hàng sẽ chiếm hữu Hàng hoá như bên giữ hộ cho Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ cất giữ Hàng hoá riêng và trong môi trường thích hợp, đảm bảo chúng có thể nhận diện được là do Nhà cung cấp cung cấp và phải mua bảo hiểm Hàng hoá đối với tất cả rủi ro hợp lý.
  5. Khách hàng không có quyền cầm cố hay dưới bất kỳ hình thức nào dùng bất kỳ phần nào của Hàng hoá vẫn là tài sản của Nhà cung cấp làm phương tiện bảo đảm thanh toán cho bất kỳ khoản nợ nào, nhưng nếu Khách hàng thực hiện điều này thì toàn bộ số tiền Khách hàng nợ Nhà cung cấp (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc chế tài nào khác của Nhà cung cấp) ngay lập tức trở thành đến hạn và phải trả.
  6. Nhà cung cấp có quyền thu hồi bất kỳ Hàng hoá nào Nhà cung cấp vẫn giữ quyền sở hữu mà không cần thông báo. 7. Khách hàng ủy quyền không huỷ ngang cho Nhà cung cấp để tới cơ sở của Khách hàng trong giờ làm việc thông thường với mục đích thu hồi Hàng hoá mà Nhà cung cấp vẫn giữ quyền sở hữu và kiểm tra Hàng hóa để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ và xác định trong Khoản 4.
  7. Quyền chiếm hữu của Khách hàng đối với Hàng hoá mà Nhà cung cấp vẫn duy trì quyền sở hữu hợp pháp và hưởng lợi sẽ chấm dứt nếu:
   1. Khách hàng vi phạm hoặc cho phép bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào về nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản và Điều kiện này;
   2. Khách hàng tham gia vào thoả thuận tình nguyện theo Phần I hoặc VIII của Luật Phá sản năm 1986, Pháp lệnh Quan hệ đối tác Phá sản năm 1994 (sửa đổi), hoặc bất kỳ khoản vay hoặc thoả thuận nào khác thực hiện với các chủ nợ của mình;
   3. Khách hàng là hoặc trở thành đối tượng của lệnh phá sản hoặc thu lợi từ bất kỳ quy định pháp luật nào khác nhằm hỗ trợ các con nợ mất khả năng thanh toán;
   4. Khách hàng triệu tập bất kỳ cuộc họp nào với các chủ nợ, tham gia thanh lý tự nguyện hoặc bắt buộc, có bên tiếp quản, quản lý, quản lý tài sản phá sản hoặc bên tiếp quản hành chính bổ nhiệm đối với tài sản, hoặc công việc đảm nhận, hoặc bất kỳ phần nào tương ứng, bất kỳ tài liệu nào nộp cho tòa án về việc bổ nhiệm người quản lý tài sản phá sản đối với Khách hàng, thông báo về ý định bổ nhiệm người quản lý tài sản phá sản được đưa ra bởi Khách hàng hoặc bất kỳ giám đốc nào hoặc bởi cổ đông giữ lãi thả nổi đủ điều kiện (theo quy định tại đoạn 14 Phụ lục B1 của Luật Phá sản 1986), một nghị quyết được thông qua hoặc kiến nghị trình lên tòa án về việc bán thanh lý của Khách hàng hoặc về việc cấp lệnh quản lý tài sản đối với Khách hàng, hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào bắt đầu liên quan đến việc phá sản hoặc có thể vỡ nợ của Khách hàng.

  Chuyển nhượng

  1. Nhà cung cấp có thể chuyển giao Hợp đồng hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hay công ty nào mà không cần sự chấp thuận trước từ phía Khách hàng.
  2. Khách hàng không được quyền chuyển giao Hợp đồng hay bất kỳ phần nào của Hợp đồng mà không được sự chấp thuận từ trước bằng văn bản của Nhà cung cấp.

