• Obchodní Podmínky

  Uplatnění smluvních podmínek

  Dodavatel dodá a zákazník koupí zboží a služby podle cenové nabídky, která se řídí těmito smluvními podmínkami; a
  smlouva bude platit s vyloučením jiných smluvních podmínek, podle kterých bude zákazníkem (údajně) přijata taková cenová nabídka nebo podle kterých bude (údajně) zadána objednávka.

  Definice a interpretace

  V těchto smluvních podmínkách mají následující výrazy následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:

  • Pracovní den znamená jakýkoli den kromě soboty, neděle nebo státního svátku;
  • Datum uzavření znamená datum uzavření smlouvy, jak je uvedeno v cenové nabídce;
  • Důvěrné informace znamenají ve vztahu k oběma stranám informace, které jedna strana sdílí s druhou stranou podle této dohody nebo ve spojitosti s ní (ústně, písemně nebo jiným prostředkem a s výslovným uvedením nebo označením jako důvěrné, nebo nikoli);
  • Smlouva znamená smlouvu na nákup a prodej zboží a dodání služeb podle těchto smluvních podmínek;
  • Smluvní cena znamená cenu uvedenou ve smlouvě za dané zboží;
  • Zákazník znamená osobu, která přijme cenovou kalkulaci nebo nabídku dodavatele na prodej zboží a dodání služeb nebo jehož objednávku na zboží a služby dodavatel přijme;
  • Termín dodání znamená datum, kdy má být zboží doručeno, jak je uvedeno v zákazníkově objednávce a přijato dodavatelem;
  • Zboží znamená zboží (včetně montáže zboží nebo jeho částí), které má dodavatel dodat podle těchto smluvních podmínek;
  • Měsíc znamená kalendářní měsíc;
  • Služby znamenají služby, které mají být poskytnuty zákazníkovi, jak je uvedeno v cenové nabídce; a
  • Dodavatel je European Automation Ltd., společnost zapsaná ve Velké Británii pod číslem 06858540 u soudu Parker Court, Staffordshire Technology Park, Stafford, ST18 0WP, UK a zahrnuje všechny zaměstnance, všechny obchodní názvy, popř. divize a zástupce společnosti European Automation Ltd.

  Pokud kontext nevyžaduje jinak, každý odkaz v těchto smluvních podmínkách na:

  1. „písemně“ a všechny podobné výrazy zahrnuje odkaz na veškerou dotčenou komunikaci elektronického nebo faxového přenosu nebo podobných prostředků;
  2. zákon nebo ustanovení zákona je odkazem na daný zákon nebo ustanovení ve znění pozdějších předpisů nebo s nově nabytou platností v relevantním období;
  3. „tyto smluvní podmínky“ je odkazem na tyto smluvní podmínky a všechny části ve znění pozdějších předpisů nebo přiložené v relevantním období;
  4. část je část těchto smluvních podmínek; a
  5. bod nebo odstavec je odkazem na bod těchto smluvních podmínek (kromě částí) nebo odstavec relevantní části.
  6. „strana“ nebo „strany“ odkazují na strany těchto smluvních podmínek.

  Nadpisy použité v těchto smluvních podmínkách jsou pouze informativní a nemají žádný vliv na interpretaci těchto smluvních podmínek.

  Slova s jednotným významem zahrnují i množné číslo a naopak.

  Odkazy na jedno pohlaví zahrnují i pohlaví opačné.

  Zahraniční zákazníci

  V případě objednávky zboží mimo zemi sídla společnosti European Automation Ltd. může zboží po jeho doručení podléhat clu a daním. European Automation Ltd za tyto poplatky nenese žádnou odpovědnost a v tomto ohledu neprovádí žádné kalkulace ani odhady. Pokud odběratel nakupuje ze zahraničí, doporučujeme obrátit se na jeho místní celní úřady pro další informace o výši poplatků a postupech. Odběratel zboží bude také registrovaným dovozcem a jako takový musí zajistit, aby nákup proběhl zcela podle zákonů země, do které zboží dováží. Upozorňujeme, že zboží může být při příjezdu do přístavu z celních důvodů podrobeno kontrole a European Automation Ltd. neposkytuje žádné záruky, že obaly zboží neponesou známky manipulace.

