• Warunki

  Stosowanie Warunków

  Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Klient zakupić Towar i Usługi zgodnie z wyceną, która podlega niniejszym Warunkom; oraz Umowa będzie wykluczać wszelkie inne warunki, zgodnie z którymi taka wycena jest akceptowana lub rzekomo akceptowana bądź takie zamówienie jest dokonywane lub rzekomo dokonywane przez Klienta.

  Definicje i interpretacje

  Jeśli kontekst nie wymaga innej interpretacji, poniższe wyrażenia mają w niniejszych Warunkach następujące znaczenie:

  • Dzień Roboczy oznacza dowolny dzień inny niż sobota, niedziela lub święto publiczne;
  • Data Rozpoczęcia oznacza datę rozpoczęcia Umowy określoną w wycenie;
  • Informacje Poufne oznaczają, w odniesieniu do dowolnej ze Stron, informacje które zostały ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z niniejszą Umową (ustnie, pisemnie bądź w inny sposób, oraz niezależnie od tego, czy informacje te zostały jasno określone jako informacje poufne lub czy zostały oznaczone jako takie informacje);
  • Umowa oznacza umowę zakupu i sprzedaży Towaru oraz dostawy Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami;
  • Cena umowna oznacza cenę określoną w Umowie należną za Towar;
  • Klient oznacza osobę, która przyjmuje wycenę lub ofertę Dostawcy dotyczącą sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług bądź osobę, której zamówienie Towarów i Usług zostało zaakceptowane przez Dostawcę;
  • Termin Dostawy oznacza termin, na który Towary mają zostać dostarczone określony w zamówieniu Klienta i zaakceptowany przez Dostawcę;
  • Towar oznacza towary (w tym partię towarów lub ich części), które Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami;
  • Miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy;
  • Usługi oznaczają Usługi świadczone na rzecz klienta zgodnie z wyceną; oraz
  • Dostawca oznacza spółkę European Automation Ltd., zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 06858540 pod adresem Parker Court, Staffordshire Technology Park, Stafford, ST18 0WP, Wielka Brytania, wraz z wszystkimi pracownikami, wszystkimi firmami handlowymi i/lub oddziałami oraz pośrednikami European Automation Ltd.

  Jeśli kontekst nie wymaga innej interpretacji, każdy przypadek użycia terminu

  1. „pisemny” i wszystkich pokrewnych wyrażeń odnosi się do komunikacji prowadzonej za pośrednictwem mediów elektronicznych, faksu lub podobnych metod;
  2. ustawa lub postanowienie ustawy odnosi się to tej ustawy lub postanowienia z późniejszymi zmianami lub nowelizacjami w danym czasie;
  3. „niniejsze Warunki” dotyczą niniejszych Warunków i wszystkich załączników z późniejszymi zmianami lub uzupełnionymi w danym czasie;
  4. Załącznik jest załącznikiem do niniejszych Warunków; oraz
  5. Punkt oznacza Punkt niniejszych Warunków (z wyłączeniem Załączników) lub Punkt odpowiedniego Załącznika.
  6. „Strona” lub „Strony” oznaczają strony niniejszych Warunków.

  Nagłówki wykorzystane w niniejszych Warunkach zostały zastosowane jedynie w celach informacyjnych i nie będą mieć wpływu na interpretację niniejszych Warunków.

  Słowa w liczbie pojedynczej będą interpretowane tak, by uwzględniać liczbę mnogą.

  Słowa rodzaju męskiego będą interpretowane, tak aby uwzględniać pozostałe rodzaje gramatyczne.

  Klienci międzynarodowi

  Jeśli towary zamawiane są spoza kraju siedziby spółki European Automation Ltd., po dostarczeniu Towaru do miejsca docelowego mogą zostać nałożone opłaty celne i podatki. Spółka European Automation Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za te opłaty i nie jest zobowiązana do obliczania lub szacowania ich wysokości. Jeśli Nabywający kupuje Towar, który ma zostać dostarczony do innego kraju, zaleca się kontakt z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji na temat kosztów i procedur. Nabywca Towaru jest również oficjalnie zgłoszonym importerem i dlatego powinien zadbać, by zakup był w pełni zgodny z przepisami prawa w kraju, do którego Towar jest importowany. Należy pamiętać, że Towar może zostać poddany inspekcji po przybyciu do portu w ramach odprawy celnej, a spółka European Automation Ltd. nie gwarantuje, że opakowanie nie zostanie naruszone.

