Ehdot

Ehdot

Ehtojen soveltamisala

Toimittaja toimittaa ja asiakas ostaa tuotteet ja palvelut tarjouksen mukaisesti. Tarjoukseen sovelletaan näitä ehtoja.
Sopimukseen eivät sisälly mitkään muut ehdot, joiden perusteella asiakas hyväksyy tai väittää hyväksyneensä kyseisen tarjouksen tai tekee tilauksen tai väittää tehneensä sen.

Määritelmät ja tulkinta

Ellei asiayhteys toisin edellytä, näissä ehdoissa käytetään seuraavia ilmauksia seuraavissa merkityksissä:

 • Työpäivä tarkoittaa kaikkia muita päiviä kuin lauantaita, sunnuntaita tai kansallista juhlapäivää.
 • Voimaantulopäivämäärä tarkoittaa tarjouksessa ilmoitettua sopimuksen alkamispäivämäärää.
 • Luottamukselliset tiedot ovat kumpaan tahansa osapuoleen liittyviä tietoja, jotka yksi osapuoli luovuttaa toiselle tämän sopimuksen nojalla tai siihen liittyen. Tiedot voivat olla suullisia tai kirjallisia, ja ne ovat luottamuksellisia riippumatta siitä, onko ne nimenomaisesti mainittu tai ilmoitettu luottamuksellisiksi.
 • Sopimus on näiden ehtojen alaisten tavaroiden myynti- ja ostosopimus ja palveluiden toimitussopimus.
 • Sopimushinta on sopimuksessa määritetty tavaroista maksettava hinta.
 • Asiakas on henkilö, joka hyväksyy toimittajan antaman tavaroiden myynnin ja palvelujen toimittamisen tarjouksen tai jonka tavaroiden ja palvelujen tilauksen toimittaja hyväksyy.
 • Toimituspäivämäärä on päivämäärä, jolloin tavarat toimitetaan asiakkaan tilauksessa sovitun ja toimittajan hyväksymän aikarajan puitteissa.
 • Tavarat ovat tavaroita (sisältäen tavaraerät tai niiden osat), jotka toimittajan on toimitettava näiden ehtojen mukaisesti.
 • Kuukausi tarkoittaa kalenterikuukautta.
 • Palvelut tarkoittaa palveluita, jotka on toimitettava asiakkaalle tarjouksessa määritellyllä tavalla.
 • Toimittaja on European Automation Ltd. -yhtiö, joka on rekisteröity Yhdistyneessä Kuningaskunnassa numerolla 06858540 ja jonka päätoimisto on osoitteessa Parker Court, Staffordshire Technology Park, Stafford, ST18 0WP, Yhdistynyt Kuningaskunta. Toimittaja-nimitys kattaa kaikki European Automation Ltd. -yhtiön työntekijät ja kaikki kauppatavat ja/tai -osastot ja edustajat.

Ellei asiayhteydestä toisin ilmene, ehdoissa käytetyt seuraavat ilmaisut määritellään seuraavasti:

 1. "Kirjoitus" ja kaikki vastaavat ilmaisut sisältävät viittauksen kaikkeen viestintään, joka tapahtuu elektronisesti, faksin välityksellä tai vastaavin keinoin.
 2. Asetuksella tai lailla viitataan kyseiseen asetukseen tai lakiin sellaisena kuin se oli muutettuna tai uudelleen voimaan asetettuna kyseisenä ajankohtana.
 3. "Nämä ehdot" viittaavat näihin ehtoihin ja kaikkiin liitteisiin sellaisina kuin ne olivat muutettuina tai täydennettyinä kyseisenä ajankohtana.
 4. Aikataulu tarkoittaa näiden ehtojen aikataulua.
 5. Lauseke tai kappale viittaa näiden ehtojen lausekkeeseen (muuhun kuin aikatauluun) tai asianmukaisen aikataulun kappaleeseen.
 6. "Osapuoli" tai "osapuolet" viittaavat näiden ehtojen osapuoliin.

Näiden ehtojen otsikot on annettu vain selkeyttävistä syistä eivätkä ne vaikuta mitenkään näiden ehtojen tulkintaan.

Yksikkömuodossa olevat sanat kattavat myös monikkomuodon ja päinvastoin.

Jos puhutaan yhdestä sukupuolesta, tämä pätee myös toiseen.

Kansainväliset asiakkaat

Jos tavaroita tilataan European Automation Ltd. -yhtiön sijaintivaltion ulkopuolelta, tuontitulleja tai veroja saatetaan joutua maksamaan, kun tavarat saapuvat määränpäähänsä. European Automation Ltd ei ole vastuussa kyseisistä maksuista eikä sitoudu laskemaan tai arvioimaan kyseisiä summia. Jos ostaja ostaa ulkomailta, häntä suositellaan ottamaan yhteyttä paikallisiin tulliviranomaisiin kuluja ja menetelmiä koskevien lisätietojen saamiseksi. Tavaran ostaja on myös kirjattu maahantuoja, jolloin hänen on varmistettava, että hankinta on täysin kohdemaan lainsäädännön mukainen. On otettava huomioon, että tavarat saatetaan tarkistaa tullissa saapumishetkellä ja että European Automation Ltd ei anna mitään takuuta siitä, että tavaroiden pakkauksessa ei ole merkkejä peukaloinnista.