  Princip prodeje a servisu

  1. Zaměstnanci nebo zástupci dodavatele jsou oprávněni nést odpovědnost za zboží a služby pouze po písemném potvrzení dodavatele. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, že nespoléhá na odpovědnost, která není takto potvrzena, a zříká se práva na podání žaloby za porušení této odpovědnosti.
  2. Změny v těchto smluvních podmínkách jsou závazné pouze tehdy, jsou-li písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci zákazníka i dodavatele.
  3. Prodejní dokumentace, ceníky a jiné dokumenty vydané dodavatelem ve vztahu ke zboží a službám podléhají úpravám bez nutnosti oznámení a nepředstavují nabídky k prodeji zboží, které by bylo možné přijmout. Smlouvy o prodeji zboží a služeb jsou pro dodavatele závazné pouze tehdy, pokud dodavatel vystavil cenovou nabídku, ve které je výslovně uvedeno, že se jedná o nabídku k prodeji zboží a služeb, nebo přijal objednávku zadanou zákazníkem, podle toho, co je dříve:

  a. písemné přijetí dodavatelem;

   1. dodávka zboží;
   2. poskytnutí služeb; nebo
   3. dodavatelova faktura.
  1. Všechny typografické, úřednické nebo jiné náhodné chyby či opomenutí v prodejní dokumentaci, cenové nabídce, ceníku, potvrzení o přijetí nabídky, faktuře nebo jiném dokumentu nebo informaci vydané dodavatelem mohou být opraveny bez jakékoli odpovědnosti na straně dodavatele.

  Zboží

  1. Objednávky zadané zákazníkem jsou považovány za přijaté dodavatelem pouze po písemném potvrzení oprávněným zástupcem dodavatele.
  2. Specifikace zboží odpovídá specifikaci stanovené v prodejní dokumentaci dodavatele, pokud se výslovně neliší v zákazníkově objednávce (pokud tyto rozdíly dodavatel přijme). Zboží bude dodáváno pouze v minimálních množstevních jednotkách, jak jsou uvedené v ceníku dodavatele, nebo v násobcích těchto jednotek. Objednávky zadané na jiné množství, než je toto, budou náležitě upraveny.
  3. Ilustrace, fotografie nebo popisy v katalozích, brožurách, cenících nebo jiných dokumentech vydaných dodavatelem jsou pouze informativní a nejsou pro dodavatele závazné.
  4. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit specifikace zboží podle náležitých požadavků na bezpečnost a jiných zákonných nebo regulačních předpisů nebo v případě, kdy má být zboží dodáno podle zákazníkových specifikací, které fyzicky neovlivní kvalitu nebo výkon.
  5. Zákazník může zrušit objednávky přijaté dodavatelem pouze po písemné dohodě s dodavatelem za podmínek, že zákazník poskytne dodavateli náhradu v plné výši za ztrátu (včetně ušlého zisku), náklady (včetně mzdových a materiálových nákladů), škody, poplatky a výlohy vzniklé dodavateli následkem takového zrušení.

  Služby

  1. S účinností od data uzavření smlouvy dodavatel poskytne služby výslovně uvedené v cenové nabídce a s ohledem na cenu zaplacenou v souladu s body 7 a 8.
  2. Dodavatel poskytne služby uvedené v cenové nabídce s přiměřenou mírou pozornosti a dovedností.
  3. Dodavatel vynaloží rozumné úsilí na splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, ale čas nebude při plnění těchto povinností podstatný.

