Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Định nghĩa và Giải thích từ ngữ

Trong Chính sách này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

"Tài khoản" mang nghĩa tổng hợp là thông tin cá nhân, Thông tin Thanh toán và định danh mà Người dùng sử đụng để truy cập các Tài nguyên và / hoặc bất kỳ Hệ thống thông tin liên lạc nào trên Trang Web;

"Nội dung" nghĩa là bất kỳ ký tự, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tổng hợp dữ liệu và bất kỳ dạng thức thông tin nào có thể lưu được trên máy tính xuất hiện tại hoặc tạo thành một phần của Trang Web này;

"Cookie" nghĩa là một tập tin văn bản nhỏ EU Automation Pte Ltd. đặt vào máy tính của quý vị khi quý vị truy cập một số phần nhất định của Trang Web này. Điều này cho phép chúng tôi nhận diện khách ghé thăm lặp lại và phân tích thói quen sử dụng trong Trang Web. Thông tin chi tiết được quy định tại Điều 10 và Phụ lục 1 của Chính sách này;

"Dữ liệu" nghĩa tổng hợp là tất cả thông tin quý vị gửi lên Trang Web. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, chi tiết và thông tin Tài khoản gửi đi sử dụng bất kỳ Dịch vụ hay Hệ thống nào của chúng tôi;

"EU Automation" nghĩa là EU Automation Pte Ltd. hoặc bất kỳ phương thức thương mại và/hoặc công ty con nào của EU Automation Pte Ltd..

"Dịch vụ" nghĩa tổng hợp là bất kỳ phương tiện, công cụ, dịch vụ hoặc thông tin điện tử nào EU Automation Pte Ltd. cung cấp sẵn qua Trang Web hiện tại hoặc trong tương lai;

"Hệ thống" nghĩa là bất kỳ cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc điện tử nào EU Automation cung cấp sẵn thông qua Trang Web hiện tại hoặc trong tương lai. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thư điện tử nền tảng web, bảng tin nhắn, tiện ích trò chuyện trực tiếp và đường dẫn thư điện tử;

"Người dùng"/ "Những người dùng" nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào truy cập Trang Web và không làm việc cho EU Automation Pte Ltd. và thực hiện trong công tác của mình; và

"(Các) Trang Web" nghĩa là trang web quý vị hiện đang sử dụng và bất kỳ trang web nào khác với tên gọi khác nhau và/hoặc công ty con, bất kỳ miền phụ nào của các trang này trừ khi được loại trừ rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện của chúng.

Dữ liệu Thu thập

VUI LÒNG LƯU Ý Chúng tôi không thu thập hay lưu giữ số thẻ tín dụng hay ghi nợ cũng như bất kỳ thông tin tài khoản tài chính nào của khách hàng. Bất kỳ Dữ liệu nào dưới đây đều có thể thu thập không có giới hạn:

 • Tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Chức danh công việc
 • Nghề nghiệp
 • Thông tin liên lạc như địa chỉ thư điện tử và số điện thoại
 • Thông tin nhân khẩu học như mã bưu chính, ưu tiên và sở thích
 • Địa chỉ IP (tự động thu thập)
 • Loại và phiên bản trình duyệt Web (tự động thu thập)
 • Hệ điều hành (tự động thu thập)
 • Danh sách URLS bắt đầu với trang tham chiếu, hoạt động của quý vị trên trang Web này, và trang quý vị thoát ra tới (tự động thu thập)
 • Thông tin Cookie (xem Điều 10 dưới đây).

Việc Sử dụng Dữ liệu của chúng tôi

Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào quý vị gửi đi đều được EU Automation Pte Ltd. lưu lại trong toàn thời gian quý vị sử dụng Dịch vụ và Hệ thống cung cấp trên Trang Web. Dữ liệu quý vị gửi đi qua bất kỳ Hệ thống thông tin liên lạc nào do chúng tôi cung cấp có thể được lưu lại trong thời gian lâu hơn nhiều nhất là 12 tháng.

Dữ liệu của quý vị sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi luật pháp bắt buộc hoặc cho phép, cũng như theo Điều 4. Điều này không bao gồm các đơn vị liên kết của chúng tôi và / hoặc các công ty khác trong tập đoàn chúng tôi.

Tất cả Dữ liệu cá nhân được lưu an toàn theo các quy tắc Luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Vui lòng xem Điều 9 dưới đây để biết thêm thông tin về bảo mật.

Chúng tôi có thể yêu cầu một phần hoặc toàn bộ Dữ liệu trên đây theo từng thời kỳ nhằm cung cấp cho quý vị dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng Trang Web của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu vì những lí do sau đây:

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ
 • Cải tiến sản phẩm / dịch vụ
 • Truyền tin qua thư điện tử về các tài liệu khuyến mại có thể quý vị quan tâm
 • Liên hệ nhằm mục đích nghiên cứu thị trường, có thể thực hiện qua thư điện tử, điện thoại, fax hoặc thư thông thường. Thông tin này có thể dùng để tuỳ chỉnh hoặc cập nhật Trang Web.

