• Általános Szerződési Feltételek

  Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

  A Szállító leszállítja, az Ügyfél pedig megvásárolja az Árukat és Szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti árajánlatnak megfelelően; és
  a Szerződés kizár bármilyen más általános szerződési feltételeket, melyek alapján az árajánlat elfogadott vagy elfogadható lenne, vagy mely alapján az Ügyfél bármilyen rendelést adna le vagy adhatna le.

  Definíciók és értelmezések

  Jelen Általános Szerződési Feltételekben, hacsak a szövegkörnyezet mást nem indokol, az alábbi kifejezések jelentése a következő:

  • Az Üzleti nap bármely nap szombaton, vasárnapon vagy ünnepnapon kívül;
  • A Kezdeti dátum a szerződés kezdeti dátumát jelenti, ahogyan az az árajánlatban szerepel;
  • A Bizalmas információ bármely Fél vonatkozásában olyan információt jelent, amelyet az illető Féllel a másik Fél megosztott jelen megállapodás értelmében vagy azzal kapcsolatban (szóban, írásban vagy más közegen keresztül, és attól függetlenül, hogy az információt kifejezetten bizalmasnak nyilvánították vagy annak jelölték);
  • A Szerződés az Áruk megvásárlásáról és értékesítéséről és a Szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződést jelenti jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően;
  • A Szerződéses ár az Árukért fizetendő, Szerződésben meghatározott árat jelenti;
  • Az Ügyfél azt a személyt jelenti, aki elfogadja a Szállító árajánlatát, illetve ajánlatát az Áruk értékesítésére és Szolgáltatások nyújtására, vagy akinek az Árukra és Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelését a Szállító elfogadja;
  • A Szállítási dátum azt az időpontot jelenti, amikorra az Árukat le kell szállítani, ahogyan azt az Ügyfél megrendelésében megjelölték, és ahogy azt a Szállító elfogadta;
  • Az Áruk azon árukat jelentik (beleértve az áruk bármely részletét vagy bármely részét), amelyeket a Szállítónak jelen Általános Szerződéses Feltételeknek megfelelően le kell szállítania;
  • A Hónap naptári hónapot jelent;
  • A Szolgáltatások az árajánlatban meghatározott, az Ügyfélnek nyújtandó szolgáltatásokat jelentik; és
  • A Szállító a European Automation Ltd., egy, az Egyesült Királyságban, 06858540 Parker Court, Staffordshire Technology Park, Stafford, ST18 0WP, UK címen bejegyzett vállalat, és magában foglal minden alkalmazottat, bármely European Automation Ltd. kereskedést és/vagy részleget, valamint annak megbízottját.

  Hacsak a szövegkörnyezet mást nem indokol, a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő minden hivatkozás a következő:

  1. az „írás” és bármely más rokon értelmű kifejezés magában foglal bármilyen elektronikusan, faxon vagy hasonló módon végzett kommunikációt;
  2. a rendelet vagy jogszabályi rendelkezés erre a rendeletre vagy rendelkezésre való hivatkozást jelöl, amelyet az adott időben módosítottak vagy újra hatályba léptettek;
  3. a „jelen Általános Szerződési Feltételek” a jelen Általános Szerződési Feltételekre és bármely, az adott időpontban módosított vagy kiegészített Ütemtervekre való hivatkozás;
  4. a Jegyzék a jelen Általános Szerződési Feltételek jegyzéke; és
  5. a Pont vagy szakasz a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontjára (kivéve a Jegyzékeket) vagy megfelelő Jegyzék valamely szakaszára való hivatkozás.
  6. a „Fél” vagy „Felek” a jelen Általános Szerződési Feltételek feleire vonatkoznak.

  A jelen Általános Szerződési Feltételekben lévő címsorok csak az egyértelműség kedvéért használatosak, és nem befolyásolják a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezését.

  Az egyes számban közölt szavak magukban foglalják a többes számot és fordítva.

  A nemekre történő hivatkozásoknak magukban foglalják a másik nemet is.

  Nemzetközi ügyfelek

  Amennyiben az Árukat a European Automation Ltd. lakóhely szerinti országából rendelik meg, behozatali vámok és illetékek merülhetnek fel, amikor az Áru megérkezett a célállomáshoz. A European Automation Ltd. nem felelős ezen díjakért, és nem vállalja ilyen jellegű számítások és becslések készítését. Amennyiben egy Vásárló nemzetközileg vásárol, ajánlott a helyi vámhatóságokhoz fordulnia a díjakkal és eljárásokkal kapcsolatos részletekért. Az Áruk Vásárlóját importőrként is megjelölik, és ily módon biztosítania kell, hogy a vásárlás teljes mértékben megfeleljen azon ország törvényeinek, ahová az Árukat importálják. Ne felejtse el, hogy az Árukat kikötőbe való érkezéskor vámellenőrzés céljából átvizsgálják, és hogy a European Automation Ltd. nem ad garanciát arra vonatkozóan, hogy a felnyitás nem hagy nyomot az Áruk csomagolásán.