  Cena

  1. Cena zboží a služeb je cena uvedená v cenové nabídce dodavatele a aktuální v den přijetí zákazníkovy objednávky, popřípadě jiná cena na základě písemné dohody mezi dodavatelem a zákazníkem.
  2. Pokud dodavatel uvedl cenu za zboží jinou než v souladu s vydaným ceníkem dodavatele, bude uvedená cena platit pouze po dobu 30 dnů nebo po dobu kratší podle rozhodnutí dodavatele.
  3. Dodavatel si písemným oznámením zákazníkovi v době před dodáním zboží nebo služby vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží, popř. služeb s ohledem na zvýšení nákladů dodavateli, které bylo způsobeno jakýmikoli faktory mimo dodavatelovu kontrolu (včetně mimo jiné změn ve směnném kurzu, měnových regulací, změn ve clech, výrazného nárůstu mzdových, materiálových a jiných výrobních nákladů), změnou dodacích termínů, množství nebo specifikace zboží a služeb ze strany zákazníka nebo zpožděním způsobeným pokyny zákazníka nebo nedodáním dostatečných informací nebo pokynů dodavateli ze strany zákazníka.
  4. Kromě případů, kdy je uvedeno jinak v podmínkách cenové nabídky nebo v ceníku dodavatele a kdy je písemně dohodnuto jinak mezi zákazníkem a dodavatelem, všechny ceny zahrnují poplatky dodavatele za přepravné a balné.
  5. Cena nezahrnuje případné DPH, spotřební ani prodejní daně nebo odvody obdobné povahy, které s ohledem na dané zboží a služby ukládá nebo účtuje patřičný daňový orgán a které je zákazník povinen následně doplatit dodavateli.

  Úhrada

  1. Dodavatel vystaví zákazníkovi fakturu v souladu se zvláštními podmínkami dohodnutými písemně mezi zákazníkem a dodavatelem na cenu zboží a služeb v den nebo kdykoli po dodání zboží, popř. poskytnutí služeb (podle vhodnosti), ledaže (v případě zboží) si má zboží vyzvednout zákazník nebo zákazník neoprávněně nepřevezme dodávku zboží. V tom případě má dodavatel právo vystavit fakturu zákazníkovi kdykoli poté, co dodavatel oznámí zákazníkovi, že zboží je připraveno k vyzvednutí, nebo poté, co (jak se může stát) dodavatel nabídne zboží dodat.
  2. Zákazník uhradí cenu zboží (sníženou o slevu nebo dobropis schválený dodavatelem, ale bez dalších srážek, dobropisů nebo ofsetů) do 7 pracovních dnů od data faktury dodavatele nebo jinak v souladu s podmínkami dobropisu, jak byly dohodnuty písemně mezi zákazníkem a dodavatelem v rámci smlouvy. Platba bude uskutečněna v termínu splatnosti, i přesto, že dodávka nebo poskytnutí se neuskutečnilo, popř. vlastnictví zboží nebylo převedeno na zákazníka. Doba úhrady ceny je uvedena ve smlouvě. Doklad o úhradě bude vydán pouze na požádání.
  3. Platby jsou uhrazeny dodavateli tak, jak je uvedeno na formuláři přijetí nebo na faktuře vydané dodavatelem.
  4. Dodavatel nemá povinnost přijmout objednávky od zákazníků nebo odběratelů, kteří neposkytli dodavateli uspokojivé reference. Pokud dodavatel není kdykoli spokojen s úvěruschopností zákazníka, může písemně oznámit zákazníkovi, že nákup na úvěr již pro něj nebude možný, a v tom případě nebude zákazníkovi dodáno žádné další zboží ani služby jinak než za hotovost a bez ohledu na bod 8.2 těchto podmínek budou všechny částky, které zákazník dodavateli dluží, okamžitě uhrazeny v hotovosti.

  Dodání a plnění

  1. Dodávku zboží uskuteční dodavatel dodáním zboží na místo určené v cenové nabídce nebo, pokud nebylo místo dodání určeno, vyzvednutím zboží zákazníkem v prostorech dodavatele kdykoli poté, co dodavatel zákazníkovi oznámí, že zboží je připraveno k vyzvednutí.
  2. Termín dodání je pouze orientační a čas dodání nebude podstatný, pokud nebyl dříve písemně odsouhlasen dodavatelem. Zboží může být dodáno dodavatelem před termínem dodání po oznámení zákazníkovi s dostatečným předstihem.
  3. Pokud zákazník dodávku zboží nebo jeho části nepřevezme v termínu dodání, popř. neposkytne pokyny, dokumenty, povolení, souhlas nebo oprávnění potřebná k dodání zboží v daný den, má dodavatel právo po písemném oznámení zákazníkovi uskladnit nebo nechat uskladnit zboží a poté bez ohledu na ustanovení bodu Riziko 1.i přejde riziko za zboží na zákazníka, dodávka se bude považovat za uskutečněnou a zákazník uhradí dodavateli veškeré náklady a výlohy, včetně poplatků za uskladnění a pojištění vyplývajících z takového pochybení.
  4. S účinností od data uzavření smlouvy dodavatel poskytne služby výslovně uvedené v cenové nabídce a s ohledem na cenu zaplacenou v souladu s těmito smluvními podmínkami a cenovou nabídkou.