Myynnin ja palvelun perusta

 1. Toimittajan työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia antaa tavaroita tai palveluita koskevia ilmoituksia, ellei toimittaja ole antanut kyseistä valtuutusta kirjallisesti. Sopimuksen allekirjoittaessaan asiakas hyväksyy, että sopimus ei riipu kyseisistä vahvistamattomista ilmoituksista ja luopuu kaikista kyseisistä vahvistamattomista ilmoituksista johtuvista vaatimuksista.
 2. Mikään näiden ehtojen muutos ei ole sitova, ellei siitä sovita kirjallisesti asiakkaan ja toimittajan valtuutettujen edustajien välillä.
 3. Myyntiaineisto, hinnasto ja muut toimittajan luovuttamat tavaroita ja palveluja koskevat asiakirjat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä ne muodosta tavaroiden myyntitarjouksia, joita voitaisiin hyväksyä. Mikään tavaroiden ja palvelujen myyntisopimus ei ole sitova toimittajalle, ellei toimittaja ole antanut hintatarjousta, jonka on ilmoitettu olevan tarjous myydä tavaroita tai palveluita, tai ellei hän ole hyväksynyt asiakkaan tekemää tilausta sen mukaan, mikä seuraavista tapahtuu aikaisemmin:
  1. toimittajan kirjallinen hyväksyntä
  2. tavaroiden toimitus
  3. palvelujen toimittaminen tai
  4. toimittajan lasku.
 4. Kaikki myyntiaineistossa, tarjouksessa, hinnastossa, tarjouksen hyväksymisessä, laskussa tai muussa toimittajan antamassa asiakirjassa tai tiedossa olevat kirjoitusvirheet, asiavirheet ja muut virheet ja puutteet korjataan ilman, että toimittaja joutuisi niistä mitenkään vastuuseen.

Tavarat

 1. Mitään asiakkaan tekemää tilausta ei pidetä toimittajan hyväksymänä niin kauan kuin ja ellei toimittajan valtuutettu edustaja anna kirjallista vahvistusta.
 2. Tavarat on eritelty toimittajan myyntiaineistossa, ellei niistä ole annettu muunlaista vartavastista määritelmää asiakkaan tilauksessa (jos toimittaja on hyväksynyt kyseisen muutoksen/kyseiset muutokset). Tavarat toimitetaan vain vähimmäisyksikköinä, jotka ilmoitetaan toimittajan hinnastossa, tai monina kyseisinä yksikköinä. Tästä poikkeavia määriä koskevista tilauksista sovitaan.
 3. Toimittajan antamissa kuvastoissa, esitteissä, hinnastoissa tai muissa asiakirjoissa olevat kuvat, valokuvat ja kuvaukset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne sido toimittajaa.
 4. Toimittaja pidättää oikeudet muuttaa tavaroiden spesifikaatioita, mikäli tavaroiden on vastattava joitakin soveltuvia turvallisuuteen liittyviä tai muita lainsäädännöllisiä tai asetuksiin liittyviä vaatimuksia tai – mikäli tavarat toimitetaan asiakkaan spesifikaatioiden mukaisesti – jotka eivät olennaisesti vaikuta niiden laatuun tai toimintaan.
 5. Asiakas ei voi perua mitään toimittajan hyväksymää tilausta paitsi toimittajan kirjallisella hyväksynnällä sillä ehdolla, että asiakas korvaa toimittajalle kokonaan kaikki seuraavat haitat: menetykset (mukaan lukien voiton menetys), kulut (sisältäen työ- ja käytettyjen materiaalien kulut), vahingot, maksut ja kustannukset, joita toimittajalle on koitunut kyseisen peruutuksen seurauksena.

Palvelut

 1. Astuen voimaan aloituspäivämäärästä toimittaja toimittaa tarjouksessa nimenomaisesti mainitut palvelut lausekkeiden 7 ja 8 maksetun hinnan mukaisesti.
 2. Toimittaja käyttää kohtuuden nimissä odotettavaa huolellisuutta ja taitoja suorittaakseen tarjouksessa määritetyt palvelut.
 3. Toimittajan on pyrittävä kohtuuden rajoissa täyttämään sopimusvelvoitteensa, mutta aika ei ole olennainen kyseisten velvoitteiden suorittamisessa.