  Hàng Lỗi

  Nếu khi bàn giao, bất kỳ Hàng hoá nào bị lỗi nghiêm trọng và Khách hàng từ chối hợp pháp việc giao Hàng hoá bị lỗi, hoặc, nếu hàng được ký duyệt khi giao là điều kiện và nội dung không rõ, Khách hàng gửi thông báo bằng văn bản về lỗi tới Nhà cung cấp trong thời hạn 7 Ngày Làm việc kể từ ngày giao hàng, Nhà cung cấp sẽ tuỳ chọn:

  1. sửa Hàng lỗi trong vòng 30 Ngày Làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Khách hàng; hoặc
   thay thế Hàng lỗi trong vòng 30 Ngày Làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Khách hàng; hoặc
   hoàn tiền cho Khách hàng theo mức giá của những Hàng hoá (hoặc bộ phận, tuỳ theo tương ứng) bị lỗi;
  2. tuy nhiên Nhà cung cấp không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bổ sung nào với Khách hàng trong trường hợp đó và 1. Khách hàng không được từ chối Hàng hoá nếu việc giao hàng không bị từ chối hoặc thông báo từ phía Khách hàng như quy định nêu trên.
  3. Hàng hoá không được phép trả lại cho Nhà cung cấp mà không có thoả thuận trước bằng văn bản của Nhà cung cấp. Đối với bất kỳ Hàng hoá nào Nhà cung cấp đồng ý trả lại do lỗi chất lượng hoặc điều kiện không rõ ràng khi kiểm tra sẽ được đổi miễn phí hoặc, tuỳ theo quyết định của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp sẽ hoàn tiền hoặc tín dụng cho Khách hàng theo giá của Hàng hoá lỗi, tuy nhiên, Nhà cung cấp sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác đối với Khách hàng.
  4. Nhà cung cấp không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếm khuyết nào phát sinh từ hao mòn, hoặc bất kỳ thiệt hại cố ý, bất cẩn, theo điều kiện bình thường, không tuân theo hướng dẫn của Nhà cung cấp (dù bằng lời hay bằng văn bản), lạm dụng hoặc thay đổi Hàng hoá mà không có sự chấp thuận trước của Nhà cung cấp, hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác từ phía Khách hàng, nhân viên hay đại lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  5. Hàng hoá, ngoài Hàng hoá lỗi trả về theo Khoản 13.1 hoặc 13.2, do Khách hàng trả lại và được Nhà cung cấp chấp thuận có thể được chuyển cho Khách hàng tuỳ theo quyết định của Nhà cung cấp và không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ gì đối với Nhà cung cấp.
  6. Trừ khi Hàng hoá được bán trong giao dịch cho người tiêu dùng, theo quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả bảo hành, điều kiện và điều khoản khác theo pháp luật hoặc quy định chung sẽ không bao gồm theo phạm vi tối đa luật pháp cho phép.
  7. Trừ khi chỉ dẫn sử dụng hoặc bán Hàng hoá có bao gồm trong bao bì hay nhãn mác của Hàng hoá, Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng, bất kỳ việc sử dụng hay bán Hàng hoá nào của Khách hàng đều phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và việc xử lý và bán Hàng hoá của Khách hàng được thực hiện theo chỉ dẫn từ Nhà cung cấp hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hay pháp luật có thẩm quyền nào và Khách hàng sẽ bồi thường cho Nhà cung cấp đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào theo nghĩa vụ mà Nhà cung cấp có thể phải chịu do Khách hàng không tuân thủ với điều kiện này.