  Nedodání zboží a služeb

  Pokud dodavatel nedodá zboží nebo neposkytne služby nebo ani jedno z toho v termínu dodání (nebo v den uzavření smlouvy podle vhodnosti) z jiných důvodů než těch, které jsou mimo rozumnou kontrolu dodavatele, nebo kvůli pochybení zákazníka nebo jeho přepravce, a pokud dodavatel dodá zboží, popř. poskytne služby kdykoli poté, nenese dodavatel za opožděnou dodávku žádnou odpovědnost.

  Riziko a výhrada vlastnictví

  1. Riziko poškození zboží nebo jeho ztráty přejde na zákazníka:
   1. v případě, kdy má být zboží dodáno do objektu dodavatele, v okamžiku, kdy dodavatel upozorní zákazníka, že zboží je připraveno k vyzvednutí;
   2. v případě, kdy má být zboží dodáno jinde než do objektu dodavatele, v okamžiku dodání nebo, pokud zákazník neoprávněně nepřevezme dodávku zboží, v okamžiku, kdy ii. dodavatel nabídl zboží dodat; nebo
   3. v případě montáže zboží dodavatelem v okamžiku, kdy dodavatel oznámí zákazníkovi, že montáž je hotová.
  1. Bez ohledu na dodání a převod rizika za zboží nebo další ustanovení těchto smluvních podmínek právní titul a vlastnické právo na zboží nepřejde na zákazníka, dokud dodavatel neobdrží hotovostní nebo bankovní platbu v plné výši ceny zboží.
  2. Bez ohledu na bod 2 právní titul a vlastnické právo na zboží nepřejde na zákazníka, dokud dodavatel neobdrží hotovostní nebo bankovní platbu v plné výši ceny zboží a další zboží dodané dodavatelem a dokud zákazník nesplatí dodavateli všechny dlužné pohledávky, bez ohledu na to, jak takový dluh vznikl.
  3. Dokud nebude platba dodavateli uhrazena podle těchto podmínek a vlastnictví zboží nepřejde na zákazníka, bude mít zákazník zboží ve vlastnictví jako uschovatel dodavatele a zákazník uschová zboží zvlášť a v náležitém prostředí, zajistí, aby bylo identifikovatelné jako zboží dodané dodavatelem, a pojistí zboží proti všem přiměřeným rizikům.
  4. Zákazník nemá právo slibovat ani jiným způsobem nabízet jako zástavu za dluhy žádné zboží, které zůstává ve vlastnictví dodavatele, ale pokud tak zákazník učiní, všechny peníze, které zákazník dodavateli dluží, budou okamžitě splatné (aniž by byla dotčena jiná práva nebo opravné prostředky dodavatele).
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo bez oznámení převzít zpět do svého vlastnictví zboží, na němž má dodavatel výhradu práva. 7. Zákazník neodvolatelně opravňuje dodavatele ke vstupu do zákazníkovy nemovitosti během běžné pracovní doby pro účely zpětného převedení zboží do vlastnictví, na němž má dodavatel výhradu vlastnictví, a pro účely kontroly zboží, zda jsou splněny skladovací a identifikační požadavky bodu 4.
  6. Zákazníkovo právo na vlastnictví zboží, na kterém si dodavatel ponechává právní titul a vlastnické právo, zaniká, když:

  . zákazník závažně poruší své povinnosti podle těchto smluvních podmínek;