  Az értékesítés és szolgáltatás alapja

  1. A Szállító alkalmazottai vagy megbízottjai nem jogosultak az Árukat vagy Szolgáltatásokat érintő semmilyen képviseletre, hacsak ehhez írásban megerősítést nem kapnak a Szállítótól. A Szerződés megkötésekor az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem támaszthat követelést az ily módon nem megerősített képviselet megsértéséért.
  2. Jelen Általános Szerződési Feltételek nem változnak, hacsak arról az Ügyfél és a Szállító arra felhatalmazott képviselői írásban meg nem egyeznek.
  3. A Szállító által kiállított értékesítési papírok, árlisták és más dokumentumok az Árukkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatban előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és nem jelentenek ajánlatot azon Áruk értékesítésére, amelyek átvételre alkalmasak. Az Áruk és Szolgáltatások értékesítésére vonatkozó Szerződés csak akkor tekinthető kötelező érvényűnek a Szállítóra nézve, amennyiben a Szállító olyan árajánlatot állított ki, amelyet kifejezetten Áruk és Szolgáltatások értékesítésére vonatkozó ajánlattételnek jelölt meg, vagy elfogadott egy, az Ügyfél által tett megrendelést, bármelyik is előzte meg az alábbiakat:

  a. a Szállító írásbeli átvételi nyilatkozata;

   1. az Áruk szállítása;
   2. a Szolgáltatások nyújtása; vagy
   3. a Szállító számlája.
  1. Az értékesítési papírokban, árajánlatokban, árlistákban, ajánlatelfogadó nyilatkozatokban, számlákban vagy egyéb, a Szállító által kibocsátott dokumentumban vagy információban lévő bármilyen tipográfiai hibát, elírást vagy más véletlen hibát, illetve hiányt a Szállító javít mindenféle felelősségvállalás nélkül.

  Az Áruk

  1. Az Ügyfél által benyújtott semmilyen rendelés nem minősül a Szállító által elfogadottnak, amíg azt a Szállító arra jogosult képviselője írásban meg nem erősítette.
  2. Az Áruk specifikációjának meg kell felelnie a Szállító értékesítési dokumentumaiban meghatározottaknak, hacsak az kifejezetten nem változik az Ügyfél megrendelésében (amennyiben az eltérés(eke)t a Szállító elfogadja). Az Árukat csak a Szállító árlistáján megállapított minimális egységben vagy azon egységek többszöröseiben szállítják. Az ezektől eltérő mennyiségekre kapott megrendeléseket ennek megfelelően módosítják.
  3. A katalógusokban, brosúrákban, árlistákban vagy más, a Szállító által kibocsátott dokumentumokban szereplő illusztrációk, fényképek vagy leírások csak útmutatásként szolgálnak, és nem kötik a szállítót.
  4. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen változtatást eszközöljön az Áruk specifikációjában, hogy azok megfeleljenek az alkalmazandó biztonsági, illetve egyéb törvényi vagy szabályozási követelményeknek, továbbá, amikor az Árukat az Ügyfél olyan specifikációi szerint szállítják le, amelyek nem befolyásolják jelentősen a minőséget vagy teljesítményt.
  5. Semmilyen, a Szállító által elfogadott megrendelést nem törölhet az Ügyfél, kivéve a Szállító írásbeli beleegyezésével arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél teljes mértékben kártalanítja a Szállítót a veszteségéért (beleértve a profitelmaradást), a költségekért (beleértve az összes munka- és anyagköltséget), az ilyen jellegű törlések miatt bekövetkező károkért, díjakért és kiadásokért.

  A Szolgáltatások

  1. A Kezdeti dátumtól indulóan hatályosan a Szállító a 7. és 8. pontnak megfelelően fizetendő ár figyelembe vételével az ajánlattételben kifejezetten meghatározott Szolgáltatásokat nyújtja.
  2. A Szállító megfelelő gondossággal és szakértelemmel fogja elvégezni az árajánlatban meghatározott Szolgáltatásokat.
  3. A Szállító minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségeket teljesítse, de nem az időtényező a döntő ezen kötelezettségek teljesítése kapcsán.