Hinta

 1. Tavaroiden ja palvelujen hinta on hinta, joka oli ilmoitettu toimittajan tarjouksessa asiakkaan tilauksen hyväksymispäivämääränä, tai jokin muu hinta, josta on saatettu sopia kirjallisesti toimittajan ja asiakkaan välillä.
 2. Mikäli toimittaja on antanut tavaroille hinnan, joka poikkeaa toimittajan julkaisemassa hinnastossa olevista hinnoista, tarjous on voimassa vain 30 päivän ajan tai vähemmän, mikäli toimittaja näin ilmoittaa.
 3. Toimittaja pidättää oikeuden nostaa tavaroiden ja/tai palvelujen hintaa kustannustensa nousuun vastaamiseksi. Hinnannoususta on annettava kirjallinen ilmoitus asiakkaalle milloin tahansa ennen toimitusta tai luovutusta. Tämä pätee silloin, kun hinnan nousu johtuu syistä, joihin toimittaja ei voi vaikuttaa (mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, mahdolliset ulkomaisen valuutan heilahtelut, valuuttasäännökset, tullimaksujen muutokset, merkittävä työvoima-, materiaali- tai muiden valmistuskustannusten nousu), toimitusaikojen muutoksesta, asiakkaan vaatimista tavaroiden tai palvelujen määrien tai spesifikaatioiden muutoksista tai mistä tahansa viiveestä, joka johtuu asiakkaan ohjeista tai siitä, että asiakas ei ole antanut toimittajalle tarvittavia tietoja tai ohjeita.
 4. Ellei toimittajan missä tahansa tarjousehdoissa tai hinnastoissa toisin mainita ja ellei asiakkaan ja toimittajan välillä toisin sovita, kaikki hinnat sisältävät toimittajan veloittamat pakkaus- ja toimituskulut.
 5. Hintaan sisältyvät kaikki soveltuvat arvonlisäverot, valmisteverot, myyntiverot ja vastaavat verot, jotka vastaava veroviranomainen määrää tai veloittaa tavaroista ja palveluista ja jotka asiakkaalla on velvollisuus maksaa toimittajalle.

Maksu

 1. Asiakkaan ja toimittajan välillä tehdyn kirjallisen sopimuksen erityisten ehtojen mukaisesti toimittaja laskuttaa asiakkaalta tavaroiden ja palvelujen hinnan toimitushetkellä tai milloin tahansa tavaroiden toimituksen/palvelujen tarjoamisen jälkeen (soveltuvilta osin) ellei – tavaroiden tapauksessa – asiakkaan ole noudettava niitä tai asiakas virheellisesti ei vastaanota tavaroita, jolloin toimittajalla on oikeus laskuttaa asiakasta hinnasta milloin tahansa sen jälkeen, kun toimittaja on ilmoittanut asiakkaalle, että tavarat ovat noudettavissa tai (kuten saattaa olla) kun toimittaja on antanut tavarat toimitettaviksi.
 2. Asiakas maksaa tavaroiden hinnan (josta on vähennetty toimittajan antama alennus tai luotto mutta ilman mitään muita vähennyksiä, luottoja tai vastalaskuja) 7 työpäivän kuluessa toimittajan laskun päivämäärästä tai muuten kyseisten luottoaikojen mukaisesti sen perusteella, miten on sovittu kirjallisesti asiakkaan ja toimittajan välillä kyseisen sopimuksen osalta. Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä riippumatta siitä, onko toimitus tai suoritus tapahtunut ja/tai onko tavaroiden omistajuus siirtynyt asiakkaalle. Hinnan maksuaika on olennainen sopimuksessa määritetty kohta. Maksukuitit toimitetaan vain pyynnöstä.
 3. Kaikki maksut on tehtävä toimittajalle tarjouksen hyväksyntäasiakirjassa tai toimittajan antamassa laskussa ilmoitetulla tavalla.
 4. Toimittajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä tilauksia keneltäkään asiakkaalta tai myyjältä, joka ei ole toimittanut toimittajalle tämän hyväksymiä suosituksia. Jos toimittaja ei milloin tahansa ole tyytyväinen asiakkaan luottokelpoisuuteen, se voi antaa asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen, jossa se kertoo, että asiakkaalle ei anneta enää lisäluottoa. Tällöin mitään lisätavaroita tai -palveluja ei toimiteta asiakkaalle muusta kuin käteismaksusta, ja näiden ehtojen alalausekkeesta 8.2 huolimatta kaikki asiakkaan toimittajalle velkaa olevat summat erääntyvät välittömästi maksettaviksi käteisellä.

Toimitus ja suoritus

 1. Toimittaja toimittaa tavarat tarjouksessa määritettyyn paikkaan. Jos paikkaa ei ole määritelty, asiakas noutaa tavarat toimittajan tiloista milloin tahansa sen jälkeen, kun toimittaja on ilmoittanut asiakkaalle, että tavarat ovat noudettavissa.
 2. Toimituspäivämäärä on vain likimääräinen, eikä toimitusaika ole olennainen, ellei toimittaja ole sopinut siitä ennakkoon kirjallisesti. Toimittaja voi toimittaa tavarat ennen toimituspäivämäärää edellyttäen, että se ilmoittaa asiasta asiakkaalle kohtuullisen ajoissa.
 3. Jos asiakas ei ota vastaan tavaratoimitusta tai jotakin toimituksen osaa toimituspäivänä ja/tai ei anna mitään ohjeita, asiakirjoja, lisenssejä, lupia tai valtuutuksia, jotka tarvitaan tavaroiden toimittamiseksi kyseisenä päivämääränä, toimittajalla on oikeus – kun hän on antanut kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle – varastoida tavarat tai huolehtia niiden varastoinnista, jolloin, alalausekkeen 1.i ehdoista huolimatta tavaroiden riski siirtyy asiakkaalle, toimituksen katsotaan tapahtuneen ja asiakas maksaa toimittajalle kaikki kulut ja kustannukset, mukaan lukien kyseisestä laiminlyönnistä johtuvat varastointi- ja vakuutusmaksut.
 4. Astuen voimaan aloituspäivämäärästä toimittaja toimittaa tarjouksessa nimenomaisesti mainitut palvelut näiden ehtojen ja tarjouksen mukaisesti.