   1. zákazník uzavře dobrovolnou dohodu podle části I nebo VIII zákona o insolvenci z r. 1986, příkazu o insolventním partnerství z r. 1994 (ve znění pozdějších předpisů) nebo s věřiteli podepsal jiný program či dohodu;
   2. zákazníkovi byla soudem nařízená likvidace nebo zákazník využívá jiného zákonného ustanovení na pomoc insolventním dlužníkům;
   3. zákazník svolá schůzi dlužníků, vstoupí do dobrovolné nebo nucené likvidace, má jmenovaného konkurzního správce, manažera, administrátora nebo nuceného správce s ohledem na svůj majetek nebo prochází částí výše zmíněných, k soudu byly podány dokumenty pro jmenování konkurzního správce s ohledem na zákazníka, zákazník nebo jeho ředitelé nebo oprávnění držitelé zástavního práva oznámí záměr jmenovat konkurzního správce (jak je uvedeno v odstavci 14 části B1 zákona o insolvenci z r. 1986), je vydáno usnesení nebo soudu předána žádost o nařízení likvidace zákazníka nebo o uvalení nucené zprávy zákazníka nebo bylo zahájeno řízení ohledně insolvence nebo možné insolvence zákazníka.

  Uložení zakázky

  1. Dodavatel může zadat zakázku nebo její část jakékoli osobě, firmě nebo společnosti bez předchozího souhlasu zákazníka.
  2. Zákazník nemá právo zadat zakázku ani její část bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

  Vadné zboží

  Pokud je zboží při dodávce z materiálového hlediska vadné a buď zákazník zákonně odmítne dodávku vadného zboží nebo (pokud je zboží převzato s podpisem jako „stav a obsah neznámý“) zákazník písemně informuje dodavatele o dané vadě do 7 pracovních dnů od takové dodávky, dodavatel má možnost:

  1. opravit vadné zboží do 30 pracovních dnů od doručení zákazníkova oznámení; nebo
   vyměnit vadné zboží do 30 pracovních dnů od doručení zákazníkova oznámení; nebo
   vrátit zákazníkovi peníze za vadné zboží (nebo za jeho část podle vhodnosti);
  2. ale dodavatel neponese žádnou další odpovědnost vůči zákazníkovi s ohledem na výše uvedené a 1. Zákazník nesmí zboží odmítnout, pokud zákazník neodmítne dodávku nebo neinformuje dodavatele, jak je uvedeno výše.
  3. Žádné zboží nelze vrátit dodavateli bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Podle tohoto veškeré vrácené zboží, u kterého se dodavatel přesvědčil, že bylo dodáno s vadami na kvalitě nebo stavu, které nebyly při kontrole zjevné, bude buď zdarma vyměněno nebo dodavatel podle svého výhradního uvážení vrátí zákazníkovi peníze nebo poskytne dobropis ve výši ceny tohoto poškozeného zboží, ale dodavatel neponese vůči zákazníkovi žádnou další odpovědnost.
  4. Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením nebo úmyslným poškozením, zanedbáním, vystavením normálním podmínkám, nedodržením pokynů dodavatele (podaných ústně nebo písemně), zneužitím nebo úpravou zboží bez dodavatelova předchozího svolení nebo jiným činem nebo opomenutím ze strany zákazníka, jeho zaměstnanců nebo zástupců nebo jinou třetí stranou.
  5. Zboží, jiné než vadné zboží vrácené podle bodu 13.1 nebo 13.2, vrácené zákazníkem a přijaté dodavatelem může být refundováno zákazníkovi na základě výhradního uvážení dodavatele a bez jakýchkoli povinností na straně dodavatele.
  6. Podle ustanovení těchto smluvních podmínek a kromě případů, kdy je zboží prodáváno v rámci zákaznických slev, všechny záruky, podmínky nebo jiné požadavky vyplývající ze zákona nebo zvykového práva jsou vyňaty do maximální míry povolené zákonem.
  7. Zákazník má povinnost zajistit, aby (kromě toho, že jsou pokyny k použití nebo prodeji zboží obsaženy v balení nebo označení zboží) bylo veškeré použití nebo prodej zboží zákazníkem v souladu se všemi patřičnými zákonnými požadavky a aby byly manipulace se zbožím a jeho prodej zákazníkem uskutečňovány v souladu s pokyny dodavatele nebo kompetentního vládního nebo regulačního orgánu, a zákazník poskytne zákazníkovi zajištění proti odpovědnosti vůči ztrátám nebo poškození, které dodavateli hrozí jako následek nedodržení této podmínky zákazníkem.