  Podstawa sprzedaży i świadczenia usług

  1. Pracownicy lub przedstawiciele Dostawcy nie są upoważnieni do składania oświadczeń dotyczących Towaru lub usług, chyba że zostało to potwierdzone przez Dostawcę na piśmie. Zawierając niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że nie polega na takich niepotwierdzonych oświadczeniach i zrzeka się roszczeń związanych z naruszeniem takich oświadczeń.
  2. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach, chyba że zmiany te zostaną uzgodnione na piśmie pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Klienta i Dostawcy.
  3. Materiały handlowe, cenniki i inne dokumenty wystawione przez Dostawcę w odniesieniu do Towaru i Usług mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie stanowią oferty sprzedaży Towaru, który może zostać zaakceptowany. Żadna umowa sprzedaży Towaru i o świadczenie Usług nie będzie wiążąca dla Dostawcy, chyba że Dostawca wystawił wycenę stanowiącą ofertę sprzedaży Towaru i Usług lub zaakceptował zamówienie złożone przez Klienta przed upływem jednego z poniższych terminów (w zależności od tego, który termin wypada pierwszy):

  a. terminu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę;

   1. terminu dostarczenia Towaru;
   2. terminu dostarczenia Usług; lub
   3. terminu faktury Dostawcy.
  1. Wszystkie błędy typograficzne, administracyjne lub inne nieumyślne błędy lub opuszczone informacje w materiałach handlowych, wycenach, cennikach, potwierdzeniach przyjęcia oferty, fakturach lub innych dokumentach bądź informacjach wystawionych przez Dostawcę będą korygowane przez Dostawcę, który nie poniesie żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

  Towar

  1. Zamówienie wysłane przez Klienta będzie traktowane jako przyjęte przez Dostawcę wyłącznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy.
  2. Szczegóły Towaru to szczegóły określone w dokumentacji handlowej Dostawcy, chyba że znacznie odbiegają od zamówienia Klienta (jeśli takie rozbieżności są/będą zaakceptowane przez Dostawcę). Towar będzie dostarczany jedynie w minimalnej ilości jednostek określonej w cenniku Dostawcy lub w ilości stanowiącej wielokrotność tych jednostek. Zamówienia w ilości innej niż ta ilość będą odpowiednio korygowane.
  3. Ilustracje, zdjęcia lub opisy katalogów, broszur, cenników lub innych dokumentów wydane przez Dostawcę mają jedynie charakter poglądowy i nie mają po stronie Dostawcy mocy obowiązującej.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach Towaru wymaganych, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa lub innymi wymogami ustawowymi bądź regulacyjnymi lub gdy Towar dostarczany jest zgodnie ze szczegółami Klienta, które nie mają istotnego wpływu na ich jakość lub wydajność.
  5. Zamówienie, które zostało przyjęte przez Dostawcę nie może zostać anulowane przez Klienta, chyba że Dostawca wyraził zgodę na piśmie z zastrzeżeniem, że Klient w pełni zabezpieczy Dostawcę przed wszystkimi stratami (w tym stratą zysków), kosztów (w tym robocizny i wykorzystanych materiałów), odszkodowaniem, opłatami i wydatkami, które Dostawca może ponieść w skutek takiego anulowania zamówienia.

  Usługi

  1. Począwszy od Daty Rozpoczęcia Dostawca, uwzględniając cenę zapłaconą zgodnie z Punktami 7 i 8 dostarczy Usługi wyraźnie opisane w wycenie.
  2. Dostawca podczas świadczenia Usług zachowa wymaganą ostrożność i zastosuje odpowiednie umiejętności, aby dostarczyć Usługi określone w wycenie.
  3. Dostawca zrobi, co w swojej mocy, by wywiązać się z tych zobowiązań zgodnie z Umową, ale podczas wywiązywania się z tych zobowiązań czas nie będzie istotny.