Tavaroiden ja palvelujen toimittamattomuus

Mikäli toimittaja ei toimita tavaroita tai suorita palveluja kokonaan tai osittain toimituspäivämääränä (tai alkamispäivämääränä, soveltuvilta osin) syistä, jotka ovat kohtuuden nimissä toimittajan hallittavissa tai asiakkaan tai tämän huolitsijan syy ja toimittaja toimittaa tavarat ja/tai antaa palvelut minä tahansa hetkenä tämän jälkeen, toimittaja ei ole vastuussa kyseisestä viivästyneestä toimituksesta.

Riski ja omistuksenpidätys

 1. Tavaroiden vahingoittumisen tai menetyksen riski siirtyy asiakkaalle seuraavana hetkenä:
  1. siinä tapauksessa, että tavaroiden toimitus tapahtuu toimittajan tiloissa, hetkenä jona toimittaja ilmoittaa asiakkaalle, että tavarat ovat valmiina noudettaviksi
  2. siinä tapauksessa, että tavarat toimitetaan muualle kuin toimittajan tiloihin, toimitushetkellä tai – mikäli asiakas virheellisesti laiminlyö tavaroiden toimituksen vastaanoton – hetkenä, jolloin ii. toimittaja on antanut tavarat toimitettaviksi tai
  3. siinä tapauksessa, että toimittaja asentaa tavarat, hetkenä, jolloin toimittaja ilmoittaa asiakkaalle, että asennus on suoritettu.
 2. Toimituksesta ja tavaroiden riskin siirtymisestä tai mistään muusta näiden ehtojen kohdasta huolimatta tavaroiden laillinen ja todellinen omistajuus ei siirry asiakkaalle ennen kuin toimittaja on saanut tavaroiden kokonaismaksun käteisenä tai selvitettyinä varoina.
 3. Alalausekkeesta 2 huolimatta tavaroiden laillinen ja todellinen omistajuus ei siirry asiakkaalle ennen kuin toimittaja on vastaanottanut käteisen tai selvitetyt varat tavaroiden ja kaikkien muiden toimittajan toimittamien tavaroiden kokonaishinnasta ja asiakas on maksanut takaisin kaikki rahat, jotka hän oli velkaa toimittajalle riippumatta siitä, miten kyseinen velkaantuneisuus syntyi.
 4. Asiakas on toimittajan tavaran vastuunalainen tallettaja niin kauan kuin maksu on suoritettu toimittajalle näiden ehtojen mukaisesti ja tavaroiden omistajuus on siirtynyt asiakkaalle. Asiakkaan on tällöin säilytettävä tavaroita erikseen ja soveltuvassa ympäristössä, varmistettava, että ne voidaan tunnistaa toimittajan toimittamiksi, ja vakuutettava tavarat kaikilta kohtuullisilta riskeiltä.
 5. Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa vakuudeksi tai millä tahansa tavalla käyttää vakuutena missään velkaantuneisuudessa mitään tavaraa, joka on edelleen toimittajan omaisuutta. Jos asiakas kuitenkin tekee niin, kaikki asiakkaan toimittajalle velkaa oleva rahat (mitään muuta toimittajan oikeutta tai korjauskeinoa rajoittamatta) erääntyvät välittömästi maksettaviksi.
 6. Toimittaja pidättää oikeuden ottaa takaisin ilman ilmoitusta tavaroita, jotka ovat yhä tämän omistuksessa. 7. Asiakas antaa toimittajalle peruuttamattoman luvan mennä asiakkaan tiloihin normaalin työajan aikana ottaakseen takaisin tavarat, jotka ovat yhä toimittajan omistuksessa, ja tarkistaakseen tavarat alalausekkeen 4 mukaisten varastoinnin ja tunnistuksen vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi.
 7. Asiakkaan oikeus tavaroiden omistajuuteen toimittajan säilyttäessä laillisen ja todellisen omistajuuden irtisanotaan seuraavissa tapauksissa:
  1. Asiakas rikkoo olennaisesti näissä ehdoissa määriteltyjä velvoitteitaan tai sallii sen tapahtuvan.
  2. Asiakas siirtyy vapaaehtoisen järjestelyn piiriin vuonna 1986 maksukyvyttömyydestä annetun Insolvency Act -lain osien I tai VIII mukaisesti, vuonna 1995 annetun maksukyvyttömiä yhtiöitä koskevan Insolvent Partnership Order -määräyksen mukaisesti (sellaisena kuin se on muutettuna) tai kaikkien muiden velkojien kanssa sovittujen maksusuunnitelmien tai järjestelyjen mukaisesti.
  3. Asiakas on konkurssimenettelyssä tai hän on siirtymässä siihen tai on jonkin muun maksukyvyttömien velallisten vapauttamisesta annetun lakisäädöksen piirissä.
  4. Asiakas sopii tapaamisen velkojiensa kanssa, siirtyy vapaaehtoiseen tai pakolliseen selvitystilaan, hänellä on selvittäjä, johtaja, pesänselvittäjä tai selvitysmies nimitettynä suhteessa varoihin, yritykseen tai mihin tahansa sen osaan, asiakirjoja esitetään tuomioistuimelle asiakkaan pesänselvittäjän määräämiseksi, asiakas tai kuka tahansa sen johtajista tai valtuutettu vaihtuva henkilö (vuoden 1986 Insolvency Act -lain liitteen B1 kappaleessa 14 määritetyllä tavalla) antaa kirjallisen ilmoituksen pesänselvittäjän nimeämisestä, päätöslauselma toimitetaan tai vetoomus esitetään mille tahansa tuomioistuimelle asiakkaan likvidaatiomenettelyä varten tai asiakkaan selvitystilan myöntämiseksi tai mitä tahansa menettelyjä aloitetaan suhteessa asiakkaan maksukyvyttömyyteen tai mahdolliseen maksukyvyttömyyteen.