  Ár

  1. Az Áruk és Szolgáltatások ára a Szállító árajánlatában szereplő ár, amely az Ügyfélmegrendelés befogadásának napján érvényes, illetve más olyan ár, amelyről a Szállító és az Ügyfél írásban megegyezett.
  2. Ha a Szállító más árat jegyzett az Árura, mint amely a Szállító által közzétett árlistában szerepel, a jegyzett ár csak 30 napig érvényes, illetve kevesebb ideig, ahogy azt a Szállító meghatározza.
  3. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az Ügyfelet bármikor, a szállítás vagy a szolgáltatás nyújtása előtt írásban értesítse az Áruk és/vagy Szolgáltatások árának növeléséről a Szállító olyan költségeiben bekövetkező növekedésnek megfelelően, amelyek a Szállító által nem befolyásolható okok (beleértve, korlátozás nélkül, a devizaárfolyamok ingadozását, devizaszabályozást, a vámok megváltoztatását, a munkaerő-, anyagköltség és más, gyártással kapcsolatos kiadások jelentős növekedését), az Áruk és Szolgáltatások szállítási idejének, mennyiségének vagy specifikációinak Ügyfél által kért módosítása vagy bármilyen olyan késedelem miatt következtek be, amelyet az Ügyfél utasításai okoztak, illetve azért, mert az Ügyfél nem adta meg a Szállítónak a megfelelő információkat vagy utasításokat.
  4. Amennyiben a Szállító bármely ajánlattételében vagy árlistájában más nem szerepel, és ha az Ügyfél és a Szállító között másképp nem születik írásbeli megállapodás, minden ár tartalmazza a Szállító csomagolási és szállítási költségeit.
  5. Az ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a jövedéki adót, a forgalmi adókat és más hasonló, bármely illetékes vámhatóság által az Árukra és Szolgáltatásokra kiszabott illetékeket, amelyet az Ügyfél ezen túlmenően köteles megfizetni a Szállítónak.

  Fizetés

  1. Az Ügyfél és a Szállító között írásban megkötött bármilyen feltételeket figyelembe véve, a Szállító az Áruknak és Szolgáltatásoknak az Áruk kiszállítása és/vagy a Szolgáltatások nyújtásakor vagy utána bármikor (amennyiben alkalmazandó) érvényes árát számlázza az Ügyfélnek, kivéve, ha az Áruk esetében az Árut az Ügyfél begyűjti, vagy az Ügyfél jogtalanul elmulasztja az áru átvételét, amely esetben a Szállító jogosult az Ügyfélnek bármikor kiszámlázni az árat, miután a Szállító értesítette az Ügyfelet arról, hogy az Áruk készen állnak a begyűjtésre, vagy (adott esetben) a Szállító megkísérelte az Áruk leszállítását.
  2. Az Ügyfél köteles az Áruk (Szállító által engedélyezett bármilyen kedvezménnyel vagy jóváírással csökkentett, de minden más levonás, jóváírás vagy beszámítás nélküli) árát kifizetni a Szállító számlájának napjától számított 7 Üzleti napon belül vagy egyéb esetben a jóváírás feltételeinek megfelelően, amelyekről az Ügyfél és a Szállító írásban megállapodott a Szerződés értelmében. A fizetést az esedékesség napján kell teljesíteni attól függetlenül, hogy a szállítás vagy a szolgáltatás még nem valósult meg, és/vagy hogy az Áru még nem került az Ügyfélhez. Az ár megfizetésének a határideje a Szerződés döntő része. A fizetési bizonylatokat csak kérésre adnak ki.
  3. A Szállító felé minden kifizetést úgy kell végrehajtani, ahogyan az a Szállító által kibocsátott átvételi vagy számlanyomtatványon szerepel.
  4. A Szállító nem köteles befogadni megrendeléseket olyan ügyféltől vagy vásárlótól, aki nem szolgál a Szállítónak megfelelő referenciákkal. Amennyiben a Szállító bármikor nem elégedett az Ügyfél hitelképességével, írásban értesítheti arról az ügyfelet, hogy a továbbiakban csak készpénzben történő fizetéssel szállít árukat, illetve biztosít szolgáltatásokat az Ügyfélnek, és jelen feltételek 8.2. alpontjától függetlenül az Ügyfélnek minden, a Szállítónak fizetendő összeget azonnal készpénzben kell megfizetnie.