  Cena

  1. Cena Towaru i Usług jest ceną określoną w wycenie Dostawcy aktualnej na dzień przyjęcia zamówienia Klienta lub inną ceną, która może zostać ustalona na piśmie przez Dostawcę i Klienta.
  2. W przypadku gdy Dostawca wycenił Towar, podając cenę inną niż cena opublikowana w cenniku Dostawcy, cena podana w ramach wyceny będzie ważna wyłącznie przez 30 dni lub krócej, jeśli Dostawca określi krótszy czas.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo, poprzez złożenie Klientowi zawiadomienia na piśmie w dowolnym momencie przed dostarczeniem Towaru lub Usługi, do zwiększenia ceny Towaru i/lub Usług w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów ponoszonych przez Dostawcę spowodowanych czynnikami poza kontrolą Dostawcy (w tym bez ograniczeń wahań kursów walut, regulacji walutowych, zmiany opłat celnych, znacznego zwiększenia kosztu robocizny, materiałów lub innych kosztów produkcyjnych), zmianami terminów dostaw, ilości lub szczegółów Towaru i Usług, które zostały zamówione przez Klienta, lub opóźnień spowodowanych przez polecenia Klienta lub nieprzekazanie Dostawcy odpowiednich informacji lub instrukcji przez Klienta.
  4. Wszystkie ceny obejmują opłaty Dostawcy za pakowanie i transport, chyba że warunki wyceny lub cennik przewidują inaczej bądź Klient i Dostawca ustali inaczej na piśmie.
  5. Cena nie obejmuje obowiązującego podatku VAT, opłat celnych, podatków handlowych lub podatków o podobnym charakterze, naliczanych lub pobieranych w odniesieniu do Towaru i Usług przez kompetentny podmiot podatkowy, które Klient będzie zobowiązany pokryć na rzecz dostawcy.

  Płatność

  1. Z zastrzeżeniem postanowień specjalnych ustalonych na piśmie pomiędzy Klientem a Dostawcą, Dostawca wystawi Klientowi fakturę opiewającą na cenę Towaru i Usług podczas dostawy (lub w dowolnym momencie po dostawie) Towaru i/lub Usług (w stosownych przypadkach), chyba że (w przypadku Towaru) Towar ma zostać odebrany przez Klienta lub Klient nie przyjął dostawy Towaru bez stosownego usprawiedliwienia. Wówczas Dostawca ma prawo wystawić Klientowi fakturę opiewającą na tę cenę w dowolnym momencie po powiadomieniu Klienta przez Dostawcę o gotowości Towaru do odbioru (w zależności od sytuacji) lub o przekazaniu dostawy Towaru przez Dostawcę.
  2. Klient zapłaci cenę Towaru (zmniejszoną o rabaty lub zaliczenia dopuszczone przez Dostawcę, ale bez innych uznań, środków lub kompensat) w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury przez Dostawcę lub zgodnie z takimi warunkami dotyczącymi uznania, które mogły zostać ustalone na piśmie pomiędzy Klientem a Dostawcą w odniesieniu do Umowy. Płatność zostanie dokonana w ustalonym terminie, nawet jeśli dostawa Towaru lub Usług nie doszła do skutku i/lub majątek stanowiący Towar nie został przekazany Klientowi. Czas na uregulowanie ceny będzie istotny w odniesieniu do Umowy. Rachunki za płatności będą wydawane jedynie na żądanie.
  3. Wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Dostawcy zgodnie z formularzem potwierdzającym przyjęcie lub fakturą wystawioną przez Dostawcę.
  4. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjmowania zamówień od klientów lub kupujących, którzy nie przedłożyli Dostawcy dokumentów referencyjnych satysfakcjonujących Dostawcę. Jeśli w dowolnym momencie Dostawca nie będzie usatysfakcjonowany zdolnością kredytową Klienta, może przedłożyć Klientowi zawiadomienie na piśmie zaświadczające o tym, że Klient nie będzie otrzymywał już dalszych towarów lub usług, chyba że za gotówkę, a niezależnie od Podpunktu 8.2 niniejszych Warunków, wszystkie kwoty należne od Klienta na rzecz Dostawcy będą musiały zostać natychmiastowo uregulowane w gotówce.

  Dostarczanie Towaru i Usług

  1. Dostawa Towaru będzie realizowana przez Dostawcę dostarczającego Towar do miejsca określonego w wycenie lub (w przypadku braku określonego w taki sposób miejsca dostawy) poprzez odebranie Towaru przez Klienta z terenu nieruchomości Dostawcy w dowolnym momencie po poinformowaniu Klienta przez Dostawcę o tym, że Towar jest gotowy do odebrania.
  2. Termin Dostawy jest jedynie przybliżony, a czas dostawy nie będzie istotny, chyba że Dostawca ustalił inaczej na piśmie. Towary mogą być dostarczane przez Dostawcę przed Terminem Dostawy po poinformowaniu o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Jeśli Klient nie przyjmie dostawy towarów lub jej części w Terminie Dostawy i/lub nie przekaże poleceń, dokumentów, licencji, zgód lub pozwoleń potrzebnych, by umożliwić dostarczenie Towaru w tym terminie, Dostawca będzie uprawniony (po poinformowaniu o tym klienta na piśmie) do przechowania lub zlecenia przechowania Towaru a następnie niezależnie od postanowień Podpunktu Ryzyko 1.i ryzyko związane z Towarem zostanie scedowane na Klienta, dostawa zostanie uznana za zrealizowaną, a Klient pokryje wszystkie koszty i wydatki Dostawcy, w tym za przechowywanie Towaru oraz opłaty ubezpieczeniowe wynikające z takiego zaniechania.
  4. Począwszy od Daty Rozpoczęcia, Dostawca, uwzględniając cenę zapłaconą zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wycenę, dostarczy Usługi wyraźnie określone w tej wycenie.