Luovutus

 1. Toimittaja saa luovuttaa sopimuksen tai minkä tahansa sen osan kenelle tahansa henkilölle ja mille tahansa yritykselle tai yhtiölle ilman asiakkaan ennakkoon antamaa lupaa.
 2. Asiakkaalla ei ole lupaa luovuttaa sopimusta tai mitään sen osaa ilman toimittajan ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

Vialliset tavarat

Jos jokin tavara on toimitushetkellä olennaisin tavoin viallinen ja asiakas kieltäytyy viallisten tavaroiden toimituksesta tai jos tavarat on kuitattu "tila ja sisältö tuntemattomat" -tilassa toimitettaessa, asiakas antaa toimittajalle kirjallisen ilmoituksen kyseessä olevasta viasta 7 työpäivän kuluessa kyseisestä toimituksesta, jolloin toimittaja voi toimia seuraavasti valintansa mukaisesti:

 1. Toimittaja voi korjata vialliset tavarat 30 työpäivän kuluessa asiakkaan ilmoituksen vastaanottamisesta,
  vaihtaa vialliset tavarat 30 työpäivän kuluessa asiakkaan ilmoituksen vastaanottamisesta tai
  palauttaa asiakkaalle viallisten tavaroiden hinnan (tai osan siitä soveltuvilta osin).
 2. Toimittajalla ei ole kuitenkaan muuta vastuuta asiasta asiakkaalle tässä suhteessa ja 1. Asiakas ei saa hylätä tavaroita, jos toimituksesta ei kieltäydytä tai mikäli asiakas ei anna ilmoitusta yllä mainitulla tavalla.
 3. Toimittajalle ei saa palauttaa mitään tavaroita ilman toimittajan ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta. Tähän liittyen palautetut tavarat, joissa toimittaja toteaa olleen toimitettaessa laatuvirheitä tai joiden kunto ei tullut ilmi tarkistuksessa, voidaan joko vaihtaa veloituksetta uusiin tai toimittaja voi oman harkintavaltansa mukaan palauttaa tai hyvittää asiakkaalle kyseisten viallisten tavaroiden hinnan, mutta toimittaja ei ole muuten korvausvelvollinen asiakkaalle.
 4. Toimittaja ei ole mitenkään vastuussa mistään vioista, jotka syntyvät tavanomaisesta kulumisesta tai ennakoitavissa olevasta vanhentumisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta, laiminlyönnistä, normaaleista käyttöolosuhteista poikkeavasta käytöstä, toimittajan ohjeiden laiminlyönnistä (riippumatta siitä, olivatko ohjeet suullisia vai kirjallisia), tavaroiden väärinkäytöstä tai muuntelusta ennen toimittajan ennakkoon antamaa lupaa tai mistään muusta asiakkaan, asiakkaan työntekijöiden tai edustajien tekemästä toimesta tai laiminlyönnistä.
 5. Muut kuin vialliset tavarat, jotka palautettiin alalausekkeen 13.1 tai 13.2 mukaisesti ja jotka asiakas palautti ja jotka toimittaja hyväksyi, voidaan hyvittää asiakkaalle toimittajan harkintavallan mukaan ja ilman, että toimittajalle syntyisi mitään velvoitteita.
 6. Näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja pois lukien tapaukset, joissa tavarat myydään kuluttajamyynnissä, kaikki takuut, ehdot ja muut määreet, joita tarkoitetaan laissa tai tapaoikeudessa, on poissuljettu lain sallimissa rajoissa.
 7. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että – paitsi jos tavaroiden käyttö- tai myyntiohjeet ovat tavaroiden pakkauksissa tai merkinnöissä – mikä tahansa asiakkaan suorittama tavaroiden käyttö tai myynti vastaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia ja että asiakas käsittelee tavaroita ja myy ne toimittajan tai minkä tahansa toimivaltaisen valtiollisen tai lainsäädännöllisen tahon antamien ohjeiden mukaan. Asiakas korvaa toimittajalle kaikki vahingot, joita tälle saattaa koitua asiakkaan laiminlyödessä tämän ehdon.