  Khách hàng Không thanh toán đúng hạn

  1. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc chế tài nào sẵn có đối với Nhà cung cấp, nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đúng hạn, thì Nhà cung cấp được quyền:
   1. huỷ đơn đặt hàng hoặc đình chỉ bất kỳ việc giao hàng tiếp theo hoặc cung cấp Hàng hoá và Dịch vụ tới Khách hàng;
   2. lấy bất kỳ khoản thanh toán nào của Khách hàng cho Hàng hoá và/hoặc Dịch vụ (hoặc hàng hoá và/hoặc dịch vụ cung cấp theo hợp đồng khác giữa Khách hàng và Nhà cung cấp) mà Nhà cung cấp cho rằng phù hợp (bất kể chiếm đoạt có chủ đích nào của Khách hàng); và
   3. tính lãi đối với Khách hàng (cả trước và sau bất kỳ phán quyết nào) trên số tiền chưa thanh toán, với lãi suất cao hơn 2% một năm so với lãi suất cơ sở của Ngân hàng Anh quốc theo từng thời kỳ, cho tới khi thanh toán được thực hiện toàn bộ (một khoảng thời gian chưa tròn tháng được tính tròn tháng phục vụ mục đích tính lãi).
  2. Điều kiện này áp dụng nếu:
   1. Khách hàng không thực thi hoặc chấp hành bất kỳ nghĩa vụ nào tại đây hoặc vi phạm Hợp đồng;
   2. Khách hàng trở thành đối tượng của lệnh quản lý tài sản hoặc tham gia thoả thuận tự nguyện theo Phần I hoặc VIII của Luật Phá sản 1986 hoặc Pháp lệnh Quan hệ đối tác Phá sản 1994 (sửa đổi) hoặc (cá nhân hoặc doanh nghiệp) trở nên phá sản hoặc (công ty) tiến hành thanh lý;
   3. một chủ nợ có quyền chiếm hữu, hoặc bên tiếp quản được bổ nhiệm, đối với bất kỳ bất động sản hoặc tài sản nào của khách hàng;
   4. Khách hàng chấm dứt, hoặc có nguy cơ chấm dứt, tiếp tục thực hiện kinh doanh; hoặc
   5. Nhà cung cấp nhận thấy một cách hợp lý rằng bất kỳ sự kiện nào nêu trên sắp xảy ra liên quan tới Khách hàng và thông báo cho Khách hàng tương ứng.
  3. Không ảnh hưởng tới bất kỳ quyền hay chế tài nào sẵn có đối với Nhà cung cấp, nếu Khoản ii áp dụng thì Nhà cung cấp có quyền huỷ bỏ Hợp đồng hoặc đình chỉ bất kỳ phần bàn giao tiếp theo nào theo Hợp đồng mà không chịu nghĩa vụ gì đối với Khách hàng, và nếu Hàng hoá đã được giao nhưng chưa thanh toán, thì số tiền lập tức trở thành đến hạn và phải trả bất kể thoả thuận hay thu xếp trái ngược nào từ trước.

