QR code

Yaskawa 製造的 伺服驅動器

尋找您的零件
關閉

star尋找您的零件並取得快速報價

關於 EU Automation 如何處理和儲存您的資料的更多相關資訊,請閱讀我們的隱私政策

tick感謝您提出的要求

我們正在處理您的問題,並會儘快與您聯繫。

warning出現錯誤!

請重新整理您的瀏覽器,然後再試一次。

153 找到 [0,1] 個零件

零件編號 製造商 說明 庫存
1 SGDA-01AS Yaskawa Yaskawa Servo Amplifier 1 Phase 200 to 230 V ac 0.87 A 有庫存
2 SGDH-04AE Yaskawa Yaskawa Servo Drive 200 V ac 400 W 有庫存
3 CACR-TS111Z1SR Yaskawa Yaskawa, Servo Amplifier Module 有庫存
4 CACR-SR15SZ1SDY77 Yaskawa Yaskawa, Servo Drive, 200 V ac, 1.5 kW 有庫存
5 CACR-SR15SZ1SDY214 Yaskawa Yaskawa Servo Drive 200 V ac 有庫存
6 CACR-SR 03SZ1SSY106 Yaskawa Yaskawa, Servo Pack, 3 Phase, 8 A, 2.1 kVA 有庫存
7 CACR-TM555Z1SP Yaskawa Yaskawa, Servo Amplifier Module 有庫存
8 SGD-04AS Yaskawa Yaskawa, Servo Drive Unit, 1 Phase, 200 to 230 V ac, 6 A 有庫存
9 CACR-SR03SZ1SSY223 Yaskawa Yaskawa Servo Drive 200 V ac 有庫存
10 CACR-IR15SFB Yaskawa Yaskawa AC Servo Drive 1/3 Phase 200 to 230 V ac 11.7 A 有庫存
11 SGDH-08AE-S-OY Yaskawa Yaskawa Servo Amplifier 1 Phase 200 V ac 4.4 A 有庫存
12 CACR-SR20SB1BFY100 Yaskawa Yaskawa, Servo Drive, 2 kW 有庫存
13 SGDB-10ADG Yaskawa Yaskawa Servo Amplifier 1/3 Phase 200 to 230 V ac 30 mA 有庫存
14 SGDH-05DE Yaskawa Yaskawa Servo Amplifier 3 Phase 400 V ac 1.9 A 有庫存
15 SGDM-30ADA Yaskawa Yaskawa, Servo Amplifier Module, 24.8 A 有庫存
16 SGDM-08ADA Yaskawa Yaskawa Servo Amplifier 1/3 Phase 200 to 230 V ac 13.9 A 有庫存
17 SGD-01AS Yaskawa Servo Drive 有庫存
18 SGDM-15ADA Yaskawa Yaskawa, AC Servo Drive, 3 Phase, 1.5 kW, 28 A (Output), 110 mm x 180 mm x 160 mm 有庫存
19 CACR-SR03AC1ER Yaskawa Yaskawa CACR-SR Servo Drive 有庫存
20 CACR-SR10BB1BF-H Yaskawa Yaskawa 10 Amp Servopak Servo Drive 有庫存
21 CACR-SR10SB1AF Yaskawa Yaskawa Servo Drive 有庫存
22 CACR-SR15BE12G-E Yaskawa Yaskawa Servo Drive 3 Phase 200 to 230 V ac 11.7 A 有庫存
23 DR2-01AC Yaskawa Yaskawa, Servo Drive, 1 Phase, AC Servo Control, 200 V ac, 0.87 A, 200 to 230 V ac, 100 W 有庫存
24 SGDA-08VS Yaskawa Yaskawa, Servo Drive, 1 Phase, Servo Control, 200 V, 750 W, 130 mm 有庫存
25 SGDB-20ADG Yaskawa Yaskawa, Servo Amplifier Module, 200 to 230 V, 30 mA 有庫存

保持聯絡隨時隨地,為您服務!

請填寫另一側的聯絡表單,或
致電 +852 301 84002 直接與我們團隊談話。

提交資訊後,我們會盡快回覆您。

感謝您的留言。我們的團隊成員將盡快給您答覆。

[{ "site.code": "cn-zh", "general.cookie_message": "為獲得最佳的網頁體驗,本網站將使用 Cookie。", "general.cookie_learnmore": "詳情", "general.cookie_dismiss": "知道了!" }]