Asiakkaan maksamatta jättäminen

 1. Mikäli asiakas ei suorita jotakin maksua eräpäivään mennessä, muita toimittajan käytettävissä olevia oikeuksia tai korjauskeinoja rajoittamatta, toimittajalla on oikeus seuraaviin:
  1. peruuttaa tilaus tai keskeyttää kaikki asiakkaan tavaroiden ja palvelujen muut toimitukset,
  2. käyttää asiakkaan mahdollisesti suorittamia kamsuja tavaroiden ja/tai palveiden maksuina (tai niiden tavaroiden ja/tai palveluiden, jotka on toimitettu minkä tahansa muun asiakkaan ja toimittajan välillä vallitsevan sopimuksen puitteissa) toimittajan sopivaksi katsomallaan tavalla (mistään asiakkaan väitetystä haltuunotosta huolimatta) ja
  3. veloittaa asiakkaalta korkoa (sekä mahdollista tuomiota ennen että sen jälkeen) saatavasta velasta. Korko on 2 prosenttia vuodessa yli Englannin pankin peruskoron. Korkoa peritään ajoittain, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan (vajaa kuukausi lasketaan kokonaiseksi korkoa määritettäessä).
 2. Tämä ehto pätee seuraavissa tapauksissa:
  1. Asiakas ei noudata tai ota huomioon velvoitteitaan tai rikkoo jotenkin muuten sopimusta.
  2. Asiakkaaseen kohdistetaan hallintomääräys tai asiakas siirtyy vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn vuoden 1986 Insolvency Act -lain osien I tai VIII mukaisesti tai vuoden 1994 Insolvent Partnerships Order -säädöksen mukaisesti (sellaisena kuin se on muutettuna) tai (kun kyseessä on henkilö tai yritys) tekee vararikon tai (kun kyseessä on yritys) siirtyy selvitysmenettelyyn.
  3. Kiinnityksen haltija ottaa hallintaan mitä tahansa asiakkaan omaisuutta tai varoja tai niille nimetään vastaanottaja.
  4. Asiakas lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoiminnan.
  5. Toimittaja saa kohtuudella vaikutelman, että mikä tahansa yllä mainituista tapahtumista on toteutumassa asiakkaan kohdalla, ja ilmoittaa asiasta asiakkaalle.
 3. Jos alalauseke ii pätee, niin – toimittajan käytettävissä olevan korjauskeinon tai oikeuden vaarantumatta – toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää kaikki lisätoimitukset sopimuksen puitteissa ilman mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan. Mikäli tavarat on toimitettu mutta niitä ei ole vielä maksettu, niiden maksu erääntyy välittömästi ja ne on maksettava huolimatta mahdollisista edeltävistä sopimuksista tai menettelyistä, joissa oli sovittu päinvastaisesti.

Korvausvelvollisuus

 1. Toimittaja ei ole minkään edustuksen, vihjatun takuun, edellytyksen tai muun ehdon tai minkään tapaoikeuden velvollisuuden tai sopimuksessa mainittujen ehtojen alaisena (tai näiden ehtojen alaisena) vastuussa mistään ansion menetyksestä tai mistään epäsuorasta, erityisestä tai seurauksena syntyvästä menetyksestä, vahingosta, kustannuksista, kuluista tai muista vaatimuksista (riippumatta siitä, johtuvatko ne toimittajan alaisista tai edustajista tai muista), jotka syntyvät tavaroiden ja palvelujen toimittamisesta tai liittyvät siihen.
 2. Kaikki takuut, edellytykset ja muut tapaoikeudessa tai asetuksissa ilmenevät ehdot (lukuun ottamatta olosuhteet, jotka on ilmaistu vuoden 1979 kauppalain osiossa 12) ovat lain sallimissa rajoissa poissuljettuina sopimuksesta.
 3. Asiakas korvaa toimittajalle kaikki vahingot, kulut, vaatimukset ja kustannukset, jotka syntyvät laitteiden menetyksestä tai vahingoittumisesta (koskee myös kolmansien osapuolten laitteita), jotka johtuvat asiakkaan, asiakkaan edustajien tai työntekijöiden toiminnasta.
 4. Mikäli asiakas on kaksi tai useampi henkilö, kyseinen ilmaus tarkoittaa kokonaisuudessaan vain kyseistä kahta tai useampaa henkilöä ja kaikkia tai ketä tahansa heistä. Kaikki kyseisen asiakkaan velvollisuudet ovat kyseisten henkilöiden yhteisvastuulla.
 5. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle eikä häntä pidetä näiden ehtojen rikkojana toimittajan velvoitteiden suorittamisen viiveestä tai laiminlyönnistä johtuen, mikäli viive tai laiminlyönti johtuu syystä, johon toimittaja ei voi kohtuuden nimissä vaikuttaa.
 6. Mikään näissä ehdoissa ei poissulje eikä rajoita toimittajan korvausvelvollisuutta
  1. toimittajan laiminlyönnistä johtuvassa kuolemantapauksessa tai henkilövahingossa,
  2. missä tahansa tapauksessa, jossa toimittaja ei voi lain mukaisesti poissulkea tai yrittää poissulkea korvausvelvollisuuttaan, tai
  3. petoksen tai tahallisesti harhaanjohtavan tiedon antamisen tapauksessa.
 7. Tämän lausekkeen 15 muiden määräysten mukaisesti
 8. toimittajan kokonaisvastuu sopimuksesta, vahingonkorvauksesta (mukaan lukien lakisääteisen velvollisuuden laiminlyönti tai rikkominen), harhaanjohtavan tiedon antamisesta, palauttamisesta tai muusta, joka syntyy suhteessa sopimuksen toteutukseen tai aiottuun toteutukseen, rajoittuu sopimushintaan, eikä
  1. toimittaja ole korvausvelvollinen asiakkaalle mistään puhtaasta taloudellisesta menetyksestä, voiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liikearvon menetyksestä tai muusta – joka tapauksessa sekä suorasta, epäsuorasta, että seurauksena syntyvästä – eikä mistään näistä aiheutuneista vaatimuksista (riippumatta siitä, miten ne syntyivät), jotka ovat seurausta sopimuksesta tai liittyvät siihen.