  Niedostarczenie Towarów i Usług

  Jeśli Dostawca nie dostarczy Towarów i/lub Usług w Terminie Dostawy (lub w stosownych przypadkach w Terminie Rozpoczęcia) z przyczyn innych niż leżące poza racjonalną kontrolą Dostawcy lub wynikających z winy Klienta lub jego przewoźnika, jeśli Dostawca dostarcza Towar i/lub Usługi w dowolnym późniejszym czasie Dostawca nie poniesie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takiej opóźnionej dostawy.

  Ryzyko i zachowanie tytułu prawnego

  1. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru cedowane będzie na klienta w następującym momencie:
   1. (w przypadku dostarczanego Towaru znajdującego się na terenie nieruchomości Dostawcy) w momencie gdy Dostawca powiadomi Klienta, że Towar dostępny jest do odbioru;
   2. (w przypadku dostarczanego Towaru znajdującego się w innym miejscu niż na terenie nieruchomości dostawcy) w momencie zrealizowania dostawy lub, jeśli Klient bezpodstawnie nie przyjmie dostawy Towaru w momencie ii. gdy Dostawca przekazał dostawę Towaru; lub
   3. (w przypadku montażu Towaru przez Dostawcę) w momencie gdy Dostawca powiadomi Klienta o zakończeniu montażu.
  1. Niezależnie od dostawy i scedowania ryzyka związanego z Towarem lub innych postanowień niniejszych Warunków, tytuł prawny i faktyczny Towaru zostanie przekazany Klientowi dopiero, gdy Dostawca otrzyma gotówkową lub rozliczoną zapłatę w pełnej wysokości równej cenie Towaru.
  2. Niezależnie od Podpunktu 2, Tytuł prawny i faktyczny do Towaru zostanie przekazany Klientowi dopiero, gdy Dostawca otrzyma gotówkową lub rozliczoną zapłatę w pełnej wysokości ceny Towaru i innych towarów dostarczonych przez Dostawcę, a Klient pokrył wszystkie sumy pieniężne należne Dostawcy, niezależnie od tego, jak to zadłużenie powstało.
  3. Do momentu dokonania płatności na rzecz Dostawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz przekazania tytułu do Towaru na rzecz Klienta, Klient będzie posiadał Towar jako depozytariusz Dostawcy, będzie przechowywał Towar oddzielnie w odpowiednim środowisku, zadba, by Towar mógł zostać zidentyfikowany jako dostarczony przez Dostawcę oraz ubezpieczy Towar przed wszystkimi uzasadnionymi ryzykami.
  4. Klient nie będzie uprawniony, aby brać w zastaw lub w inny sposób pobierać opłaty tytułem zadłużenia Towaru, który pozostaje własnością Dostawcy, a jeśli Klient tego dokona wszystkie pieniądze przypadające do zapłaty przez Klienta na rzecz Dostawcy staną się (bez uszczerbku dla innych praw lub form zadośćuczynienia Dostawcy) bezzwłocznie należne i wymagalne.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odzyskania całego Towaru, do którego Dostawca zachował tytuł prawny, bez uprzedzenia. 7. Klient nieodwołalnie upoważnia Dostawcę do wejścia na teren nieruchomości Klienta w normalnych godzinach pracy w celu odzyskania Towaru, do którego Dostawca zachował tytuł prawny, oraz inspekcji Towaru w celu zadbania o zgodność z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i identyfikowania określonymi w Podpunkcie 4.
  6. Prawo Klienta do posiadania Towaru, do którego Dostawca zachowuje tytuł prawny i faktyczny, wygaśnie jeśli:

  . klient istotnie naruszy lub zezwoli na istotne naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków;