  Nghĩa vụ

  1. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào hay bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn hay khiếu nại khác gián tiếp hay đặc biệt nào (dù gây ra bởi nhân viên hay đại lý hoặc đối tượng khác của Nhà cung cấp) phát sinh từ hay liên quan tới việc cung cấp Hàng hoá và Dịch vụ, vì lí do từ bất cứ tuyên bố nào, bảo hành, điều kiện hay các điều khoản khác, hoặc bất kỳ trách nhiệm gì theo luật pháp chung hoặc theo các điều khoản của Hợp đồng (hoặc các Điều khoản và Điều kiện này) ngầm định.
  2. Tất cả bảo hành, điều kiện và các điều khoản khác ngụ ý theo pháp luật hoặc luật chung (bảo lưu đối với các điều kiện ngầm định trong phần 12 Luật Bán Hàng 1979) không bao gồm trong Hợp đồng này theo mức độ cao nhất mà luật pháp cho phép.
  3. Khách hàng phải bồi thường cho Nhà cung cấp tất cả thiệt hại, chi phí, khiếu nại và phí tổn phải chịu phát sinh từ tổn thất hay thiệt hại đối với bất kỳ thiết bị nào (bao gồm của bên thứ ba) do Khách hàng, đại lý hoặc nhân viên gây ra.
  4. Nếu Khách hàng bao gồm hai người trở lên, nội dung này có nghĩa và bao gồm hai người trở lên này và từng người hoặc bất kỳ người nào trong đó. Tất cả nghĩa vụ về phía Khách hàng là nghĩa vụ chung và một số nghĩa vụ của những người này.
  5. Nhà cung cấp không phải chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc coi như vi phạm các điều khoản và điều kiện này vì lý do bất kỳ chậm trễ nào trong việc thực hiện, hoặc bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện, bất kỳ nghĩa vụ nào của Nhà cung cấp nếu chậm trễ hoặc sai sót này do bất kỳ lí do nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp.
  6. Không có phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này loại trừ hay hạn chế nghĩa vụ của Nhà cung cấp:
   1. đối với tử vong hay thương tật của con người do sơ suất của Nhà cung cấp;
   2. đối với bất kỳ vấn đề gì khiến Nhà cung cấp vi phạm pháp luật nếu không bao gồm hoặc có ý định không bao gồm trong nghĩa vụ của mình; hoặc
   3. đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận.
  7. Theo các quy định còn lại của Điều 15:
   1. toàn bộ trách nhiệm của Nhà cung cấp trong hợp đồng, sai lầm (bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), tuyên bố không đúng, tiền bồi thường hoặc bằng cách khác, phát sinh liên quan đến việc thực hiện hoặc việc thực hiện dự tính của Hợp đồng sẽ được giới hạn trong Giá Hợp đồng; và
   2. Nhà cung cấp không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào thuần tuý về kinh tế, thiệt hại lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, suy giảm lợi thế thương mại hoặc khác, trong mỗi trường hợp, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc bất kỳ khiếu nại bồi thường nào do hậu quả (vì bất kỳ cách thức nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng.

  Thông tin mật

  1. Ngoại trừ quy định trong Khoản 15.2 hoặc khi được cho phép bằng văn bản từ phía Bên kia, mỗi Bên cam kết rằng
   1. tại mọi thời điểm trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng và sau khi chấm dứt:
   2. giữ bí mật tất cả Thông tin Mật;
   3. không tiết lộ bất kỳ Thông tin Mật nào cho bất kỳ người nào khác;
   4. không sử dụng bất kỳ Thông tin Mật nào vì mục đích nào khác ngoài dự tính hoặc theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện và Hợp đồng này;
   5. không sao chép, lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc chia quyền sở hữu của bất kỳ Thông tin Mật nào; và
   6. bảo đảm rằng, nếu do Bên đó thực hiện, thì không có giám đốc, nhân viên, cán bộ, đại lý hay tư vấn nào thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm quy định của các khoản từ 16.1.1 tới 16.1.4 trên đây.
  2. Mỗi Bên có thể:
   1. tiết lộ bất kỳ Thông tin Mật nào cho:
    1. bất kỳ nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp nào của Bên đó;
    2. bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chức năng hoặc cơ quan quản lý nào; hoặc
    3. bất kỳ nhân viên hay cán bộ nào của Bên đó hoặc của bất kỳ những người, những bên hay những cơ quan nêu trên;
    4. chỉ trong trường hợp cần thiết vì mục đích quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này và Hợp đồng, hoặc theo yêu cầu của pháp luật, và trong mỗi trường hợp tuỳ theo Bên đầu tiên thông báo cho người, bên hoặc cơ quan nghi vấn Thông tin Mật là bảo mật và (trừ trường hợp tiết lộ cho bất kỳ cơ quan nào được đề cập trong mục ii trên đây hoặc bất kỳ nhân viên hoặc cán bộ của bất kỳ cơ quan nào tương ứng) nhận và gửi cho Bên kia cam kết bằng văn bản của người nghi vấn, càng giống với các điều khoản của Điều 16 này càng tốt, để giữ bảo mật Thông tin Mật và chỉ sử dụng cho các mục đích mà theo đó việc tiết lộ được thực hiện; và
  3. sử dụng bất kỳ Thông tin Mật nào vì bất kỳ mục đích gì, hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân nào, chỉ trong trường hợp vào ngày Hợp đồng, hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày trở thành kiến thức công khai không phải do lỗi của Bên đó, với điều kiện thông qua việc đó, Bên này không tiết lộ bất kỳ phần nào của Thông tin Mật không phải kiến thức công khai.
  4. Các quy định tại Điều 16 sẽ tiếp tục có hiệu lực theo những điều khoản của điều này, bất kể Hợp đồng chấm dứt vì lí do gì.