Luottamuksellisuus

 1. Kumpikin osapuoli sitoutuu siihen, poikkeuksena alalausekkeessa 15.2 kerrottu tai toisen osapuolen antama kirjallinen lupa, että se
  1. aina sopimuksen aikana ja sopimuksen voimassaolon jälkeen
  2. pitää kaikki luottamukselliset tiedot salassa,
  3. ei luovuta mitään luottamuksellisia tietoja kenellekään,
  4. ei käytä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun kuin ehdoissa ja sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin,
  5. ei kopioi eikä tallenna millään tavalla eikä mitään osaa luottamuksellisista tiedoista ja
  6. varmistaa, että kukaan sen johtajista, päälliköistä, työntekijöistä, edustajista tai neuvonantajista ei tee mitään sellaista, joka kyseisen osapuolen tekemänä rikkoisi yllä olevien alalausekkeiden 16.1.1–16.1.4 määräyksiä.
 1. Kumpikin osapuoli voi

. luovuttaa mitä tahansa luottamuksellista tietoa

   1. kenelle tahansa kyseisen osapuolen alihankkijalle tai toimittajalle,
   2. mille tahansa hallinnolliselle tai muulle viranomaistaholle tai sääntelyelimelle,
   3. kenelle tahansa kyseisen osapuolen työntekijälle tai virkamiehelle tai kenelle tahansa edellä mainitulle henkilölle, osapuolelle tai taholle,
   4. siinä määrin, kun on tarpeen näiden ehtojen ja sopimuksen puitteissa tai lain vaatimissa määrin ja joka tapauksessa vain silloin, kun osapuoli kertoo ensin kyseessä olevalle henkilölle, osapuolelle tai taholle, että luottamukselliset tiedot ovat salassa pidettäviä, ja (poikkeuksena tapaukset, joissa luovuttaminen tapahtuu jollekin sellaiselle taholle, joka on mainittu alalausekkeessa ii yllä tai jollekin kyseisen elimen alaiselle työntekijälle tai päälliköille) saa ja lähettää toiselle osapuolelle kirjallisen sitoutumisen kyseessä olevalta henkilöltä, tai niin lähelle kuin mahdollista tämän kohdan 16 ehdoissa, pitää luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja käyttää niitä vain luovutuksessa mainittuihin tarkoituksiin ja
 1. käyttää luottamuksellisia tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, tai luovuttaa niitä toiselle henkilölle, vain siinä määrin kuin se on julkista tietoa sopimuksen voimassa ollessa tai milloin tahansa kyseisen voimassaolon jälkeen syystä, joka ei johdu kyseisestä osapuolesta, mikäli näin toimiessaan kyseinen osapuoli ei luovuta mitään kyseisten luottamuksellisten tietojen osaa, joka ei ole yleisesti tiedossa.
 2. Tämän lausekkeen 16 määräykset ovat voimassa niitä koskevien ehtojen mukaisesti mistä syystä tahansa tapahtuvasta sopimuksen irtisanomisesta huolimatta.