  Szállítás és teljesítés

  1. Az árut a Szállító az ajánlattételben meghatározott helyre szállítja, vagy amennyiben azt nem határozták meg, az Ügyfél bármikor átveheti az Árut a Szállító telephelyein, miután a Szállító értesítette az Ügyfelet arról, hogy az Áru begyűjtésre készen áll.
  2. A Szállítási dátum csak hozzávetőleges, és a szállítás idő nem döntő, hacsak azt a Szállító írásban el nem fogadta. Az Árukat a Szállító az Ügyfél ésszerű értesítése után a Szállítási dátum előtt leszállíthatja.
  3. Amennyiben az Ügyfél az Árukat vagy azok bármely részét a Szállítási dátumon nem veszi át, és/vagy elmulasztja az Áruk ezen dátumra történő szállításához szükséges utasítások, dokumentumok, engedélyek, belegyező nyilatkozatok vagy jóváhagyások átadását, a Szállító jogosult írásos értesítést küldeni az Ügyfélnek, hogy tárolja az Árukat, vagy intézze azok tárolását, majd az 1.i Kockázat rendelkezéseitől függetlenül az Árukkal kapcsolatos kockázatok átszállnak az Ügyfélre, a szállítást megtörténtnek tekintik, és az Ügyfélnek minden költséget és kiadást meg kell fizetnie, beleértve az ilyen hibából eredő tárolási és biztosítási díjakat.
  4. A kezdeti dátumtól kezdve a Szállító az Általános Szerződési Feltételeknek és az árajánlatnak megfelelően fizetendő ár figyelembe vételével az ajánlattételben kifejezetten meghatározott Szolgáltatásokat nyújtja.

  Áruk és szolgáltatások leszállításának elmulasztása

  Amennyiben a Szállító a Szállítási dátumon belül nem képes leszállítani az Árukat, illetve a Szolgáltatásokat vagy azok közül bármelyiket biztosítani (vagy adott esetben a Kezdőnapon) a Szállító által nem befolyásható okok, illetve az Ügyfél vagy az ő szállítójának a hibája miatt, illetve amennyiben a Szállító bármely későbbi időpontban biztosítja az Áruk szállítását és/vagy a Szolgáltatások nyújtását, a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen jellegű késedelmes szállításért.

  Kockázat és tulajdonjog fenntartása

  1. Az Áru megrongálódásának vagy elvesztésének a kockázata akkor száll át az Ügyfélre, ha:
   1. a Szállító telephelyére szállítandó Áruk esetében akkor, amikor a szállító értesíti az Ügyfelet, hogy az Áruk begyűjtésre készen állnak;
   2. nem a Szállító telephelyére leszállítandó Áruk esetében a szállítás dátumán, vagy amennyiben az Ügyfél jogellenesen elmulasztja az Áruk átvételét, azon a napon, amikor ii. a Szállító megkísérelte az Áruk leszállítását; vagy
   3. a Szállító által telepített Áruk esetében azon a napon, amikor a Szállító értesíti az Ügyfelet, hogy a telepítés befejeződött.
  1. Az Árukkal kapcsolatos szállítási és kockázatvállalási rendelkezésektől vagy ezen Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezéseitől függetlenül az Árukra vonatkozó tulajdonjog és haszonélvezeti jog nem kerül az Ügyfélhez, amíg a Szállító meg nem kapja az Áruk teljes árát készpénzben vagy banki átutalással.
  2. A 2. alponttól függetlenül az Árukra vonatkozó tulajdonjog és haszonélvezeti jog akkor kerül az Ügyfélhez, amint a Szállító megkapja az Áruk és a Szállító által biztosított egyéb áruk teljes árát készpénzben vagy banki átutalással, és az Ügyfél megfizeti a Szállító felé esedékes összes tartozását függetlenül attól, hogy az ilyen jellegű eladósodás miként alakult ki.
  3. Amíg a Szállító felé a fizetés jelen Feltételeknek megfelelően nem történt meg, és az Áruk tulajdonjoga az Ügyfélhez át nem került, az Ügyfél a Szállító letéteményeseként birtokolja az Árut, az Ügyfélnek külön kell tárolnia az Árukat, megfelelő környezetben, biztosítania kell, hogy azok a Szállító által leszállítottként azonosíthatók legyenek, és óvnia kell az Árukat minden ésszerű kockázattal szemben.
  4. Az Ügyfél nem jogosult zálogba adni vagy biztosítékként bármilyen módon megterhelni bármilyen eladósodás tekintetében Áruk egyetlen részét sem, amely a Szállító tulajdona marad, de amennyiben az Ügyfél így tesz, minden pénz, amellyel az Ügyfél tartozik a Szállítónak (a Szállító bármilyen más jogának vagy jogorvoslatának sérelme nélkül), azonnal esedékessé és fizetendővé válik.
  5. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszavegyen bármely Árut, amelyre tulajdonjogot tart fenn. 7. Az Ügyfél visszavonhatatlanul feljogosítja a Szállítót arra, hogy belépjen az Ügyfél telephelyére szokásos munkaidőben olyan Áruk visszavétele céljából, amelyre a Szállító tulajdonjogot tart fenn, valamint, hogy ellenőrizze az Árukat a 4. alpontban meghatározott tárolási és azonosítási követelmények biztosítása érdekében.
  6. Az Ügyfél birtoklási joga megszűnik az olyan Árukra, amelyekre a Szállító tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot tart fenn, amennyiben:

  . az Ügyfél súlyosan megsérti jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit, illetve azok megsértését lehetővé teszi;

   1. az Ügyfél az 1986-os Fizetésképtelenségi törvény I. vagy VIII. pontjainak, az 1994-es Fizetésképtelen Partnerségi Rendeletnek (módosítva) megfelelően vagy más séma alapján önkéntes megállapodást köt a hitelezőivel;
   2. az Ügyfél csődeljárás alanya, vagy azzá válik, illetve kihasználja a fizetésképtelen adósok segítéseként az egyéb törvényes rendelkezéseket;
   3. az Ügyfél összehívja hitelezőit, önkéntes vagy kötelező felszámolási/végelszámolási eljárást kezdeményez, csődfelelőst, ügyvezetőt, adminisztrátort vagy adminisztratív csődügyintézőt jelöl ki eszközeire, vállalkozására vagy azok bármely részére vonatkozóan, bármilyen dokumentumot nyújt be a bíróságnak az Ügyféllel kapcsolatos ügyintéző kijelölésével kapcsolatban, az Ügyfél, bármelyik vezetőségi tag vagy egy zálogjog-tulajdonosként azonosított személy ügyintéző kijelölésére ad szándéknyilatkozatot (az 1986-os Fizetésképtelenségi törvény B1 jegyzékének 14. bekezdése alapján), határozatot adnak be, vagy petíciót nyújtanak be a bíróságra az Ügyfél felszámolására vagy az Ügyféllel kapcsolatban adminisztrációs megbízás biztosítására, illetve olyan eljárást kezdeményeztek, amely kapcsolatban áll az Ügyfél fizetésképtelenségével vagy a lehetséges fizetésképtelenségével.

  Megbízás

  1. A Szállító bármilyen személyt, céget vagy vállalatot megbízhat a Szerződés vagy annak bármelyik részének végrehajtásával az Ügyfél előzetes jóváhagyása nélkül.
  2. Az Ügyfél nem jogosult a Szerződés vagy annak bármelyik részének végrehajtásával megbízni bárkit is a Szállító előzetes írásos jóváhagyása nélkül.

  Hibás áruk

  Amennyiben szállításkor bármely Áru anyagi vonatkozásban hibás lenne, és az Ügyfél jogszerűen megtagadja a hibás Áruk átvételét, vagy amennyiben azokon szállításkor az „állapota és tartalma ismeretlen” jelzés szerepel, az Ügyfél írásbeli értesítést küld az ilyen hibáról a Szállítónak a szállítástól számított 7. munkanapon belül, a Szállítónak a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

  1. a hibás Áruk javítása az Ügyfél értesítését követő 30 munkanapon belül; vagy
   a hibás Áruk cseréje az Ügyfél értesítését követő 30 munkanapon belül; vagy
   a hibás Áruk (vagy alkatrészek) vételi árának visszatérítése az Ügyfélnek;
  2. de a Szállító semmilyen további felelősséget nem vállal az Ügyfél vonatkozásában, és 1. az Ügyfél nem utasíthatja el az Árukat, amennyiben nem utasította el a szállítást, illetve nem küldött értesítést a fentieknek megfelelően.
  3. Semmilyen Áru nem küldhető vissza a Szállítónak a Szállító előzetes írásos beleegyezése nélkül. Mindazon visszaküldött Áruk tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a Szállító megállapítja, hogy valóban a szemrevételezés során nem látható, minőségi vagy egyéb problémák merültek fel, a Szállító saját belátása szerint biztosítja az ingyenes cserét, vagy visszatéríti az Ügyfél számára a hibás termék árát, de további kötelezettséggel az Ügyfél felé nem tartozik.
  4. A Szállító semmilyen felelősséget nem vállal a normális elhasználódásból vagy szándékos károkozásból, hanyagságból, a Szállító (akár szóban, akár írásban adott) utasításainak figyelmen kívül hagyásából, hibás használatból vagy az Áruk a Szállító előzetes jóváhagyása nélkül elvégzett módosításából, más cselekményből vagy mulasztásból származó kárért az Ügyfél, annak alkalmazottai, megbízottjai vagy egyéb fél részéről.
  5. A 13.1. vagy 13.2. alpont alapján visszaküldött hibás Áruk kivételével az Ügyfél által visszaküldött és a Szállító által elfogadott Áruk jóváírhatók az Ügyfél számára a Szállító saját belátása szerint és a Szállító mindenféle kötelezettsége nélkül.
  6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten előírtak szerint és kivéve, ha az Árukat kiskereskedelmi forgalomban értékesítik, a törvényben vagy a magánjogban foglalt valamennyi garancia és feltétel kizárt a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.
  7. Az Ügyfél felelős annak a biztosításáért, hogy, kivéve, ha az Áruk használatára és értékesítésére vonatkozó utasítások szerepelnek az Áruk csomagolásán vagy címkéjén, hogy az Áruk Ügyfél általi használata vagy értékesítése megfeleljen minden alkalmazandó jogszabályi követelménynek, továbbá, hogy az Áruk Ügyfél általi kezelését és értékesítését a Szállító, illetve más illetékes kormányzati vagy szabályozó hatóság által adott iránymutatásoknak megfelelően végezzék, és az Ügyfél kártalanítani fogja a Szállítót bármilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a Szállító azért szenvedett el, mert az Ügyfél nem teljesítette ezt a feltételt.