   1. klient zawrze dobrowolną umowę zgodnie z Częścią I lub VIII „Ustawy o niewypłacalności” (Insolvency Act) z 1986 r., „Rozporządzenia w sprawie niewypłacalnych spółek partnerskich” (Insolvent Partnerships Order) z 1994 r. (z późniejszymi zmianami) lub zawrze inny układ lub porozumienie ze swoimi wierzycielami;
   2. klient jest lub stanie się podmiotem objętym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości lub skorzysta z innych ustawowych postanowień stanowiących pomoc dla niewypłacalnych dłużników;
   3. klient zwołuje spotkanie swoich wierzycieli, zostaje poddany dobrowolnej lub przymusowej likwidacji, ma syndyka, likwidatora, administratora lub zarządcę komisarycznego mianowanego w odniesieniu do swojego majątku lub zobowiązania bądź ich dowolnej części; jakiekolwiek dokumenty zostały przedstawione do sądu w celu powołania zarządcy dla Klienta; zawiadomienie o zamiarze powołania zarządcy zostało złożone przez Klienta lub jego dyrektora bądź przez kwalifikującego się posiadacza zabezpieczenia rzeczowego („floating charge-holder”) (określonego w ustępie 14 Załącznika B1 „Ustawy o niewypłacalności” z 1986 r. (Insolvency Act)), podjęta została uchwałą lub złożony został wniosek o rozwiązanie spółki Klienta lub o wystawienie postanowienia o ustanowieniu zarządcy w dowolnym sądzie w odniesieniu do Klienta lub rozpoczęte zostaje dowolne postępowanie dotyczące niewypłacalności lub ewentualnej niewypłacalności Klienta.

  Cesja

  1. Dostawca może dokonać cesji Umowy lub jej części na rzecz innej osoby lub spółki bez uzyskania wcześniejszej zgody Klienta.
  2. Klient nie będzie uprawniony do dokonania cesji Umowy lub jej części bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie Dostawcy.

  Wadliwy Towar

  Jeśli po dostarczeniu dostawy, Towar jest uszkodzony w znaczny sposób, a Klient słusznie odmawia przyjęcia dostawy wadliwego Towaru lub jeśli przyjął dostawę z zastrzeżeniem „stan i zawartość nieznana” i Klient przekaże pisemne zawiadomienie o takiej wadzie do Dostawcy w ciągu 7 dni roboczych, dostawca według własnego uznania:

  1. naprawi wadliwy Towar w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Klienta; lub
   wymieni wadliwy Towar w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Klienta; lub
   zwróci Klientowi środki w wysokości ceny tego Towaru (lub w stosownych przypadkach części Towaru, która jest wadliwa);
  2. jednak Dostawca nie poniesie dalszej odpowiedzialności wobec klienta w odniesieniu do tej sytuacji oraz 1. Klient nie może odmówić przyjęcia Towaru, jeśli nie odmówiono przyjęcia dostawy lub jeśli Klient przekazał zawiadomienie określone powyżej.
  3. Nie dopuszcza się zwrotu Towaru do Dostawcy bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie od Dostawcy. Zgodnie z tym postanowieniem Towar zwrócony, w przypadku którego Dostawca jest przekonany, że został dostarczony z wadami jakościowymi lub w nieodpowiednim stanie niemożliwym do stwierdzenia podczas inspekcji, zostanie nieodpłatnie wymieniony lub, według wyłącznego uznania Dostawcy, Dostawca zwróci środki pieniężne w wysokości ceny takiego wadliwego Towaru lub zaliczy te środki na poczet dalszych zamówień, jednak Dostawca zostanie zwolniony z dalszych zobowiązań wobec Klienta.
  4. Dostawca zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań dotyczących wad wynikających z przewidywalnego zużycia lub świadomych uszkodzeń, zaniedbań, użytkowaniu w normalnych warunkach, nieprzestrzeganiu instrukcji Dostawcy (przekazanych ustnie lub pisemnie), nieprawidłowemu użyciu lub modyfikacji Towaru bez uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia Dostawcy lub innego zaniechania ze strony Klienta, jego pracowników lub przedstawicieli bądź osoby trzeciej.
  5. Towar, inny niż uszkodzony Towar, zwrócony zgodnie z Podpunktami 13.1 lub 13.2, zwrócony przez Klienta i przyjęty przez Dostawcę może zostać objęty zwrotem w formie uznania na poczet przyszłych zamówień według wyłącznego uznania dostawcy i bez żadnych zobowiązań po stronie Dostawcy.
  6. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych Warunków i o ile Towar został sprzedany w ramach sprzedaży konsumenckiej, wszystkie rękojmie, warunki lub inne zastrzeżenia wynikające ze statutu lub prawa zwyczajowego są wyłączone w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
  7. Klient będzie odpowiedzialny za zadbanie, by (z wyjątkiem przypadków, w których instrukcje dotyczące sprzedaży Towaru zostały umieszczone w opakowaniu lub na etykiecie Towaru) eksploatacja lub sprzedaż Towaru przez Klienta nie naruszała obowiązujących ustawowych wymagań i aby postępowanie z Towarem i sprzedaż Towaru przez Klienta przebiegała zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dostawcę lub kompetentny podmiot rządowy bądź regulacyjny, a Klient zabezpieczy Dostawcę w odniesieniu do odpowiedzialności, straty lub szkody, które Dostawca może ponieść wskutek niezastosowania się Klienta do tego warunku.