Viestintä

 1. Kaikki näiden ehtojen ja sopimuksen puitteissa annettujen ilmoitusten on oltava kirjallisia, ja ne on annettu oikeaoppisesti, jos ilmoituksen antaneen osapuolen asianmukaisesti valtuutettu asiamies on sen allekirjoittanut tai mikäli se on allekirjoitettu tämän puolesta.
 2. Ilmoitukset katsotaan annetuiksi asianmukaisesti seuraavissa tapauksissa:
  1. kun tai jos ne toimittaa kuriiri tai vastaava lähetti (myös kirjattuna kirjeenä) vastaanottajan normaalin työpäivän aikana,
  2. kun ne lähetetään faksilla tai sähköpostitse ja niistä saadaan onnistuneen lähetyksen vahvistusraportti tai saapumisvahvistus,
  3. mikäli postituksesta on kulunut viisi työpäivää, kun kirje on lähetetty tavallisena postilähetyksenä ja postimaksu on maksettu ennakkoon, tai
  4. mikäli postituksesta on kulunut kymmenen työpäivää, kun kirje on lähetetty lentopostina ja postimaksu on maksettu ennakkoon.
 1. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset osoitetaan toiselle osapuolelle ilmoitettuun uusimpaan postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon.

Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään velvoitteidensa täyttämisen laiminlyömisestä tai viivästymisestä, mikäli kyseinen laiminlyönti tai viivästys johtuu asiasta, joka ei ole kohtuudella kyseisen osapuolen hallittavissa. Kyseisiin syihin lukeutuvat seuraavat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: sähkökatkos, Internet-palveluntarjoajan häiriö, työtaistelutoimet, yhteiskunnallinen levottomuus, tulipalo, tulva, myrskyt, maanjäristykset, terrorismi, sota, hallituksen toiminta tai mikä tahansa muu tapahtuma, johon kyseessä oleva osapuoli ei voi vaikuttaa.

Oikeuksista luopuminen

Osapuolet sopivat, että mikään kummankaan osapuolen näiden ehtojen tai sopimuksen alaisten määräysten suorittamisen laiminlyöminen ei tarkoita myöhempää kyseisen tai minkään muun määräyksen täytäntöönpano-oikeudesta luopumista. Kyseistä laiminlyöntiä ei voi pitää luopumisena mistään aiemmasta tai seurauksena tulleesta rikkomisesta, eikä se merkitse jatkuvaa luopumista.

Irtisanominen

Osapuolet sopivat, että mikäli yksi tai useampi näiden ehtojen tai sopimuksen ehdoista todetaan lainvastaisiksi, pätemättömiksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomiksi, kyseiset määräykset katsotaan irtisanotuiksi näiden ehtojen jäljelle jäävistä ehdoista (ja laajasti ottaen sopimuksesta). Sopimus ja ehdot pysyvät muilta osin täytäntöönpanokelpoisina ja pätevinä.

Vaihtopalvelun ehdot

 1. Kun olet vastaanottanut tilauksesi, sinulla on 7 päivää aikaa vahvistaa meille, että olet lähettänyt vaihtoyksikön. Vahvistus tapahtuu antamalla seurantanumero, lähetysvahvistus tai muu vastaava asiakirja.
 2. Ellei EU Automation ole toisin sopinut, vaihtoyksikön lähettäminen meille takaisin on sinun vastuullasi.
 3. Palautetussa vaihtoyksikössä on oltava sama osanumero kuin toimitetussa yksikössä, ellei asiasta ole sovittu ennakkoon EU Automationin kanssa.
 4. Palautettavan vaihtoyksikön tulee olla korjauskelpoinen.

Jos et kykene toimittamaan nämä ehdot täyttävää vaihtoyksikköä, sinun on maksettava maksu, joka on vaihtoyksikön ja uuden tuotteen hinnan välinen erotus, ellei EU Automationin kanssa ole sovittu toisin.

Aiemmat ehdot

Jos näiden ehtojen ja aiempien ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, näiden ehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muualla ole vartavastisesti sovittu toisin.

Kolmansien osapuolten oikeudet

Henkilöllä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei ole sopimuksen antamia oikeuksia (kolmansien osapuolten oikeuksia koskevan) vuoden 1999 sopimuslain mukaisesti.

Laki ja lainkäyttöalue

Näihin ehtoihin ja sopimukseen (mukaan lukien kaikki sopimussuhteen ulkopuoliset asiat ja velvoitteet, jotka syntyvät sopimuksesta tai liittyvät siihen) sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja ne tulkitaan näiden mukaan.
Kaikki osapuolten väliset kiistat, ristiriidat, oikeudenkäynnit tai vaatimukset, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai sopimukseen (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset asiat tai velvoitteet, jotka syntyvät sopimuksesta tai liittyvät siihen) kuuluvat Englannin ja Walesin tuomioistuinten toimivaltaan.

Ota rohkeasti yhteyttä. Olemme täällä auttaaksemme

Lähetä meille yhteystietosi viestin ohella tai
soita numeroon +358 (0)9 4272 0217 puhuaksesi suoraan ryhmän jäsenen kanssa.

Tietojesi lähettämisen jälkeen EU Automation-ryhmän jäsen vastaa sinulle mahdollisimman pian.

Kiitos pyynnöstäsi. Joku myyntipäälliköistämme ottaa sinuun kohta yhteyttä.

[{ "site.code": "fi", "general.cookie_message": "Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta saat parhaan kokemuksen sivuillamme.", "general.cookie_learnmore": "Lisätietoja", "general.cookie_dismiss": "Selvä!" }]