  Az Ügyfél fizetésképtelensége

  1. Amennyiben az Ügyfél az esedékesség napján nem fizet, a Szállító rendelkezésére álló egyéb jogi vagy jogorvoslati sérelme nélkül a Szállító jogosult a következőkre:

  a. visszavonni a megrendelést vagy felfüggeszteni az Áruk további szállítását és a Szolgáltatások további nyújtását az Ügyfél számára;

   1. kisajátítani az Ügyfél által, az Áruk és/vagy Szolgáltatások (vagy az Ügyfél és a Szállító közötti más szerződés alapján szállított áruk és/vagy szolgáltatások) tekintetében végzett bármilyen kifizetést, ahogyan azt a Szállító alkalmasnak tartja (az Ügyfél bármilyen szándékolt kisajátításától függetlenül); és
   2. kamatot terhelni az Ügyfélre (mind az ítélet előtt vagy után) a ki nem fizetett összeg tekintetében a Bank of England alapkamatán túl évente 2%-kal egészen addig, amíg a teljes kifizetés meg nem valósul (a részhónapot teljes hónapként veszik figyelembe a kamat kiszámítása során).
  1. Ez a feltétel akkor érvényes, amennyiben:
   1. az Ügyfél nem teljesíti vagy nem tartja be az alábbi kötelezettségeit, illetve bármilyen módon megsérti a Szerződést;
   2. az Ügyfél adminisztrációs eljárás alá kerül, önkéntes megállapodást köt az 1986-os Fizetésképtelenségi törvény I. vagy VIII. részeinek vagy az 1994-es Fizetésképtelen Partnerségi Rendeletnek (módosítva) megfelelően, illetve (akár egyén, akár cég) csődbe megy, vagy (vállalatként) felszámolásra kerül;
   3. az Ügyfél bármely tulajdonát vagy eszközét jelzálogos hitelező veszi birtokba, vagy ahhoz csődfelelőst jelölnek ki;
   4. az Ügyfél vállalkozása megszűnik, vagy a megszűnésével fenyeget; vagy
   5. a Szállító jogosan aggódik amiatt, hogy bármelyik fent említett esemény az Ügyféllel kapcsolatban megtörténhet, és ennek megfelelően értesíti az Ügyfelet.
  1. A ii. alpont fennáll a vonatkozó, a Szállító rendelkezésére álló egyéb jogi vagy jogorvoslati sérelme nélkül, a Szállító jogosult a Szerződés visszavonására vagy a Szerződés szerinti további szállítások felfüggesztésére az Ügyfélre vonatkozó bármilyen kötelezettség nélkül, és amennyiben az Árukat leszállították, de azokat még fizették ki, az ár azonnal esedékessé és fizetendővé válik bármilyen korábbi vagy ellentétes megállapodástól függetlenül.