  Zwłoka klienta

  1. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w terminie, Dostawca, bez uszczerbku dla swoich innych praw lub form zadośćuczynienia, będzie uprawniony do:

  a. anulowania zamówienia lub zawieszenia wszelkich innych dostaw Towaru lub Usług dla Klienta;

   1. przywłaszczenia sobie opłaty uiszczonej przez Klienta za ten Towar i/lub usługi (lub towar i/lub usługi dostarczane zgodnie z inną umową pomiędzy Klientem a Dostawcą) według uznania Dostawcy (pomimo przywłaszczeń sugerowanych przez Klienta); i
   2. obciążać Klienta odsetkami (przed i po jakimkolwiek orzeczeniu) od nieopłaconej kwoty w wysokości stawki podstawowej Banku Anglii plus 2% w skali roku okresowo, do momentu odzyskania pełnej kwoty. (W celach związanych z obliczaniem odsetek niepełny miesiąc będzie traktowany jak pełny miesiąc).
  1. Ten warunek obowiązuje, jeśli:
   1. Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (lub nie zastosuje się do nich) zgodnie z niniejszymi warunkami bądź naruszy postanowienia Umowy w inny sposób;
   2. Klient zostanie objęty nakazem ustanowienia zarządcy lub zawrze porozumienie dobrowolne zgodnie z Częścią I lub VIII „Ustawy o niewypłacalności” z 1986 r. lub „Rozporządzenia w sprawie niewypłacalnych spółek partnerskich” z 1994 r. (z późniejszymi zmianami) lub (jako osoba fizyczna lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej) ogłosi upadłość lub (jako spółka) zostanie poddany likwidacji;
   3. wierzyciel obciążenia obejmuje w posiadanie majątek lub aktywa Klienta (lub mianowany zostaje w odniesieniu do nich zarządca);
   4. Klient zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem działalności gospodarczej; lub
   5. Dostawca ma uzasadniony powód, by przypuszczać, że dowolne ze wspomnianych wydarzeń niebawem wystąpi w odniesieniu do Klienta i odpowiednio powiadamia o tym Klienta.
  1. Jeśli zastosowanie ma Podpunkt ii, to, bez uszczerbku dla innych praw lub form zadośćuczynienia dostępnych dla Dostawcy, dostawca będzie uprawniony do unieważnienia Umowy lub zawieszenia dalszych dostaw w ramach Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta, oraz jeśli towary zostały dostarczone, lecz są nieopłacone cena będzie wymagana i przypadać do zapłaty pomimo wcześniejszych przeciwnych uzgodnień.

  Odpowiedzialność

  1. Dostawca nie będzie, z powodu żadnych oświadczeń, rękojmi dorozumianej, warunków lub innych zastrzeżeń bądź obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego lub zgodnie z wyraźnymi postanowieniami Umowy (lub niniejszych Warunków), odpowiedzialny, za pośrednie, specjalne lub wynikowe straty, szkody, koszty, wydatki lub inne roszczenia (spowodowane przez pracowników najemnych Dostawcy lub inne), które powstają w związku z dostawą Towaru i Usług.
  2. Wszystkie rękojmie, warunki i inne zastrzeżenia określone przez przepisy prawa lub prawo zwyczajowe (oprócz warunków określonych w ustępie 12 „Ustawy o sprzedaży towaru” (Sale of Goods Act) z 1979 r. są w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączone z Umowy.
  3. Klient zabezpieczy Dostawcę na wypadek wszystkich szkód, kosztów, roszczeń i wydatków wynikających ze straty lub uszkodzenia sprzętu (w tym sprzętu osób trzecich) spowodowanych przez Klienta, jego pośredników lub pracowników.
  4. Jeśli Klient składa się z dwóch lub więcej osób takie wyrażenie będzie oznaczać i obejmować dwie osoby lub więcej osób oraz każdą z nich z osobna. Wszystkie zobowiązania po stronie takiego Klienta będą wspólnymi zobowiązaniami takich osób oraz zobowiązaniami każdej tej osoby z osobna.
  5. Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec klienta i nie zostanie uznanym naruszenia tych warunków z powodu opóźnienia w zrealizowaniu lub zaniechaniu zrealizowania zobowiązań Dostawcy, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynikało z przyczyny leżącej poza racjonalną kontrolą Dostawcy.
  6. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy:
   1. za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Dostawcy;
   2. za inne kwestie, których wykluczenie lub próba wykluczenia byłaby dla Dostawcy nielegalna; lub
   3. za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd.
  1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Punktu 15:

  . pełna odpowiedzialność Dostawcy umowna, deliktowa (w tym zaniedbanie lub naruszenie ustawowego zobowiązania), wprowadzenie w błąd, odszkodowanie lub inna odpowiedzialność powstająca w związku z wykonaniem lub planowanym wykonaniem Umowy będzie ograniczona do Ceny Umowy; oraz

   1. Dostawca nie będzie ponosił wobec Klienta żadnej odpowiedzialności za jednoznacznie ekonomiczne straty, straty zysków, utratę klientów, zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa lub w inny sposób, we wszystkich przypadkach zarówno te pośrednie, jak i wtórne bądź roszczenia o odszkodowanie wynikowe (z dowolnej przyczyny), które powstały w odniesieniu do Umowy.

  Poufność

  1. Każda ze stron postanawia, że z zastrzeżeniem Podpunktu 15.2 lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem drugiej
   1. strony, przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu:
   2. zachowa poufność wszystkich Informacji Poufnych;
   3. nie ujawni żadnych Informacji Poufnych innej osobie;
   4. nie będzie używać Informacji Poufnych w innych celach niż cele planowane w ramach niniejszych Warunków oraz Umowy i cele nimi objęte.
   5. nie kopiować, rejestrować lub w żaden sposób nie wyzbywać się Informacji Poufnych; oraz
   6. zadbać, by żaden z jej Dyrektorów, urzędników, przedstawicieli i doradców nie działał w sposób, który w odniesieniu do danej strony stanowiłby naruszenie postanowień Podpunktów 16.1.1–16.1.4 powyżej.
  1. Każda strona może:

  . ujawniać Informacje Poufne:

    1. podwykonawcom lub dostawcom tej Strony;
    2. podmiotom rządowym lub innym władzom lub organom regulacyjnym; lub
    3. pracownikom lub urzędnikom tej Strony lub dowolnym wyżej wspomnianym osobom, stronom lub podmiotom;
    4. w zakresie wymaganym jedynie w celach określonych w niniejszych Warunkach oraz wymaganym przez prawo i w każdym przypadku z zastrzeżeniem, że dana Strona musi poinformować daną osobę, stronę lub podmiot, że Informacje Poufne są poufne i (oprócz przypadków, w których informacje ujawniane są podmiotom wspomnianym w Podpunkcie ii powyżej lub pracownikom bądź urzędnikom takich podmiotów) uzyskać i przedłożyć drugiej Stronie pisemne oświadczenie danej osoby, w maksymalnym możliwym zakresie postanowień Punktu 16, aby zachować poufność Informacji Poufnych i wykorzystać je jedynie w celach, w których dane informacje zostały ujawnione; i
  1. korzystać z Informacji Poufnych w dowolnym celu i ujawniać je innym osobom, o ile są, w dniu zawarcia Umowy, lub w dowolnym momencie po tym dniu, podane do publicznej wiadomości w sposób inny, niż wynikający z zaniechania danej Strony, pod warunkiem, że podczas takiego korzystania z informacji Strona ta nie ujawnia części Informacji Poufnych, które nie zostały podane do wiadomości publicznej.
  2. Postanowienia niniejszego Podpunktu 16 będą nadal obowiązywać w swoim brzmieniu po zakończeniu Umowy niezależnie od zakończenia umowy z jakiegokolwiek powodu.