Trang Web và Dịch vụ của Bên thứ Ba

Theo từng thời kỳ, EU Automation Pte Ltd. có thể sử dụng dịch vụ của bên khác để xử lý các vấn đề, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, xử lý thanh toán, giao các món hàng đã mua, tiện ích công cụ tìm kiếm, quảng cáo và tiếp thị. Nhà cung cấp của các dịch vụ này không có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân cụ thể do Người dùng của Trang Web này cung cấp.


Thay đổi Sở hữu và Kiểm soát Kinh doanh

Theo từng thời kỳ, EU Automation Pte Ltd. có thể mở rộng hoặc thu nhỏ hoạt động kinh doanh và việc này có thể bao gồm việc bán một số nhánh kinh doanh nhất định hoặc chuyển quyền kiểm soát một số nhánh kinh doanh cho bên khác. Tuỳ theo việc có liên quan tới bất kỳ nhánh kinh doanh chuyển giao nào hay không, Dữ liệu do Người dùng cung cấp sẽ được chuyển giao cùng với nhánh kinh doanh đó, và theo các điều khoản của Chính sách này, chủ sở hữu mới hoặc bên kiểm soát mới sẽ được phép sử dụng Dữ liệu theo đúng mục đích mà theo đó quý vị đã cung cấp từ trước.

Trong trường hợp bất kỳ Dữ liệu nào do Người dùng cung cấp được chuyển giao như vậy, quý vị sẽ không được liên hệ từ trước và thông báo về sự thay đổi.

Kiểm soát Truy cập vào Dữ liệu

Mỗi khi quý vị được yêu cầu gửi Dữ liệu, quý vị sẽ có tuỳ chọn để giới hạn việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu đó. Điều này có thể bao gồm:

 • Sử dụng Dữ liệu phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp; và
 • Chia sẻ Dữ liệu với bên thứ ba.

Quyền Giữ lại Thông tin của quý vị

Quý vị có thể truy cập vào một số khu vực nhất định tại Trang Web mà không cần cung cấp bất kỳ Dữ liệu nào. Tuy nhiên, để sử dụng tất cả Dịch vụ và Hệ thống có trên Trang Web, quý vị có thể cần phải gửi thông tin Tài khoản hoặc Dữ liệu khác.

Quý vị có thể giới hạn việc sử dụng Cookies của trình duyệt Internet. Vui lòng xem phần 10.0 dưới đây để biết thêm thông tin.

Truy cập Dữ liệu của bản thân

Quý vị có thể truy cập Tài khoản của mình tại bất kỳ thời điểm nào để xem hoặc sửa Dữ liệu. Quý vị có thể phải điều chỉnh hoặc cập nhật Dữ liệu nếu hoàn cảnh thay đổi. Dữ liệu Bổ sung theo ưu tiên tiếp thị của quý vị cũng có thể được lưu lại và quý vị có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào.

Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao Dữ liệu cá nhân khi thanh toán một khoản phí nhỏ.

Bảo mật

Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với EU Automation Pte Ltd. và để bảo vệ Dữ liệu chúng tôi đã thiết lập các quy trình vật lý, điện tử và quản trị phù hợp để canh giữ và bảo mật Dữ liệu thu thập trực tuyến.

Cookies

EU Automation Pte Ltd. có thể cài đặt và truy cập Cookies trên máy tính của quý vị.

Cookie là một tập tin nhỏ nằm trong ổ cứng máy tính của quý vị và thông thường chứa một mã định danh vô danh duy nhất và chỉ trang web thiết lập mới có thể truy cập được, những trang khác không thể truy cập.

Quý vị có thể xoá Cookies, tuy nhiên quý vị có thể mất bất kỳ thông tin nào cho phép quý vị truy cập Trang Web nhanh hơn.

Quý vị có thể xoá Cookies, tuy nhiên quý vị có thể mất bất kỳ thông tin nào cho phép quý vị truy cập Web Site nhanh hơn. Theo mặc định, trình duyệt của quý vị sẽ chấp nhận Cookies, tuy nhiên điều này có thể thay đổi được. Vui lòng tham khảo trình đơn trợ giúp trong trình duyệt của quý vị để biết thêm chi tiết. Vô hiệu hoá Cookies có thể chặn quý vị không sử dụng được toàn bộ Dịch vụ có trên Trang Web.

Thay đổi Chính sách

EU Automation Pte Ltd. có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này nếu chúng tôi cho là cần thiết theo từng thời kỳ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng tải trên Trang Web và quý vị được coi như đã chấp nhận các điều khoản của Chính sách vào lần đầu tiên sử dụng Trang Web sau khi có sự thay đổi.

Giữ liên lạc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Gửi cho chúng tôi thông tin liên hệ và tin nhắn của bạn hoặc
Gọi tới +84 2444 583 349 để trao đổi trực tiếp với một nhân viên của chúng tôi.

Sau khi thông tin của bạn đã được gửi đi, một nhân viên EU Automation sẽ liên hệ sớm nhất có thể.

Cám ơn vì tin nhắn của bạn.Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

[{ "site.code": "vn", "general.cookie_message": "Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi xem trang web của chúng tôi.", "general.cookie_learnmore": "Thêm thông tin", "general.cookie_dismiss": "Chúng tôi đã nắm được!" }]