  Felelősség

  1. A Szállító a magánjog vagy a Szerződés (vagy jelen Általános Szerződési Feltételek) kifejezett feltételei értelmében semmilyen értelmezés, belefoglalt garancia, feltétel vagy más kikötés szerint nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen profitveszteségért, közvetett, különleges vagy kapcsolódó veszteségért, kárért, költségért, kiadásért vagy egyéb követelésért (akár a Szállító alkalmazottja, megbízottja vagy más okozta), amelyek az Áruk szállításával és Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban vagy azon kívül merültek fel.
  2. A törvényben vagy a magánjogban foglalt minden garancia, feltétel és egyéb kikötés (kivéve az 1979-es Áruk értékesítéséről szóló törvény 12. bekezdésében foglalt feltételeket) a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt a Szerződésből.
  3. Az Ügyfél köteles kártalanítani a Szállítót minden kárért, költségért, követelésért és kiadásáért, amely az Ügyfél, annak megbízottjai vagy alkalmazottai által, a berendezésekben (beleértve a külső felekét is) okozott veszteségből vagy kárból származik.
  4. Amikor az Ügyfél két vagy több személyből áll, az ilyen kifejezések két vagy több személyt, valamint mindegyiket vagy bármelyiket jelentik és foglalják magukban. Az ilyen Ügyfél részéről minden kötelezettség az ilyen személyek közös és önálló kötelezettsége.
  5. A Szállító nem vállal felelősséget az Ügyfél felé, és nem tekinthető úgy, hogy megsértette jelen Általános Szerződési Feltételeket bármilyen, a Szállító kötelezettségeinek késedelmes teljesítése vagy azok elmulasztása miatt, amennyiben a késedelem vagy mulasztás a Szállító befolyásán kívüli okok miatt következik be.
  6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza a Szállító felelősségét:
   1. ha a Szállító hanyagsága halált vagy személyi sérülést okoz;
   2. bármilyen kérdésben, amelyben jogellenes lenne a Szállító számára kizárni vagy megpróbálni kizárni a felelősségét; vagy
   3. csalás vagy félrevezetés miatt.
  1. Jelen 15. pont fennmaradó rendelkezései értelmében:

  . a Szállító teljes szerződéses felelőssége károkozás (a hanyagságot vagy a jogszabályi kötelezettség megszegését is beleértve), megtévesztés, kártérítés vagy a Szerződés teljesítésével vagy tervezett teljesítésével kapcsolatban felmerülő bármi egyéb körülmény esetén a Szerződéses árra korlátozódik; és

   1. a Szállító nem tartozik felelősséggel az Ügyfél felé közvetlen, közvetett vagy kapcsolódó tiszta gazdasági veszteségért, profitveszteségért, üzleti veszteségért, a vevőkör csökkenéséért vagy más körülményért, illetve bármilyen ezekkel kapcsolatos kártérítési igényért (azok körülményeitől függetlenül), amelyek a Szerződés miatt vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.

  Titoktartás

  1. Mindegyik Fél vállalja, hogy a 15.2. alpontban leftektett vagy a másik Féllel írásban megegyezett esetek kivételével
   1. a Szerződés ideje alatt és a megszűnésekor mindig:
   2. bizalmasan kezeli a Bizalmas információkat;
   3. nem közöl semmilyen Bizalmas információt más személlyel;
   4. a Bizalmas információkat csak jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződésben említett és azok hatálya alá eső célokra használja;
   5. nem készít másolatot, semmilyen módon, sem részben nem rögzít Bizalmas információt; és
   6. biztosítja, hogy egyik igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, megbízottja vagy tanácsadója sem jár el úgy, ami ezen Fél részéről végrehajtva, a fenti 16.1.1-16.1.4. pont rendelkezéseinek a megsértése lenne.
  1. Bármelyik fél:

  . megoszthat Bizalmas információt a következőkkel:

    1. a Fél bármelyik alvállalkozója vagy szállítója;
    2. bármely kormányzati, hatósági vagy szabályozó szervezet; vagy
    3. a Fél bármelyik alkalmazottja vagy tisztségviselője, illetve bármelyik fent említett személy, fél vagy testület alkalmazottja vagy tisztségviselője;
    4. csak annyira, amennyire a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés által említett célokra szükséges, vagy amilyen mértékben a törvény előírja, és minden esetben előzetesen tájékoztatni kell az adott személyt, felet vagy testületet arról, hogy a Bizalmas információ bizalmas, és (kivéve, amikor a ii. alpontban említett testületnek, illetve azon testület alkalmazottjának vagy tisztviselőjének szól a közzététel) meg kell kapnia és be kell nyújtania a másik Félnek az adott személy írásbeli kötelezettségvállalását, amennyire lehet, hogy ezen 16. pontnak megfelelően bizalmasan kezeli a Bizalmas információt, és hogy csak arra a célra használja fel azt, amelyért a közzététel megvalósult; és
  1. bármilyen célra felhasználhatja a Bizalmas információt, vagy átadhatja másik személynek, amennyiben ez a Szerződés időpontjában vagy ezután nem ezen Fél hibájából nyilvánosságra kerül, feltéve, hogy a Fél nem teszi közzé a Bizalmas információ azon részét, amely nem közismert.
  2. Jelen 16. pont rendelkezései hatályban maradnak a Szerződés feltételeinek megfelelően, még ha valamilyen okból a Szerződés meg is szűnne.