  Zákazníkovo pochybení

  1. Pokud zákazník neuhradí platby v termínu splatnosti, má dodavatel (aniž by to ovlivnilo jiná práva a opravné prostředky dodavatele) právo:

  a. zrušit objednávku nebo pozastavit další dodávky zboží nebo poskytování služeb zákazníkovi;

   1. vyhradit platbu uskutečněnou zákazníkem na takové zboží, popř. služby (nebo zboží popř. služby dodávané v rámci jiné smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem), jak dodavatel uzná za vhodné (bez ohledu na zamýšlené vyhrazení zákazníkem); a
   2. účtovat zákazníkovi úrok (před i po rozsudku) z nezaplacené částky ve výši 2 % p.a. nad základní sazbu vydanou Bank of England, a to až do zaplacení částky v plné výši (pro účely výpočtu úroku se část měsíce považuje za celý měsíc).
  1. Tato podmínka platí, pokud:
   1. zákazník nedodrží své povinnosti zde uvedené nebo jiným způsobem poruší tuto smlouvu;
   2. na zákazníka je uvalena nucená zpráva nebo zákazník uzavře dobrovolnou dohodu podle části I nebo VIII zákona o insolvenci z r. 1986 nebo příkazu o insolventním partnerství z r. 1994 (ve znění pozdějších předpisů) nebo (v případě jedince nebo fyzické osoby) zkrachuje nebo (v případě právnické osoby) vstoupí do likvidace;
   3. zástavní věřitel převezme vlastnictví nebo je jmenován konkurzní správce majetku nebo jmění zákazníka;
   4. zákazník přestane nebo vyhrožuje, že přestane obchodovat; nebo
   5. dodavatel se důvodně obává, že hrozí některé z výše uvedených událostí ve vztahu k zákazníkovi a náležitě o tom zákazníka informuje.
  1. Pokud platí bod ii, dodavatel má právo (aniž by to ovlivnilo jiná práva nebo opravné prostředky, které má dodavatel k dispozici) zrušit smlouvu nebo pozastavit další dodávky podle této smlouvy bez jakékoli odpovědnosti vůči zákazníkovi, a pokud bylo zboží dodáno, ale nezaplaceno, bude cena okamžitě splatná, a to bez ohledu na předchozí dohodu nebo ujednání, kde je uvedeno jinak.

  Odpovědnost

  1. Dodavatel nebude z důvodu zastoupení, implicitní záruky, podmínky nebo jiného požadavku nebo jiné povinnosti zvykového práva nebo podle výslovných podmínek smlouvy (nebo těchto smluvních podmínek) odpovědný za žádné ušlé ztráty ani nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, škody, náklady, výlohy nebo jiné nároky (způsobené pracovníky nebo zástupci dodavatele nebo jinak), které vyplývají z dodávky zboží a služeb nebo v souvislosti s ní.
  2. Všechny záruky, podmínky a jiné požadavky stanovené zákonem nebo zvykovým právem (kromě podmínek stanovených § 12 zákona o prodeji zboží z r. 1979) jsou do maximální míry povolené zákonem vyňaty z této smlouvy.
  3. Zákazník zajistí dodavatele proti všem škodám, nákladům, nárokům a výlohám vyplývajícím ze ztráty nebo poškození jakéhokoli vybavení (včetně vybavení třetích stran) způsobeného zákazníkem, jeho zástupci nebo zaměstnanci.
  4. V případech, kde je zákazník tvořen dvěma nebo více osobami, bude tento výraz v celém textu znamenat a zahrnovat tyto dvě nebo více osob nebo kteroukoli z nich. Veškeré povinnosti ze strany takového zákazníka jsou společné jako několik povinností těchto osob.
  5. Dodavatel není odpovědný vůči zákazníkovi a nedopouští se porušení těchto smluvních podmínek v důsledku zpožděného plnění nebo nesplnění dodavatelových povinností, pokud je zpoždění nebo nesplnění povinností způsobené příčinami mimo přiměřenou kontrolu dodavatele.
  6. Nic v těchto smluvních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost dodavatele:
   1. za úmrtí nebo osobní úraz způsobený nedbalostí dodavatele;
   2. za záležitosti, u kterých by bylo nezákonné, kdyby dodavatel vyloučil nebo se pokusil vyloučit svou odpovědnost; nebo
   3. za podvod nebo podvodné zkreslení.
  1. Podle zbývajících ustanovení tohoto bodu 15:

  . celková smluvní odpovědnost dodavatele za přečin (včetně zanedbání nebo nesplnění zákonné povinnosti), úmyslné klamání, restituci nebo jiné vyplývající v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním smlouvy je omezená na smluvní cenu; a

   1. dodavatel neponese odpovědnost vůči zákazníkovi za čistě ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu zakázky, poškození dobrého jména nebo jiného (ať už přímé, nepřímé nebo následné), ani za žádné nároky za následnou kompenzaci (ať už škodu způsobil kdokoli), které vyplývají ze smlouvy nebo v souvislosti s ní.

  Důvěrnost

  1. Jednotlivé strany se zavazují, že, kromě toho, jak je uvedeno v bodě 15.2 nebo jak je písemně schváleno druhou
   1. stranou, neustále během trvání platnosti smlouvy a po jejím ukončení:
   2. budou udržovat v důvěrnosti všechny důvěrné informace;
   3. nezveřejní žádné důvěrné informace jiné osobě;
   4. nepoužijí žádné důvěrné informace k jiným účelům než k těm, pro které byly zamýšlené a podle těchto smluvních podmínek a smlouvy;
   5. nepořídí kopie, záznam ani nepředají vlastnictví důvěrných informací; a
   6. zajistí, aby žádný z jejich ředitelů, úředníků, zaměstnanců, zástupců nebo poradců neučinil nic, co by v podání této strany představovalo porušení ustanovení bodů 16.1.1 až 16.1.4 výše.
  1. Každá strana smí:

  . svěřit důvěrné informace:

    1. subdodavateli nebo dodavateli dané strany;
    2. vládním nebo jiným úřadům nebo regulatorním orgánům; nebo
    3. zaměstnanci nebo úředníkovi dané strany nebo výše uvedeným osobám, stranám nebo orgánům;
    4. jen do té míry, jak je nezbytné pro účely zamýšlené těmito smluvními podmínkami a touto smlouvou nebo jak to žádá zákon, a ve všech případech za podmínky, že daná strana nejdříve upozorní danou osobu, stranu nebo orgán, že tyto důvěrné informace jsou důvěrné a (kromě případů, kdy jsou zveřejňovány orgánu uvedeném v bodě ii nebo zaměstnanci nebo úředníkovi takového orgánu) že obdrží a odešle druhé straně písemný závazek od dané osoby, jak je prakticky proveditelné podle podmínek tohoto bodu 16, že udrží tyto důvěrné informace v důvěrnosti a že je použijí pouze pro účely, pro které byly informace sdíleny; a
  1. použijí důvěrné informace k účelům nebo zveřejní je jiné osobě pouze do té míry, do jaké je k datu smlouvy nebo kdykoli po datu, kdy jsou všeobecně známé nikoli zaviněním dané strany, a to za podmínky, že tímto daná strana nezveřejní ty části důvěrných informací, které nejsou všeobecně známé.
  2. Ustanovení tohoto bodu 16 bude platné podle jejich podmínek bez ohledu na ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.