  Komunikacja

  1. Wszystkie powiadomienia wysyłane zgodnie z niniejszymi Warunkami i Umową muszą mieć formę pisemną i będą uznane jako przekazane prawidłowo, jeśli zostały podpisane przez, lub w imieniu, upoważnionego urzędnika strony przekazującej powiadomienie.
  2. Powiadomienia będą uznane jako przekazane prawidłowo:
   1. jeśli zostaną doręczone, w przypadku doręczenia przez kuriera lub innego wysłannika (w tym jako przesyłka/list polecony) w normalnych godzinach pracy odbiorcy; lub
   2. jeśli zostaną wysłane, w przypadku użycia faksu lub poczty elektronicznej, i wygenerowane zostanie potwierdzenie pomyślnego przekazania lub wysłania; lub
   3. piątego dnia roboczego po nadaniu, w przypadku wysyłki jako krajowy wstępnie opłacony list/przesyłka zwykła; lub
   4. dziesiątego dnia roboczego po nadaniu, w przypadku nadania pocztą lotniczą jako wstępnie opłacony list/przesyłka.
  1. Wszystkie powiadomienia w ramach tej umowy będą adresowane na najbardziej aktualny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer faks przekazany drugiej Stronie.

  Siła wyższa

  Obie strony zostaną zwolnione z odpowiedzialności za zaniechania lub opóźnienia w odniesieniu do swoich zobowiązań, w przypadku gdy takie zaniechanie lub opóźnienia wynikają z przyczyn leżących poza racjonalną kontrolą danej Strony. Takie przyczyny obejmują m.in.: awarię zasilania, awarię u dostawcy usług internetowych, strajki, niepokoje społeczne, pożar, powódź, burze, trzęsienia ziemi, terroryzm, wojnę, działania rządowe lub inne zdarzenia leżące poza kontrolą danej Strony.

  Rezygnacja

  Strony postanawiają, że żadne zaniechanie dowolnej Strony w odniesieniu do egzekwowania wykonywania postanowień niniejszych warunków lub zgodnie z Umową nie będzie stanowić odstąpienia od prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub pozostałych postanowień. Takie zaniechanie nie będzie uznane jako odstąpienie od wcześniejszych lub późniejszych naruszeń postanowień i nie będzie stanowić ciągłego odstąpienia.

  Klauzula salwatoryjna

  Strony postanawiają, że gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków lub Umowy zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, to postanowienie / te postanowienia zostaną uznane za wykluczone z pozostałej części niniejszych Warunków (a co za tym idzie z Umowy). Pozostała część niniejszej Umowy będzie ważna i egzekwowalna.

  Warunki wymiany serwisowej

  1. Po otrzymaniu zamówienia, masz 7 dni na potwierdzenie, że jednostka zamienna jest zwracana, przekazując numer przesyłki, potwierdzenie nadania itp.
  2. Jeśli nie ustalono inaczej ze spółką EU Automation, odesłanie do nas jednostki zamiennej jest Twoim obowiązkiem.
  3. Zwracana jednostka zamienna musi mieć ten sam numer części, co dostarczona część, chyba że wcześniej ustalono inaczej ze spółką EU Automation.
  4. Zwrócona jednostka zamienna musi być w stanie umożliwiającym jej naprawienie.

  Jeśli nie możesz zapewnić jednostki zamiennej spełniającej te warunki, będziesz zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości różnicy pomiędzy wymianą a zakupem gotówkowym, chyba że ustalono inaczej ze spółką EU Automation.

  Wcześniejsze Warunki

  W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a wcześniejszymi wersjami tych Warunków, postanowienia niniejszych Warunków będą mieć pierwszeństwo, chyba że wyraźnie określono inaczej.

  Prawa osób trzecich

  Osoba niebędąca stroną Umowy nie będzie miała praw wynikających z tej Umowy zgodnie z „Ustawą o umowach (prawa stron trzecich)” (Contracts (Rights of Third Parties) Act) z 1999 r.

  Prawo i jurysdykcja

  Niniejsze Warunki i Umowa (w tym wszystkie kwestie i zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane) będą regulowane i interpretowane według przepisów prawa angielskiego i walijskiego.
  Wszelkie spory, polemiki, postępowania lub roszczenia występujące pomiędzy Stronami dotyczące niniejszych warunków lub Umowy (w tym kwestie i zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane) będą rozpatrywane przez sądy w Anglii i Walii.

  Wróć na górę

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, by Ci pomóc.

Wypełnij formularz kontaktowy lub
zadzwoń pod numer +48 (0)223 079 285, aby porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem naszego zespołu.

Po otrzymaniu wiadomości odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Dziękujemy za zainteresowanie. Jeden z naszych specjalistów ds. sprzedaży zadzwoni do Ciebie w najbliższym czasie.

[{ "site.code": "pl", "general.cookie_message": "Ta strona wykorzystuje cookies, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.", "general.cookie_learnmore": "Więcej informacji", "general.cookie_dismiss": "Rozumiem!" }]