  Kommunikáció

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés minden értesítését írásban kell elkészíteni, és hivatalosnak kell tekinteni, amennyiben azt az értesítést adó Fél, vagy erre felhatalmazott tisztviselője a nevében aláírja.
  2. Az értesítéseket hivatalosnak kell tekinteni:
   1. kézbesítéskor, amennyiben futárral vagy más úton történik (beleértve a regisztrált e-mailt) a címzett szokásos munkaideje alatt; vagy
   2. küldéskor, amennyiben faxon vagy e-mailben továbbítják, és sikeres átvételi jelentést vagy visszaigazolást állítanak ki; vagy
   3. a levelezést követő ötödik munkanapon, amennyiben az hagyományos postai küldeményként, bérmentesített postai küldeményként küldték; vagy
   4. a levelezést követő tizedik munkanapon, amennyiben az légiposta küldeményként, bérmentesített postai küldeményként küldték.
  1. A jelen Megállapodás szerinti minden értesítést a másik Félnek bejelentett legújabb címére, e-mail címére vagy faxszámára kell elküldeni.

  Vis maior

  Egyik Fél sem felel kötelezettségteljesítésének az elmulasztásáért vagy késedelméért, amikor ezen mulasztás vagy késedelem a Felek befolyásán kívüli ok miatt következik be. Ilyen okok közé tartoznak, de nem korlátozódnak a következőkre: áramszünet, internetkapcsolat meghibásodása, sztrájk, polgári zavargás, tűzvész, árvíz, viharok, földrengés, terrorcselekmény, háborús cselekmény, kormányzati akció vagy bármely olyan esemény, amely a kérdéses Fél befolyásán kívüli ok miatt következik be.

  Lemondás

  A Felek megegyeznek abban, hogy az egyik Fél részéről történő, jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésének az elmulasztása nem jelenti ezen vagy más rendelkezés későbbi érvényesítésének jogáról való lemondást. Az ilyen mulasztás nem tekinthető semelyik előzetes vagy későbbi megsértés miatti lemondásnak, és nem minősül folyamatos lemondásnak.

  Leválasztás

  A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, az(ok) a rendelkezés(ek) leválasztható(k) jelen Általános Szerződési Feltételek (és kiterjesztve, a Szerződés) fennmaradó részéről. Ennek a fennmaradó része és a Szerződés lesz érvényes és alkalmazható.

  Karbantartás során cserélt egységekre vonatkozó feltételek

  1. Miután megkapta a rendelését, 7 nap áll a rendelkezésére, hogy nyomkövetési számmal, visszaigazolással vagy hasonló módon megerősítse a számunkra, hogy a csereegységet visszaküldése folyamatban van.
  2. Hacsak az EU Automation másképp nem rendelkezik, az Ön felelőssége, hogy a csereegységet hozzánk visszajuttassa.
  3. A visszaküldött csereegységnek a biztosított egységgel megegyező cikkszámmal kell rendelkeznie, hacsak másról nem történt előre megállapodás az EU Automation vállalattal.
  4. A csereegységnek javítható állapotban kell lennie.

  Amennyiben nem tud az ezeknek a feltételeknek megfelelő csereegységgel szolgálni, büntetődíjat kell fizetnie, amely a csere és a végleges vásárlás különbsége, hacsak másképp nem állapodott meg erről az EU Automation vállalattal.

  Előző Általános Szerződési Feltételek

  Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak bármely korábbi verziója közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek, kivéve, ha azok erről kifejezetten másképp nem rendelkeznek.

  Harmadik felek jogai

  Az a személy, aki nem része a szerződésnek, az 1999-es Szerződéstörvény (Harmadik felek jogai) értelmében nem rendelkezik a Szerződésben foglalt jogokkal.

  Jog és jogalkotás

  Jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés (beleértve a szerződésen kívüli kérdéseket, valamint az ezekből eredő vagy ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket) vonatkozásában Anglia és Wales törvényei irányadóak.
  A Felek közötti, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen vita, jogvita, bírósági eljárás vagy kereset esetén (beleértve a szerződésen kívüli kérdéseket, valamint az ezekből eredő vagy ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket) Anglia és Wales bíróságai illetékesek.

  Vissza az elejére

Lépjen kapcsolatba velünk. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk.

Töltse ki a kapcsolattartási űrlapot szemben, vagy
hívja a(z) +36 1 808-8409 számot, hogy közvetlenül csapatunkkal beszéljen.

\n

Miután beküldte adatait, a lehető leghamarabb válaszolni fogunk.

Köszönjük megkeresését. Egy munkatársunk hamarosan visszahívja Önt.

[{ "site.code": "hu", "general.cookie_message": "Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa, hogy a legjobb élményt a honlapunkon.", "general.cookie_learnmore": "Több információ", "general.cookie_dismiss": "Megvan!" }]