  Komunikace

  1. Veškerá oznámení v rámci těchto smluvních podmínek a této smlouvy budou písemná a budou považována za řádně doručená po podpisu náležitě oprávněným úředníkem strany podávající oznámení nebo jeho jménem.
  2. Oznámení se považují za řádně doručená:
   1. když byla doručena přepravcem nebo jiným kurýrem (včetně doporučené pošty) během běžné pracovní doby příjemce; nebo
   2. když byla poslána faxem nebo e-mailem a byla úspěšně vygenerována zpráva o přenosu nebo potvrzení o přijetí; nebo
   3. pátý pracovní den po odeslání zásilky běžnou vnitrostátní poštou s předplacenou známkou; nebo
   4. desátý pracovní den po odeslání zásilky leteckou poštou s předplacenou známkou.
  1. Všechna oznámení podle této dohody budou adresována na nejaktuálnější adresu, e-mailovou adresu nebo číslo faxu s oznámením druhé straně.

  Vyšší moc

  Ani jedna strana nenese odpovědnost za nesplnění nebo opožděné splnění svých povinností způsobené příčinami, které jsou mimo přiměřenou kontrolu dané strany. K takovým příčinám patří mimo jiné: výpadek elektrického proudu, porucha na straně poskytovatele internetových služeb, stávka, občanské nepokoje, požár, povodeň, bouře, zemětřesení, teroristické činy, válečné činy, vládní intervence nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu dané strany.

  Zřeknutí se práva

  Strany souhlasí, že nevymáhané plnění ustanovení těchto smluvních podmínek nebo této smlouvy zúčastněnou stranou nepředstavuje zřeknutí se práva následně vymáhat dané ustanovení nebo jiné ustanovení. Taková nečinnost nebude považována za zřeknutí se nároků v souvislosti s předchozím nebo následným porušením a netvoří trvalé zřeknutí se práva.

  Oddělitelnost ustanovení

  Zúčastněné strany souhlasí, že v případě, že se zjistí, že jedno nebo více ustanovení těchto smluvních podmínek nebo této smlouvy je nezákonné, neplatné nebo jinak nevymahatelné, tato ustanovení budou vyňata ze zbytku těchto smluvních podmínek (a také z této smlouvy). Zbývající ustanovení a smlouva budou platné a vymahatelné.

  Podmínky servisní výměny

  1. Po obdržení objednávky máte 7 dní na potvrzení, že výrobek k výměně vracíte přes sledovací číslo, potvrzení expedice apod.
  2. Pokud neschválí EU Automation jinak, je vaší odpovědností poslat nám výrobek k výměně zpátky.
  3. Vrácený výrobek k výměně musí mít stejné výrobní číslo jako to původní, pokud nebylo dohodnuto předem jinak s EU Automation.
  4. Výrobek k výměně, který vracíte, musí být v opravitelném stavu.

  Pokud nemůžete poslat k výměně výrobek, který splňuje tyto podmínky, budete muset zaplatit poplatek ve výši rozdílu mezi vyměněným výrobkem a původní koupí, pokud EU Automation neschválí jinak.

  Předchozí smluvní podmínky

  V případě nesrovnalostí mezi těmito smluvními podmínkami a jejich předchozími verzemi mají přednost tyto smluvní podmínky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

  Práva třetích stran

  Osoba, která není smluvní stranou této smlouvy, nemá v souvislosti s touto smlouvou žádná práva podle zákona o smlouvách (právech třetích stran) z r. 1999.

  Právo a příslušnost

  Tyto smluvní podmínky a tato smlouva (včetně veškerých nesmluvních záležitostí a povinností z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících) se řídí a vykládají podle zákonů Anglie a Walesu.
  Veškeré spory, polemiky, řízení nebo nároky mezi zúčastněnými stranami v souvislosti s těmito smluvními podmínkami nebo s touto smlouvou (včetně veškerých nesmluvních záležitostí a povinností z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících) spadají do jurisdikce soudů Anglie a Walesu.

  Zpět nahoru

Kontaktujte nás. Jsme tu, abychom Vám pomohli

Vyplňte kontaktní formulář na protější straně nebo
Volejte na+420 228 886 617 a domluvte se přímo s týmem.

Po odeslání údajů se co nejdříve ozveme.

Děkujeme za váš požadavek. Jeden z našich obchodních zástupců vám zavolá, jakmile bude moci.

[{ "site.code": "cz", "general.cookie_message": "Tato webová stránka používá cookies k zajištění dostanete nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách.", "general.cookie_learnmore": "Více informací", "general.cookie_dismiss": "Mám to!" }]