  Thông tin liên lạc

  1. Tất cả thông báo theo các Điều khoản và Điều kiện này và theo Hợp đồng phải bằng văn bản và được coi là đã được đưa ra hợp lệ nếu được ký bởi, hoặc ký thay cho, một cán bộ được uỷ quyền của Bên đưa ra thông báo.
  2. Thông báo được coi là đã đưa ra hợp lệ:
   1. khi được giao tới nơi, nếu do bên chuyển phát hoặc phương tiện liên lạc khác giao đến (bao gồm thư bảo đảm) trong thời gian làm việc thông thường của bên nhận; hoặc
   2. khi đã gửi, nếu chuyển bằng fax hoặc thư điện tử và có báo cáo truyền tin thành công hoặc biên nhận trả về; hoặc
   3. vào ngày làm việc thứ năm sau ngày gửi thư, nếu gửi qua bưu điện quốc gia thông thường, trả trước bưu phí; hoặc
   4. vào ngày làm việc thứ mười sau ngày gửi thư, nếu gửi bằng đường hàng không, trả trước bưu phí.
  3. Tất cả thông báo theo Thoả thuận này phải được gửi tới địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, hoặc số fax mới nhất được thông báo cho Bên còn lại.

  Bất khả kháng

  Không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hay sự chậm trễ nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình nếu sai sót hay chậm trễ phát sinh do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó. Những nguyên nhân này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi: sự cố điện lưới, sự cố Nhà cung cấp Dịch vụ Internet, hoạt động công nghiệp, tình trạng bất ổn dân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, động đất, khủng bố, chiến tranh, hoạt động của chính phủ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác vượt tầm kiểm soát của Bên tương ứng.

  Miễn trừ

  Các Bên thống nhất rằng việc mỗi Bên không thực hiện được bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo Hợp đồng không dẫn tới từ bỏ quyền thực thi quy định tương ứng hoặc bất kỳ quy định nào khác. Việc không thực hiện này sẽ không được coi là miễn trừ bất kỳ vi phạm nào trước hoặc sau và sẽ không cấu thành việc miễn trừ liên tiếp.

  Loại bỏ

  Các Bên đồng ý rằng, trong trường hợp một hoặc nhiều quy định của các Điều khoản và Điều kiện hoặc Hợp đồng được phát hiện là vi phạm pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được, thì (những) quy định đó phải được coi là loại trừ khỏi phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này (và, theo đó, là Hợp đồng). Phần còn lại của các quy định này và Hợp đồng vẫn hợp lệ và có thể thực thi.

  Các Điều khoản và Điều kiện Trước

  Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ phiên bản nào trước đó, các quy định của những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác.

  Quyền của Bên thứ Ba

  Một người không phải Bên nào của Hợp đồng thì sẽ không có quyền gì theo Hợp đồng căn cứ theo Luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ Ba) năm 1999.

  Luật và Quyền tài phán

  Những Điều khoản và Điều kiện này và Hợp đồng (bao gồm bất kỳ vấn đề và nghĩa vụ nào không trong hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan tới) sẽ thuộc quyền điều chỉnh, và diễn giải theo luật pháp của Anh và xứ Wales.
  Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn, thủ tục tố tụng hay khiếu nại nào giữa Các Bên liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hay tới Hợp đồng (bao gồm bất kỳ vấn đề và nghĩa vụ không trong hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan tới) phải được giải quyết với thẩm quyền toà án của Anh và xứ Wales.

  Quay lại đầu trang

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Điền vào mẫu đơn liên hệ phía đối diện hoặc,
Gọi đến +84 28 4458 2668 để trực tiếp trao đổi với đội ngũ của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]